Profesinės veiklos praktika: “LŽUŪ” struktūrinis padalinys „LŽUŪ mokomasis ūkis“

23 psl. / 5188 žod.

Ištrauka

Lietuvos žemės ūkio universiteto Mokomasis Ūkis (toliaus – Ūkis) įkurtas 1992 metais kaip ūkiskaitinis padalinys. Jo steigėjas – LŽŪU. Ūkis vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, LŽŪU senato ir rektorato nutarimais. Jis turi ūkinį savarankiškumą, vykdo jam pavestas pareigas ir naudojasi su jo veikla susijusiomis teisėmis. Ūkis – pelno nesiekiantis padalinys. Jo paskirtis – vykdyti LŽŪU darbuotojų sumanytus ar suplanuotus bandymus, sudaryti galimybę studentams įgyti praktinių įgūdžių ir žemės ūkio darbų bei gamybos organizavimo patirties. Ūkį sudaro augalininkystės, gyvulininkystės ir kiti padaliniai. Jam valdyti LŽŪU rektorius skiria direktorių ir vyriausiąjį finansininką, kuriuos tvirtina Universiteto senatas. Ūkiui priskirtas kapitalas nuosavybės teise priklauso LŽŪU, jis gali būti sumažinamas tik leidus LŽŪU senatui.
LŽŪU mokomojo ūkio tikslas – propaguoti šiuolaikišką žemės ūkį, skleisti informaciją apie pažangias žemės ūkio technologijas, bendradarbiauti su LŽŪU ir kitų mokslo bei studijų institucijų mokslininkais, palaikyti ryšius su žemės ūkio mokyklomis, Žemės ūkio rūmais, konsultavimo tarnyba. Kartu su LŽŪU Ūkis sudaro vieningą mokymo, mokslo plėtojimo, praktinio studentų rengimo sistemą. Ūkyje organizuojami seminarai ūkininkams, studentams, mokslininkams. LŽŪU mokomajame ūkyje 2005 ir 2006 metais buvo vykdytos Respublikos artojų varžybos, 2007 metais – Pasaulio artojų varžybos.
LŽŪU mokomasis ūkis užsiima trimis pagrindinėmis veiklomis: sėklininkyste, galvijininkyste (pieno ir galvijienos gamyba) bei prekyba šviežiu pienu. 2002 metais Ūkiui suteiktas ekologinis sertifikatas ženklinti pieną. Šiam dokumentui keliami labai dideli reikalavimai, atitinkantys ES nuostatus. Tais metais Lietuvoje tokių įmonių buvo tik 32.
Darbo tikslas – įvertinti LŽŪU mokomojo ūkio išteklius, veiklos rezultatus ir efektyvumą, jų kitimo tendencijas ir veiksnius, plėtros perspektyvas.
Uždaviniai:
1. Nustatyti Ūkio veiklos kryptis, pardavimo pajamų struktūrą, iš jų gaunamą pelną (nuostolį) bei jo paskirstymą.
2. Ištirti Ūkio apsirūpinimą ištekliais ir kapitalu.
3. Įvertinti Ūkio bendrąją produkciją, jos sudėtį ir pokyčius.
4. Ištirti Ūkio produkcijos gamybos kaštų struktūrą bei kitimą.
5. Įvairiais rodikliais nustatyti Ūkio ekonominį efektyvumą.
Tyrimo objektas – LŽŪU struktūrinis padalinys „LŽŪU mokomasis ūkis“.
Nagrinėjamas laikotarpis – 2008-2010 metai.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. EKONOMINIAI SANTYKIAI4
 • 1.1. Žemės nuosavybės ir naudojimo formos4
 • 1.2. Kapitalo nuosavybės formos ir formavimo šaltiniai4
 • 1.3. Įmonės valdymo ypatumai4
 • 2. ŪKINĖS VEIKLOS KRYPTYS IR SPECIALIZACIJA5
 • 2.1. Gamybinės-komercinės veiklos kryptys, specializacija ir prekinės produkcijos struktūra5
 • 3. APSIRŪPINIMAS ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS IŠTEKLIAIS6
 • 3.1. Žemės ištekliai ir jų kokybinės bei kiekybinės charakteristikos. Pasėlių plotai ir struktūra.6
 • 3.2. Kapitalo vertė ir struktūra, apsirūpinimas kapitalu8
 • 3.3. Darbo ištekliai ir apmokėjimas už darbą10
 • 4. ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMYBOS IR REALIZAVIMO REZULTATAI10
 • 4.1. Bendrosios produkcijos vertė, jos pokyčiai ir veiksniai10
 • 4.2. Augalų derlius ir derlingumas bei jų veiksniai11
 • 4.3. Gyvulininkystės produktų gamyba ir gyvulių produktyvumas bei jų veiksniai12
 • 4.4. Prekinės produkcijos vertė ir jos struktūra pagal veiklos rūšis. Produktų realizavimo rinkos, sąlygos ir kainos13
 • 5. ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMYBOS KAŠTAI14
 • 5.1. Augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos gamybos kaštai, jų struktūra14
 • 5.2. Vidutiniai augalininkystės ir gyvulininkystės produktų gamybos kaštai, jų kitimo tendencijos ir veiksniai14
 • 6. PELNAS IR PAJAMOS BEI JŲ PASKIRSTYMAS16
 • 6.1. Pelnas (nuostolis) už realizuotus augalininkystės bei gyvulininkystės produktus ir jo struktūra bei veiksniai.16
 • 6.2. LŽŪU mokomojo ūkio pelno paskirstymas18
 • 7. ŪKINĖS VEIKLOS EKONOMINIS EFEKTYVUMAS18
 • 7.1. Darbo našumas18
 • 7.2. Kapitalo pelningumas19
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI20
 • MANO NUOMONĖ APIE PROFESINĖS VEIKLOS PRAKTIKĄ22

Reziumė

Autorius
julitaite
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 17, 2013
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Gamybinė praktika: Žemaitijos muziejus “ALKA”

Vadyba Praktikos ataskaita 2013 m. aness
Antrąją gamybinę praktiką atlikau Telšių rajono savivaldybės Žemaičių muziejuje „Alka“. Buvau paskirta praktikante Žemaitijos kaimo ekspozicijoje, dar kitaip vadinamame „Žemaičių buities muziejus“. Čia...