Aktyvaus mokymo metodų taikymas bendrojo lavinimo pamokose

34 psl. / 8890 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Kiekvienas žmogus, ką nors veikdamas, visų pirma turi remtis atitinkamomis žiniomis, kad galėtų sėkmingai ką nors dirbti. Mūsų pasaulis ir kintančios žinios apie jį, nestovi vietoje, o nuolat keičiasi, taigi nuolatinės permainos jau lydi gyvybę nuo pat jos atsiradimo.
Mes gyvename įvairių socialinių, ekonominių, politinių lūžių metu. Stebime pasaulinio vienijimosi, bendradarbiavimo įvairiose srityse tendenciją. Tą akivaizdžiai iliustruoja Europos Sąjungos plėtra bei pasaulinė globalizacija. Taigi dabartinis mokinys, o ateities pilnavertis visuomenės narys bus įtraukiamas į vis glaudesnius tarpusavio santykius ir kuo toliau tuo labiau priklausys nuo kitų. Tokiu metu mokytojai atlieka labai svarbų vaidmenį. Bet ar gali mokytojas sudominti vaikus tokiais paprastais dalykais kaip darbas klasėje ir knygų skaitymas dabar, kai vaikai auga apsupti kompiuterių, vaizdo žaidimų ir stereotelevizorių? Galima turėti geriausių ketinimų ir mokymo įgūdžių, bet jeigu mokiniai nebus tinkamai nusiteikę mokytis, jų žinių įgijimo laipsnis bus labai nedidelis.
Mokytojai turi padėti mokiniams pamėgti mokymąsi, todėl vykstant nuolatinei informacinių ir komunikacinių technologijų kaitai, šiuolaikiniam mokytojui būtina mokytis dirbti naujomis bei patraukliomis technologijomis. Kadangi šiandienos švietimas grindžiamas neprilygstamo žmogaus vertingumo, jo pasirinkimo laisvės, dorinės atsakomybės pripažinimu, demokratiniais santykiais, šalies kultūros tradicijomis, tuo pačiu švietimas saugo ir kuria tautos tapatybę, perduoda vertybes, kurios daro žmogaus gyvenimą prasmingą, taigi mokytojas tampa vienas iš aktyviausių tokio brandaus savarankiško gyvenimo teikėjų.
Kiekvienas mokytojas savo darbe privalo siekti, kad jo pamokos būtų įdomios, kad pamokų metu, būtų kuo labiau ugdomi bendrieji gebėjimai, kad atitinkamai parinkti mokymo metodai padėtų mokiniams kuo greičiau ir kuo efektyviau įsisąmoninti mokomąją medžiagą, keltų mokymosi motyvaciją, ugdytų kūrybingą ir psichologiškai stiprią asmenybę. Tokių ugdymo rezultatų pasiekime ypač efektyvūs yra aktyvaus mokymosi metodai. Apie mokymo(si) metodus yra kalbėję daugelis mokslininkų iš viso pasaulio, taip pat ir Lietuvoje: R. Arends (1998), N.L. Gage,D. C. Berliner (1994), E. Jensen (1999), M. N. Grendstand (1996), L. Jovaiša (2001), N. Bižys, G. Linkaitytė, A. Valiukevičiūtė (1996), M. Teresevičienė, G. Gedvilienė (2004), G Butkienė, A. Kepalaitė (1996), V. Rajeckas (1997), V. Jakavičius, A. Juška (1996) ir kiti. Taip pat 1996 m. lapkričio ir 1997 m. gegužės ir spalio mėnesiais Atviros Lietuvos fondas parėmė aktyvaus mokymosi metodų seminarus, kuriuose dalyvavo 30 pedagogų grupė. Remiantis seminarų metu sukaupta metodine medžiaga, 1998 m. buvo išleista knyga: „Aktyvaus mokymosi metodai. Mokytojo knyga.“ Tačiau būtų labai aktualu pakalbėti apie mokymo metodų netaikymo priežastis mokyklose. Kodėl visgi esant tiek gausios informacijos apie metodus, mokytojai vengia taikyti aktyvinančius mokymo metodus?
Darbo tikslas. Išsiaiškinti, kokius mokymo metodus mokytojai taiko savo pamokose ir nustatyti jų taikymo priežastis.
Darbo uždaviniai:
 Įvertinti mokytojo profesijos specifiškumą.
 Apibūdinti aktyvaus mokymosi metodų kaitą, klasifikaciją ir svarbą ugdyme.
 Aptarti mokymo metodų taikymą bendrųjų gebėjimų ugdyme.
Darbo metodai: mokslinės literatūros bei švietimo dokumentų analizė
Pagrindinių darbo sąvokų žodynėlis:
Mokymas – universali mokytojo ir jo vadovaujamų mokinių bendra ir kryptinga veikla, su kurios pagalba realizuojami lavinimo ir auklėjimo tikslai. (K Pukelis. Mokytojų rengimas ir filosofinės studijos. 1998, p 500)
Ugdymas – kryptinga ugdytojo ir ugdytinių bendra veikla, vykdoma dabartyje, bet orientuota į ateitį. (K Pukelis, 1998, p 515)
Mokymo metodas – tai pasikartojančių mokytojo veiksmų modelis, kuris gali būti taikomas dėstant įvairius dalykus, būdingus daugiau nei vienam mokytojui ir svarbus išmokimui.“(N.L. Gage. Pedagoginė psichologija, 1994, p. 307)
Mokinių pasirengimo lygis – tai mokinio gebėjimo, noro ir ankstesnio patyrimo mokytis kritinio mąstymo būdu laipsnis. (Aktyvaus mokymosi metodai, 1998, p 7)
Bendrieji gebėjimai (bendrosios kvalifikacijos) – tam tikrų žinių, mokėjimų, sugebėjimų ir įgūdžių bei asmeninių savybių dariniai būdingi (reikalingi) ir pritaikomi ne kurioje nors vienoje, bet daugelyje sričių. (R. Laužackas. Mokymo turinio projektavimas, 2000, p 14)
Kvalifikacija – tam tikrų žinių, mokėjimų, sugebėjimų, įgūdžių ir patyrimo visuma, kurią įgijęs žmogus gali kokybiškai (kompetetingai) dirbti atitinkamos rūšies ir sudėtingumo darbą.
(R. Laužackas, 2000, p 15)
Profesinė veikla – tai tam tikra veikla, kurią darbuotojas atlieka, siekdamas profesijos tikslo. (R. Laužackas, 2000, p 73)


