AB “Lietuvos paštas” veiklos modernizavimo vertinimas Ignalinos skyriaus darbuotojų požiūriu

41 psl. / 8204 žod.

Ištrauka

Temos ištirtumas. Modernizavimo sampratą nagrinėjo Lietuvos bei užsienio mokslininkai, tokie kaip Raipa A., (2009); Inglehart R., Welzel Ch., (2009); Sidi Cheikh M. A., Al Dhafer A. A. M. (2010); Chaudhary A., (2013); Комиссаренко С. С., (2013); Stepanov A. A., Goremykin V. A., (2014) ir kt.

Viešojo sektoriaus veiklos modernizavimo problemą analizavo A. Raipa ir S. Puškorius (2002). Mokslininkai nagrinėjo viešojo sektoriaus veiklos modernizavimo kriterijus bei kryptis. Skyrė dėmesio viešojo sektoriaus modernizavimo vadybos problemoms. AB „Lietuvos paštas“ veiklos modernizavimo problemos analizuotose moksliniuose šaltiniuose nebuvo tirtos.

Temos naujumas. Pašto sektoriaus veiklos modernizavimo tematika yra netyrinėta Lietuvos moksliniame diskurse. Atlikti tyrimai skirti švietimo, susisiekimo ir kitų sričių modernizavimo problematikai nagrinėti. Šis darbas prisideda prie mokslinių diskusijų pašto sektoriaus modernizavimo srityje.

Darbo objektas - AB „Lietuvos paštas“ Ignalinos skyriaus veiklos modernizavimas.

Darbo problema: Kaip AB „Lietuvos paštas“ Ignalinos skyriaus darbuotojai vertina pašto veiklos modernizavimą?

Darbo tikslas. Išanalizuoti AB „Lietuvos paštas“ sektoriaus Ignalinos skyriaus reformos įgyvendinimo pokyčius darbuotojų požiūriu.

Darbo uždaviniai:

 1. Išnagrinėti modernizavimo sampratos įvairovę mokslinėje literatūroje.
 2. Išanalizuoti viešojo modernizavimo kriterijų ypatumus.
 3. Išnagrinėti reformos sampratą mokslinėje literatūroje.
 4. Išnagrinėti AB „Lietuvos paštas“ Ignalinos skyriaus 2004 – 2007 m. verslo procesų kompiuterizavimo reformą.
 5. Išanalizuoti AB „Lietuvos paštas“ Ignalinos skyriaus specifiką.
 6. Įvertinti AB „Lietuvos paštas“ Ignalinos skyriaus reformos įgyvendinimą darbuotojų požiūriu

Hipotezė: AB „Lietuvos paštas“ Ignalinos skyriaus darbuotojai įgyvendintą reformą vertina neigiamai.

Darbo metodai:

 • Mokslinės literatūros analizė padės nustatyti, kokios žinios jau yra publikuotos apie mokslinio tyrimo objektą bei problemą
 • Aprašomojo metodo pagalba siekiama aprašyti nagrinėjamą problemą.
 • Lyginamojo metodo pagalba bus grindžiami analizuojamų terminų panašumai ir skirtumai.
 • Kiekybinio tyrimo metodu siekiama atlikti apklausą, skirtą nustatyti AB „Lietuvos paštas“ Ignalinos skyriaus darbuotojų požiūrį į pašto veiklos modernizavimą.
 • Statistinė surinktų duomenų analizės metodas, padės nustatyti AB „Lietuvos paštas“ Ignalinos skyriaus darbuotojų požiūrį į reformas.
 • Apibendrinimo metodo pagalba formuluojamos išvados bei pateikiamos rekomendacijos.

Darbo struktūra. Darbą sudaro keturios dalys. Pirmoje dalyje yra nagrinėjama modernizavimo sampratos įvairovė mokslinėje literatūroje. Aptariami viešojo sektoriaus modernizavimo kriterijai. Antroje darbo dalyje analizuojama reformos sąvokos samprata bei AB „Lietuvos paštas“ Ignalinos skyriuje 2004 – 2007 m. įgyvendinta verslo procesų kompiuterizavimo reforma. Trečiojoje darbo dalyje nagrinėjama AB „Lietuvos paštas“ Ignalinos pašto skyriaus specifika. Ketvirtame skyriuje pateikiama tyrimo metodologija, aptariami tyrimo metodai, instrumentai. Taip pat pateikiami paveikslai, kuriose iliustruojanti respondentų atsakymai. Darbas baigiamas išvadomis bei rekomendacijomis. Darbo pabaigoje yra pateikiamas naudotos literatūros sąrašas bei pridedami priedai.


Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. MODERNIZAVIMO SAMPRATOS ĮVAIROVĖ MOKSLINĖJE LITERATŪROJE6
 • 1.1 Modernizavimo sąvokos struktūra6
 • 1.2 Modernizavimo kriterijai8
 • 2. AB „LIETUVOS PAŠTAS“ IGNALINOS PAŠTO SKYRIUS 2004-2007m. REFORMOS11
 • 2.1 Reformos sąvokos samprata mokslinėje literatūroje11
 • 2.2 Verslo procesų kompiuterizavimas13
 • 3. AB „LIETUVOS PAŠTAS“ IGNALINOS PAŠTO SKYRIAUS SPECIFIKA16
 • 4. PAŠTO SEKTORIAUS REFORMOS ĮGYVENDINIMO TYRIMAS AB „LIETUVOS PAŠTAS“ IGNALINOS SKYRIUJE18
 • 4.1 Tyrimo metodika18
 • 4.2 Atlikto tyrimo rezultatai19
 • 4.3 Tyrimo rezultatų apibendrinimas26
 • IŠVADOS29
 • REKOMENDACIJOS31
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS32
 • PRIEDAI34

Reziumė

Autorius
saima
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€8.76
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 1, 2014
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
41 psl.

Susiję darbai

Abipusiai naudingi ryšiai su tiekėju UAB “X”

Vadyba Referatas 2011 m. linmat
Anksčiau organizacijos mažai rūpindavosi savo klientais. Vartotojai neturėjo didelio tiekėjų pasirinkimo, kitos įmonės siūlė tokią pat prastą gaminių ir paslaugų kokybę arba rinka...

AB “Lifosa” veiklos analizė ir perspektyvos

Vadyba Diplominis darbas 2012 m. brigita99
Temos aktualumas. Įmonės veiklos vertinimas svarbi ir aktuali sritis, nes įmonės veiklą, jos rezultatus ir perspektyvas sąlygoja įvairūs tiek makroekonominiai, tiek makroekonominiai veiksniai....