Pedagoginio asistavimo praktikos ataskaita

48 psl. / 11552 žod.

Ištrauka

1.1. Gimnazijos oficialus pavadinimas – XXX. Pagrindinė paskirtis – Gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams. Baigusiems pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, veiklos tikslas: - padėti asmeniui įgyti bendrąjį dalykinį sociokultūrinį, technologinį raštingumą, dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, profesinės kompetencijos pradmenis. Veiklos uždaviniai: 1. teikti mokiniams kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą; 2. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poveikius; 3. teikti mokiniams reikiamą pagalbą; 4. užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(-si) aplinką.

XX gimnazija puoselėja įvairias tradicijas, dalyvauja gamtos ekologijos bei pilietiniuose projektuose. Mokiniai, vadovaujami mokytojų, XX upelio pakrantes, įrengė sveikatingumo taką, pasodino ąžuolų ir alyvų sodinukus miestelio ir Ąžuolyno teritorijoje. Didelis dėmesys gimnazijoje skiriamas akademinėms žinioms, ir tai patvirtina puikūs brandos egzaminų rezultatai.

Gimnazijos valdymo struktūra gana paprasta, tarpusavyje su direktoriumi sąveikauja gimnazijos taryba, mokytojų taryba, mokinių taryba ir klasių tėvų komitetai. Direktoriui yra tiesiogiai pavaldūs yra šie darbuotojai: direktoriaus pavaduotojas ugdymui (kuriam pavaldūs visi mokytojai, jų metodinės grupės ir metodinė taryba, vaiko gerovės komisija, bibliotekos ir skaityklos vedėjai), raštinės vedėjas, vyr. buhalteris, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams (kuriam pavaldūs sargai, kiemsargis, budėtojas, elektrikas, rūbininkas, techninių priemonių ir kompiuterių priežiūros inžinierius, pastatų ir statinių priežiūros einamojo remonto darbininkai, valytojai).

Mokykloje veikia šios savivaldos institucijos: Gimnazijos taryba, Mokytojų taryba, Iniciatyvių moksleivių klubas (mokinių taryba), Klasės tėvų komitetas, Metodinė taryba, Metodinės grupės.

Mokyklai vadovauja direktorius X, kuris mokykloje dirba nuo X m., mokyklai vadovauja 23 m. Gimnazija bendradarbiauja su rajono XX seniūnijomis, X regioniniu parku, X meno mokykla, X kultūros centru, X miesto bendruomene, X bažnyčia. Taip pat vyksta bendradarbiavimo renginiai su 12 bendro lavinimo mokyklų iš 5 Lietuvos rajonų bei trimis mokyklomis iš užsienio šalių.

Mokykloje veikia šios darbo grupės: vaiko gerovės komisija, gamtosauginių mokyklų projekto grupė, veiklos kokybės įsivertinimo grupė, darbinė grupė socialiniai veiklai organizuoti ir koordinuoti, metodinė taryba.

Pradėdama stebėti pirmąsias pamokas jaučiausi mokykloje kaip svetima, nežinia iš kur atėjusi. Man pačiai teko mokytis šioje mokykloje, taigi dauguma dirbančių mokytojų mane pažįsta ir sutiko gana šiltai. Man patiko stebėti kaip vyksta pamoka, kaip elgiasi mokytoja ir mokiniai įvairiose situacijose, kartu aš pamąstydavai, o kaip gi aš elgčiausi būdama jų vietoje. Pamačiau mokyklą iš kitos pusės iš būsimos mokytojos pusės. Supratau, kad mokytojo darbas yra išties nelengvas, jis reikalauja daug kantrybės, gerų žinių ir gabumų, kūrybiškumo, atsakingumo. Darbas su žmonėmis visada reikalauja daug dėmesio, manau tai yra vienas iš sudėtingesnių profesijų, nes susiduri su skirtingomis asmenybėmis, turi mokėti kontroliuoti savo emocijas, svarbu mokėti improvizuoti. Visi mokyklos darbuotojai labai geranoriški ir paslaugūs. Priėmė į savo būrį ir atsakinėjo į visus man rūpimus klausimus.

Labai įstrigo atmintyje vienas momentas, kai įžengiau antrą dieną į mokyklą, ėjau į pokalbį su biologijos mokytoja (mentore), koridoriuje stovintys mokiai pasisveikino su manimi ir pašnibždomis netoli jų išgirdau: „Ei, žiūrėk nauja mokytoja“. Šie žodžiai suteikė man dar daugiau entuziazmo ir noro tobulėti kartu su bręstančiomis asmenybėmis, mokiniais.

1.2. Dokumentų sąrašas


Turinys

  • 1. PRAKTIKOS MOKYKLOS VEIKLOS PAŽINIMAS
  • 2. PRAKTIKOS MOKYKLOS APLINKOS PAŽINIMAS IR VERTINIMAS
  • 3. DALYKO MOKYTOJO VEIKLOS PAŽINIMAS IR KABINETO APLINKOS VERTINIMAS
  • 4. DALYKO MOKYMO(SI) TURINIO IR PROCESO PLANAVIMAS
  • STEBĖTų PAMOKų ANALIZĖs
  • DIFERENCIJAVIMO IR INDIVIDUALIZAVIMO NUOSTATŲ REALIZAVIMO PAMOKOJE ASPEKTAI
  • 5. KLASĖS VADOVO VEIKLOS SU KLASĖS BENDRUOMENE PAŽINIMAS
  • 5.5. NEFORMALIOJO UGDYMO RENGINIO ANALIZĖ
  • INDIVIDUALUS PRAKTIKOS PLANAS
  • ASISTAVIMO DALYKO MOKYTOJUI PRAKTIKOS DIENORAŠTIS

Reziumė

Autorius
mokytoja
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€5.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 26, 2017
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
48 psl.

Susiję darbai

Socialinio pedagogo pažintinė praktikos ataskaita

Pedagogika Praktikos ataskaita lika05
Savo pirmąją stebėjimo praktiką atlikau Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazijoje. Tai dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla vykdanti priešmokyklino, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo...

Socialinio pedagogo asistento praktikos ataskaita

Pedagogika Praktikos ataskaita 2016 m. lika05
Socialinio pedagogo asistento praktiką atlikau Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijoje. Tai dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo...

Socialinės pedagogikos praktikos ataskaita

Pedagogika Praktikos ataskaita 2013 m. longevity
Ataskaita įvertinta 10. tai - socioedukacinio darbo praktikos ataskaita; aprašomas vedamos pamokos, individualūs pokalbiai su vaiku, dokumentų analizė ir kt. Vykdytas mokinių soc....