Ekonominio raštingumo ir verslumo ugdymas: reikšmė ir sistema. Aktyvaus mokymosi metodų taikymas ekonomikos pamokose

20 psl. / 5531 žod.

Ištrauka

,,Senovėje turtingiausios buvo tos šalys, kurių dosnesnė buvo gamta: dabar turtingiasuios tos, kurių veiklesnis žmogus“ (H.T. Koklis)
Temos aktualumas. Ekonomikos ir verslumo žinios bei gebėjimai būtini sprendžiant daugelį istorijos, politikos, tarptautinių santykių ar verslo klausimų.
Šiuolaikiniame veiklos pasaulyje, žmogus privalo išsiugdyti verslumo gebėjimus. Gebėjimai – tai individualios asmenybių savybės, kurios lemia tikros veiklos, žinių, įgūdžių ir mokėjimų įgijimo sėkmę. (Baltrūnienė, Volbeckienė, 1998).
Verslumo ugdymas - tai ugdyti mokinių gebėjimus, reikalingus jiems kaip individams ir kaip visuomenės nariams savarankiškai gyventi ir pozityviai veikti savo, šeimos ir visuomenės labui, kad jie sugebėtų prisiimti atsakomybę bei mokėtų gyventi visuomenėje, pagrįstoje rinkos ekonomikos sąlygomis ( Dėl valstybinės švietimo strategijos 2003 - 2012 m. nuostatų, 2003 m.Nr.IX-1700).
Eekonominio raštingumo ir verslumo ugdymo pagrindinėje mokykloje tikslas – siekti, kad mokiniai kryptingai ugdytųsi verslumo gebėjimus, formuotųsi ekonominį mąstymą, gebėtų tinkamai orientuotis ir sėkmingai veikti nuolat kintančioje ekonominėje aplinkoje.
Ekonominio raštingumo ir verslumo ugdymo strategijoje, patvirtintoje 2004 m. birželio 2 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-835, verslumas apibrėžiamas kaip asmens mąstymo būdas ir asmeninės socialinės, vadybinės bei asmeninės kompetencijos, leidžiančios turimas žinias pritaikyti savo kasdieniam gyvenimui, t. y. konkretūs gebėjimai, teikiantys galimybę ne tik organizuoti savo verslą, bet ir prisiimti riziką už padarytus sprendimus.
Strategijoje teigiama, kad pradinėje ir pagrindinėje mokykloje turi būti ugdomos tokios mokinių asmeninės savybės, kaip kūrybiškumas, iniciatyvumas ir nepriklausomybė, kurios skatintų verslumo nuostatų ugdymą, būtų naudingos mokiniams ateityje nepaisant to, kokia veikla jie užsiimtų. Be to, ekonomikos ir verslumo ugdymas turi suteikti ankstyvąsias žinias ir ryšį su verslo pasauliu ir tam tikrą pradinį verslininkų vaidmens visuomenėje supratimą.
Mes gyvename įvairių socialinių, ekonominių, politinių lūžių metu. Stebime pasaulinio vienijimosi, bendradarbiavimo įvairiose srityse tendenciją. Tą akivaizdžiai iliustruoja Europos Sąjungos plėtra bei pasaulinė globalizacija. Taigi dabartinis mokinys, o ateities pilnavertis visuomenės narys bus įtraukiamas į vis glaudesnius tarpusavio santykius ir kuo toliau tuo labiau priklausys nuo kitų. Tokiu metu mokytojai atlieka labai svarbų vaidmenį. Bet ar gali mokytojas sudominti vaikus tokiais paprastais dalykais kaip darbas klasėje ir knygų skaitymas dabar, kai vaikai auga apsupti kompiuterių, vaizdo žaidimų ir stereotelevizorių? Galima turėti geriausių ketinimų ir mokymo įgūdžių, bet jeigu mokiniai nebus tinkamai nusiteikę mokytis, jų žinių įgijimo laipsnis bus labai nedidelis.
Kiekvienas mokytojas savo darbe privalo siekti, kad jo pamokos būtų įdomios, kad pamokų metu, būtų kuo labiau ugdomi bendrieji gebėjimai, kad atitinkamai parinkti mokymo metodai padėtų mokiniams kuo greičiau ir kuo efektyviau įsisąmoninti mokomąją medžiagą, keltų mokymosi motyvaciją, ugdytų kūrybingą ir psichologiškai stiprią asmenybę. Tokių ugdymo rezultatų pasiekime ypač efektyvūs yra aktyvaus mokymosi metodai. Apie mokymo(si) metodus yra kalbėję daugelis mokslininkų iš viso pasaulio, taip pat ir Lietuvoje: R. Arends (1998), N.L. Gage,D. C. Berliner (1994), E. Jensen (1999), M. N. Grendstand (1996), L. Jovaiša (2001), N. Bižys, G. Linkaitytė, A. Valiukevičiūtė (1996), M. Teresevičienė, G. Gedvilienė (2004), G Butkienė, A. Kepalaitė (1996), V. Rajeckas (1997), V. Jakavičius, A. Juška (1996) ir kiti. Aktualu pakalbėti apie ekonominio raštingumo ir verslumo ugdymą bei mokymo metodų taikymą ekonomikos pamokose .
Tyrimo objektas: Ekonominio raštingumo ir verslumo ugdymas: reikšmė ir sistema. Aktyvaus mokymosi metodų taikymas ekonomikos pamokose.
Tyrimo tikslas: Ištirti ekonominio raštingumo ir verslumo ugdymą, kokia jų reikšmė ir sistema. Kokie aktyvaus mokymosi metodai taikomi ekonomikos pamokose.
Uždaviniai:
Išanalizuoti Ekononio raštingumo ir verslumo ugdymo teorinius aspektus;
Išanalizuoti aktyvius mokymosi metodų sampratą;
Isanalizuoti metodus tinkamus taikyti ekonomikos pamokose;
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros bei švietimo dokumentų analizė.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. Ekonominio raštingumo ir verslumo ugdymo teoriniai aspektai5
  • 1.2 Ekonominio raštingumo ir verslumo ugdymo reikšmė6
  • 1.3 Ekonominio raštingumo ir verslumo ugdymo sistema6
  • 1.4 Pagrindiniai uždaviniai diegiant ekonominį raštingumą ir ugdant verslumą7
  • 2. Aktyvaus mokymo(si) metodų samprata10
  • 1. 2. Aktyviųjų mokymo metodų rūšys11
  • 1. 3. Aktyviųjų mokymo metodų taikymas ekonomikos pamokose12
  • IŠVADOS19
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS20

Reziumė

Autorius
pikiciuks
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€7.56
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 17, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

Mokymo metodų taikymas kūno kultūros pamokose

Pedagogika Diplominis darbas 2014 m. donatas
Ugdymo metodai yra labai reikšmingi pedagoginiame darbe. Organizuojant fizinio ugdymo(si) procesą, labai svarbi mokymo(si) metodų įvairovė, jų pasirinkimas ir taikymas. Vienas iš prioritetų...

Aktyviųjų mokymo metodų taikymas popamokinėje veikloje

Pedagogika Referatas vesta
Modernizuojant ir tobulinant švietimo sistemą, iškyla labai svarbūs uždaviniai, kuriuos nulemia greitėjantys šiuolaikinio pasaulio pasikeitimai ir iškylančių problemų sudėtingumas. Visuomeniniai pokyčiai skatina pedagogus...