Ekonomika ir verslas / Vadyba

Personalo vadybos skirtumai didelėje viešojo ir privataus sektoriaus organizacijoje

0 atsiliepimų
Autorius:

Žmogiškasis kapitalas XXI a. pradedamas suvokti kaip didžiausią konkurencinį pranašumą galintis suteikti organizacijos turtas, todėl jo valdymui skiriama vis daugiau dėmesio. Praėjusiame šimtmetyje personalo vadybai vystantis kaip atskirai mokslo šakai pradėta ieškoti galimybių didinti žmogiškojo kapitalo vertę – organizacijai svarbiausia, jog joje dirbtų tinkamiausia atrinkti, motyvuoti ir nuolatos tobulėjantys darbuotojai. Ilgą laiką personalo vadyba buvo taikoma tik privačiajame sektoriuje, tačiau pamažu personalo vadybos teorijos ir modeliai buvo perimami ir viešajame sektoriuje suvokiant, jog esminiai personalo vadybos aspektai yra universalūs nepriklausomai nuo sektoriaus. Vis tik pripažįstama, jog viešasis sektorius turi ribotas galimybes taikyti naujausius personalo vadybos metodus ir modelius ir konkuruoti su privačiuoju sektoriumi dėl žmogiškųjų išteklių.

Aktualumas ir problema. Personalo vadyba yra kompleksiška mokslo sritis, kurioje susiduria psichologiniai, socialiniai ir organizaciniai aspektai. Mokslinėje literatūroje plačiai analizuojami visi personalo vadybos etapai bei jų taikymas viešajame sektoriuje. Visgi taikant personalo vadybos teorijas viešajame sektoriuje turi būti atsižvelgiama į tam tikrus ribotumus ir papildomas galimybes. Įvairūs mokslininkai savo tyrinėjimuose atsižvelgia ir akcentuoja viešojo sektoriaus ypatybes taikant personalo vadybos modelius, tačiau reikalingas ir sisteminis požiūris, kuris leistų plačiai pažvelgti į esminius personalo valdymo ypatumus abiejuose sektoriuose. Tokie tyrinėjimai galėtų prisidėti prie tolesnio viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių modernizavimo.

Ištirtumas. Bendros personalo valdymo ypatybė viešajame sektoriuje buvo nagrinėtos P.Papšienės (2010), Ž. Židonio ir N. Jaskūnaitės (2009) darbuose. Vis tik Lietuvos autoriai personalo valdymo ypatumus viešajame sektoriuje dažniausiai nagrinėjo pasirinkdami tam tikro etapo analizę. N. Glebovė (2012) nagrinėjo darbo užmokesčio ypatumus, A. Puškorius ir R. Vanagas (2011) - karjeros galimybes, R. Vanagas (2012) – atrankos ir verbavimo sistema. Užsienio autoriai taip pat dažniau nagrinėjo atskirus personalo valdymo etapus viešajame sektoriuje. Paminėtini M. Mestmos (2010), H. Kuperus ir A. Rode (2010), Rahman (2012) darbai. Tuo tarpu fundamentalios personalo valdymo ypatybės ir tendencijos lyginant šiuos du sektorius yra nagrinėtos minimaliai.

Tikslas: nustatyti personalo vadybos skirtumus viešajame ir privačiajame sektoriuje.

Uždaviniai:

 1. Išanalizuoti personalo valdymo sampratą ir elementus.
 2. Įvardinti priežastis lemiančias personalo valdymo skirtumus viešajame ir privačiajame sektoriuje.
 3. Išnagrinėti personalo vadybos skirtumus viešajame ir privačiame sektoriuje pagrindiniais šios srities etapais.

Metodai. Mokslinės literatūros ir teisės dokumentų analizės metodas, lyginamosios analizės metodas, apibendrinimo metodas.

Literatūra. Darbe buvo naudojamasi užsienio ir lietuvių autorių moksliniais straipsniais. Ypač svarbūs tų autorių darbai, kurie nagrinėjo būtent bendruosius privataus ir viešojo sektoriaus skirtumus - P.Papšienės (2010), Ž. Židonio ir N. Jaskūnaitės (2009), A. Williamson darbai. Aprašant personalo valdymo sampratą ir elementus naudota A. Juodaitytės ir J. Jablonskienės (2012), A. Savanevičienės ir Ž. Stankevičiūtės (2013), E. Chlivicko (2011) darbais. Antrame skyriuje naudoti darbai, kuriuose analizuojami atskiri personalo valdymo etapai. Aprašant karjeros galimybes daugiausiai naudotas A. Puškoriaus ir R. Vanago (2011), J. Jagmino (2007), J. Barkworth (2004) darbai, analizuojant atrankos ir verbavimo sistema R. Vanago straipsnis (2012).

Struktūra. Darbą sudaro įvadas, dvi dėstomosios dalys ir išvados. Pirmoje dalyje analizuojami personalo valdymo samprata ir elementai bei veiksniai, kurie lemia viešojo ir privačiojo sektoriaus personalo valdymo skirtumus. Antra dalis skirtas nustatyti personalo valdymo skirtumus įvairiose jo pakopos – atrankoje ir verbavime, motyvavimo ir mokymo atžvilgiu bei karjeros mobilumo atžvilgiu.        