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. MOKYTOJO PROFESIJOS SPECIFIŠKUMAS4
 • 2. UGDYMO METODŲ RAIDA LIETUVOJE6
 • 3. UGDYMO METODŲ SAMPRATA8
 • 4. MOKYMO METODŲ KAITA, TAIKYMAS IR PASIRINKIMAS UGDYME9
 • 4.1 Mokymo metodai ir bendroji švietimo kaita10
 • 4.2 Mokymo metodų pasirinkimo kriterijai12
 • 4.3 Mokymo metodų klasifikavimo problema14
 • 4.4 Mokymo metodai susiliejančio ugdymo procese18
 • 4.5 Mokytojo, mokymo metodų ir mokinio santykių problema20
 • 4.6 Mokomosios veiklos aktyvinimas21
 • 4.6.1 Aktyvuoto mokymo modelis25
 • 4.6.2 Mokymo metodų derinimas su mokinių pasirengimo lygiu27
 • 4.6.3 Bendrųjų gebėjimų samprata ir jų ugdymas, naudojant aktyvaus mokymo
 • metodus28
 • IŠVADOS32
 • LITERATŪRA33

Reziumė

Autorius
larietata
Tipas
Referatas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 16, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
34 psl.

Susiję darbai

Tarpusavio santykių formavimas bendrojo lavinimo mokykloje

Pedagogika Diplominis darbas guoba
Temos aktualumas. XXI amžius vadinamas tarpusavio santykių krizių amžiumi. Žmonės jaučiasi atstumti, lyg nevisaverčiai, antrarūšiai asmenys, išgyvena nusivylimą, dvasinį nuogumą, pasaulis tampa desakralizuotas....

Mokymo metodų taikymas kūno kultūros pamokose

Pedagogika Diplominis darbas 2014 m. donatas
Ugdymo metodai yra labai reikšmingi pedagoginiame darbe. Organizuojant fizinio ugdymo(si) procesą, labai svarbi mokymo(si) metodų įvairovė, jų pasirinkimas ir taikymas. Vienas iš prioritetų...

Aktyviųjų mokymo metodų taikymas popamokinėje veikloje

Pedagogika Referatas vesta
Modernizuojant ir tobulinant švietimo sistemą, iškyla labai svarbūs uždaviniai, kuriuos nulemia greitėjantys šiuolaikinio pasaulio pasikeitimai ir iškylančių problemų sudėtingumas. Visuomeniniai pokyčiai skatina pedagogus...