Rinkodaros priemonių analizė UAB "Airarat" viešbutyje

46 psl. / 9585 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas

Besikeičiantis visuomenės gyvenimo būdas po truputį daro įtaką turistų poreikiams ir elgsenai. Manoma, kad ši įtaka bus daroma ir toliau: laisvalaikio praleidimas taps labiau individualizuotas, dėl to didės apgyvendinimo įstaigų paklausa (Raišutienė J., Abromavičiūtė V. 2017). Jei anksčiau dauguma verslo įmonių savo veikloje orientuodavosi į prekių gamybą ir paslaugų pasiūlą, tai šiandien vien to jau neužtenka. Klientams darosi vis svarbiau, kaip paslauga bus pristatoma, kokią informaciją apie paslaugą suteiks atsakingas asmuo ir kaip, kokiais kanalais ta informacija bus suteikiama (Barauskaitė J., Karlapavičiūtė R. 2017) Įmonių vadovai yra priversti nuolat ieškoti naujų, patrauklių būdų, kurie padėtų įgyti pranašumą prieš konkurentus. Vienas iš pagrindinių daugelio imonių tikslų, garantuojančių tolesnį sėkmingą konkuravimą, yra vartotojų lojalumo įgijimas ir išlaikymas. Todėl vadovus tai skatina domėtis bei analizuoti rinkodaros priemones, naujoves, taikymą, kurių tikslas yra ne tik išlaikyti esamus, bet ir pritraukti naujus klientus.

Per pastaruosius penkerius metus, pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis, Klaipėdos apskrityje apgyvendinimo įstaigų bei turistų skaičius ženkliai auga. Kadangi didėja apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių, tai ir konkurencija tarp jų stiprėja. Kaip teigia, Kapočiūtė Ž. (2017) turizmo įmonės susiduria su didele konkurencija, kadangi visos jos teikia heterogeniškas paslaugas, todėl neparastai svarbu nesilaikyti tradicijų ir ieškoti naujų, inovatyvių būdų kaip išsiskirti savo teikiamomis su turizmu susijusiomis paslaugomis, bei pritraukti daugiau turistų naudotis būtent jų teikiamomis paslaugomis. Paslaugų kokybė turi svarbią reikšmę tiek vartotojui, tiek paslaugų teikėjui. Įvairios paslaugų organizacijos, siekdamos išlikti konkurencinėje kovoje, vis labiau suvokia paslaugų kokybės svarbą organizacijos įvaizdžiui (Kavaliauskaitė I. 2017).

Kiekviena bendrovė siekia būti išskirtinė bei pranašesnė už kitas įmones. Kompanijų sėkmė priklauso nuo visuomenės nuomonės apie ją. Dabartiniu metu, vyraujant informacinių technologijų raidai, įmonėms atsiveria naujos rinkodaros politikos įgyvendinimo galimybės. Tad vis daugiau dėmesio skiriama rinkodaros priemonių tobulinimui.

Kursinio darbo problema

Šiandien vis sunkiau pritraukti lankytojus gražiu interjeru ar eksterjeru, aukštos kokybės paslaugomis, nes tokių pasiūlymų pilna. Todėl vis didesnis dėmesys skiriamas klientų pritraukimui. Viešbutis, kaip ir bet kokia kita įmonė, turi visados ieškoti ir atidžiai išsirinkti būdus kaip išlikti rinkoje, išsiskirti iš konkurentų ir įsitikinti, kad teikiamos paslaugos būtų optimaliausios kokybės. Siekiant konkurencinio pranašumo, įmonės turi parengti tinkamą rinkodaros priemonių panaudojimo planą. Suderintos ir efektyviai naudojamos rinkodaros priemonės tenkina vartotojų lūkesčius. Todėl iškyla problema, kaip tobulinti rinkodaros priemones viešbutyje, kad klientai norėtų sugrįžti dar ne kartą.

Probleminiai klausimai:

 1. Kurį rinkodaros komplekso elementą klientai vertina teigiamai?
 2. Kurį rinkodaros komplekso elementą klientai vertina neigiamai?
 3. Kaip patobulinti įmonės rinkodaros priemones?

Tyrimo objektas

Rinkodaros priemonių analizė.

Tyrimo tikslas

Išanalizuoti rinkodaros priemones UAB „Airarat“ viešbutyje.

Kursinio darbo uždaviniai:

 1. Pateikti rinkodaros sampratą;
 2. Išnagrinėti rinkodaros priemones teoriniu aspektu;
 3. Aprašyti Klaipėdos miesto UAB „Airarat“ viešbučio naudojamas rinkodaros priemones;
 4. Pateikti pasiūlymus Klaipėdos miesto UAB „Airarat“ viešbučio veiklai gerinti.

Tyrimo metodai

Mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa.

Tyrimo struktūra

Kursinį darbą sudaro trys pagrindinės dalys. Pirmojoje dalyje nagrinėjamos rinkodaros priemonės teoriniu aspektu, naudojantis mokslinę literatūrą: pateikiama rinkodaros samprata, bei priemonės, paaiškinama jų nauda įmonei. Antroje dalyje aprašoma tyrimo metodika. Trečioje dalyje atliekama UAB „Airarat“ viešbučio rinkodaros priemonių analizė, tyrimo rezultatų apibendrinimas, aptarimas bei išvadų ir rekomendacijų pasiūlymas.

Studijų rezultatai, kuriuos siekiama pademonstruoti šiuo darbu:

 1. Suvoks turizmo teorijas, tipologiją, gebės taikyti įgytas socialinių mokslų žinias, organizuojant turizmo verslą.
 2. Suvoks turizmo paslaugų rinkinio esmę, žinos jo elementus, kūrimo ir pardavimo principus bei metodus.
 3. Gebės atlikti turizmo rinkos ir viešbučių veiklos tyrimus, analizuoti gautus rezultatus ir panaudoti juos sėkmingam turizmo verslo organizavimui.
 4. Taikys vidinės, išorinės bei tarpkultūrinės komunikacijos modelius bendraujant ir bendradarbiaujant su verslo partneriais ir klientais.
 5. Taikys paslaugų kokybės ir svetingumo standartus kuriant ir parduodant turizmo paslaugas.

      6. Įvertins rinkos pokyčius ir gebės priimti tinkamus sprendimus turizmo verslo ir viešbučio veiklos plėtotei.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. MOKSLINĖS LITERATŪROS ANALIZĖ5
 • 1.1. Rinkodaros veiklos samprata5
 • 1.2. Rinkodaros komplekso reikšmė7
 • 2. TYRIMO DIZAINAS17
 • 2.1. Tyrimo eigos pristatymas17
 • 2.2. UAB ,,Airarat“ veiklos pristatymas18
 • 3. TYRIMO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS20
 • 3.1. UAB „Airarat“ rinkodaros komplekso analizė20
 • 3.2. Kiekybinio tyrimo rezultatų analizė23
 • 3.3. Pasiūlymai Klaipėdos miesto UAB „Airarat“ viešbučio veiklai gerinti35
 • IŠVADOS38
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS39
 • PRIEDAI43

Reziumė

Autorius
kristinukas89
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€9.48
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 28, 2019
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
46 psl.

Susiję darbai

IĮ ,,X" rinkodaros planavimas

Vadyba Referatas 2015 m. panelea
IĮ ,,X” rinkodaros veiklos planavime nagrinėjama problema – nepakankamas parduodamų prekių asortimentas. Darbo tikslas – apibendrinus teorinius, bei praktinius asortimento aspektus, susipažinti su...