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6322 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. TEORINIAI PERSONALO VADYBOS PRIVAČIAME IR VIEŠAJAME SEKTORIUOSE ASPEKTAI6
 • 1.1. Personalo vadybos samprata ir elementai…………………………………………6
 • 1.2. Priežastys lemiančios personalo vadybos skirtumus privačiame ir viešajame sektoriuose8
 • 2. PERSONALO VADYBOS ĮGYVENDINIMAS PRIVAČIAME IR VIEŠAJAME SEKTORIUOSE13
 • 2.1. Personalo verbavimas ir atranka…………………………………………………………….13
 • 2.2. Personalo motyvavimas……………………………………………………………………17
 • 2.3. Karjeros valdymas………………………… ………………………………………………20
 • IŠVADOS………………………………………………………………………………23
 • LITERATŪRA…………………………………………………………………………………26
 • SANTRAUKA…………………………………………………………………………………27
 • SUMMARY……………………………………………………………………………………28

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Personalo vadybos skirtumai viešojo ir privataus sektoriaus organizacijoje Lietuvoje
Diplominis darbas Personalo vadybos skirtumai viešojo ir privataus sektoriaus organizacijoje Lietuvoje

Šiuolaikinėje aplinkoje personalo vadyba yra laikoma vienu iš svarbiausių veiksnių, darančių įtaką organizacijos konkurencingumui ir [...]

Darbuotojų motyvacijos tyrimas Šiaulių miesto viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų pavyzdžiu
Diplominis darbas Darbuotojų motyvacijos tyrimas Šiaulių miesto viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų pavyzdžiu

Temos naujumas ir aktualumas. Paskutiniuoju metu vis dažniau diskutuojama bei kasdien aktualesnė tampa darbuotojų motyvacijos [...]

Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė
Prezentacija Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė

VPSP - tai valstybės arba savivaldybės institucijos ir privataus subjekto teisės aktais nustatyti bendradarbiavimo būdai [...]

Privataus bei viešojo sektorių bendradarbiavimas pagal naująją viešąją vadybą (NVV)
Referatas Privataus bei viešojo sektorių bendradarbiavimas pagal naująją viešąją vadybą (NVV)

Žmonių, gyvenančių visuomenėje tam tikri klausimai, gali būti išspręsti tik visų bendromis pastangomis. Valstybės, kaip [...]

Privataus bei viešojo sektorių bendradarbiavimas pagal naująją viešąją vadybą
Referatas Privataus bei viešojo sektorių bendradarbiavimas pagal naująją viešąją vadybą

Žmonių, gyvenančių visuomenėje tam tikri klausimai, gali būti išspręsti tik visų bendromis pastangomis. Valstybės, kaip [...]

Informacijos išteklių vadyba organizacijoje: praktinio taikymo aspektas
Kursinis darbas Informacijos išteklių vadyba organizacijoje: praktinio taikymo aspektas

Apie informacijos ir žinių valdymo poreikį pradėta kalbėti 20 a. antrojoje pusėje, kai buvo pastebėta [...]

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė
Diplominis darbas Viešojo ir privataus sektorių partnerystė

Temos aktualumas. Baigiamojo darbo temos „Viešojo ir privataus sektorių partnerystė“ aktualumą sąlygoja tai, jog paskutiniu [...]

Personalo atrankos kriterijai ir jų taikymas organizacijose
Diplominis darbas Personalo atrankos kriterijai ir jų taikymas organizacijose

Temos aktualumas ir jos sprendimo būtinumas. Šiuolaikinėje organizacijoje, tiek privačioje, tiek valstybinėje, su nuolat didėjančiais [...]

Personalo vadyba įmonėje UAB “Sanitex”
Referatas Personalo vadyba įmonėje UAB “Sanitex”

Nepriklausomai nuo veiklos pobūdžio visos įmonės susideda iš personalo, vienose jo yra daugiau, kitose mažiau [...]

Viešojo sektoriaus subjektų apskaitos ypatumai, palyginus su pelno siekiančių įmonių apskaita
Referatas Viešojo sektoriaus subjektų apskaitos ypatumai, palyginus su pelno siekiančių įmonių apskaita

Kiekvienai įmonei, įstaigai, organizacijai reikalingas buhalterinės apskaitos vedimas, nes apskaita yra svarbi priimant ekonominius sprendimus [...]

Žinių vadyba verslo sektoriuje: reikšmė švietimui
Referatas Žinių vadyba verslo sektoriuje: reikšmė švietimui

Žinių vadybos kursui studijų savarankiško darbo pristatymui pasirinkau straipsnio „ŽINIU VADYBA VERSLO SEKTORIUJE: REIKŠMĖ ŠVIETIMUI“ [...]

Vadyba, organizacinė kultūra
Konspektas Vadyba, organizacinė kultūra

Išanalizuoti organizacinės kultūros sampratą, jos funkcijas, lygius teoriniame kontekste.Įvertinti organizacijos kultūros reikšmingumą organizacijoje;Nustatyti [...]

Viešojo sektoriaus ekonomikos problemos Portugalijoje
Prezentacija Viešojo sektoriaus ekonomikos problemos Portugalijoje

Viešasis sektorius- tai tos institucijos, kurios yra išlaikomos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų.   Jį apibūdina [...]

Strateginis kontekstas – žinių vadyba kaip išskirtinis organizacijos gebėjimas
Kursinis darbas Strateginis kontekstas – žinių vadyba kaip išskirtinis organizacijos gebėjimas

Temos aktualumas. Per pastaruosius metus žinių vadyba tapo stipria ir reikalinga disciplina, nes organizacijos žinias [...]

Viešojo ir privataus sektorių partnerystės samprata, teigiamybės, neigiamybės
Kursinis darbas Viešojo ir privataus sektorių partnerystės samprata, teigiamybės, neigiamybės

Mano pasirinkto darbo tema – „Viešojo ir privataus sektorių partnerystės samprata, teigiamybės, neigiamybės“. Pasirinktos temos [...]