Skuodo rajono seniųnijų teritorinio planavimo įtaka demografiniams socialiniams pokyčiams

13 psl. / 2326 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Kintant ekonominėms, socialinėms, gamtosaugos, aplinkosaugos sąlygoms, reikalingas dokumentas, apibrėžiantis tikslinę žemės naudojimo paskirtį, nustatantis teritorijų naudojimo prioritetus nurodant ūkinės, statybinės bei kitokios veiklos tvarkymą, gamtos ir kultūros vertybių, vandens ir kitų gamtos išteklių, rekreacijos išteklių naudojimo ir apsaugos režimą. Tai nustatoma teritorijų planavimo dokumentu - savivaldybės teritorijos bendruoju planu, kuriam rengti Skuodo savivaldybės taryba patvirtino planavimo darbų programą.

Skuodo rajono seniūnijos teritorinis bendrasis planas yra teisinis teritorijų planavimo dokumentas, parengtas ir naudojamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Nr. I-1120) nustatyta tvarka. Šio bendrojo plano sudėtį, turinį, rengimo tvarką, etapus ir procedūras detaliai apibrėžia miestų, miestelių ir kaimų bendrojo planavimo taisykles (B6-96), bendrasis planas svarstomas su visuomene, laikantis Teritorijų planavimo dokumentu svarstymo su visuomene tvarkos. Bendrasis planas parengtas, vadovaujantis Miestų ir miestelių bendrųjų planų rengimo metodika.

Darbo problema. Nors numatoma siauru aspektu atlikti socialinės - demografinės aplinkos vertinimą, kiek tai liečia teritorinio planavimo dokumentą. Sprendinių pasekmės vertinamos pagal užduotus scenarijus, alternatyvas - kiek jos įtakotų būtent teritoriniu aspektu. Atsižvelgiama kaip į esamą faktą, kad parengtas Klaipėdos apskrities bendrasis planas, kuriame nenumatyta esminių demografinių pokyčių, todėl gyventojų sudėtis ir kiekis dėl to neprognozuojami. Tendencijos ir pokyčiai būtų prognozuojami pagal Klaipėdos apskrities statistikos departamento oficialius duomenis, taip pat numatoma įvertinti ekspertiškai ir neapskaitytus statistiškai procesus, pasitelkiant sociologus, kurie analitiškai vertina vystymosi perspektyvas ir pokyčius, sugeba pateikti išvadas geografiškai apibūdinant teritorijų kontekste.

Darbo objektas - teritorinis planavimas.

Darbo tikslas – išanalizuoti Skuodo rajono seniūnijų teritorinio planavimo įtaką demografiniams socialiniams pokyčiams.

Atsižvelgiant į darbo tikslą, suformuluoti darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti socialinius demografinius aspektus;
 2. Pateikti rajono plėtros viziją;
 3. Išanalizuoti Skuodo rajono teritorijų planavimo įtaką demografiniams socialiniams pokyčiams.

Darbo metodai: sisteminiai, lyginamosios analizės, socialinės-ekonominės analizės/įvertinimo.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. SKUODO RAJONO DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ SITUACIJA4
 • 1.1. Gyventojų gimstamumas ir mirtingumas4
 • 1.2. Gimstamumas2
 • 1.3. Mirtingumas3
 • 1.4. Pagrindinės Skuodo rajono savivaldybės demografinės charakteristikos (problemos ir jų mastai)4
 • 2. SKUODO RAJONO PLĖTROS VIZIJA5
 • 2.1. Geografinė padėtis5
 • 2.2. Skuodo rajono plėtros strategija6
 • 2.3. Teritorija ir jos problemų analizė7
 • 2.4. Skuodo rajono bendrojo plano strateginiai tikslai8
 • 3. SENIŪNIJŲ TERITORINIO PLANAVIMO ĮTAKĄ DEMOGRAFINIAMS SOCIALINIAMS POKYČIAMS9
 • IŠVADOS11
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS11

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Referatas
Dalykas
Geografija
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 14, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Plungės rajono gamtiniai ištekliai

Geografija Referatas roberta_111
XX a. atsirado ypatinga žmogaus veiklos sritis – rekreacija – apimanti poilsį ir turizmą, skirtą žmogaus dvasinėms bei fizinėms jėgoms atstatyti. Rekreacinis sąjūdis...

Mažeikių rajono gamtiniai ištekliai

Geografija Referatas roberta_111
Visi gamtos elementai kaip žemė, vanduo, oras, klimatas, augalija ir kiti gamtiniai ištekliai yra labai svarbūs visuomenei, plačiai naudojami rekreacijos ir turizmo srityje...

Antrasis demografinis perėjimas ir požymiai Lietuvoje

Geografija Kursinis darbas 2009 m. guoba
Demografija - mokslas, tiriantis gyventojų skaičiaus, jų sudėties bei demografinius procesų pokyčius, šių pokyčių priežastis ir pasekmes. Demografinės informacijos šaltiniai yra einamoji statistika,...

Demografiniai procesai Europos Sąjungoje

Geografija Kursinis darbas 2009 m. guoba
Demografija - mokslas, tiriantis gyventoju skaičiaus, jų sudėties bei demografinius procesų pokyčius, šių pokyčių priežastis ir pasekmes. Demografinės informacijos šaltiniai yra einamoji statistika,...

Rokiškio rajonas, jo gamtinė vertė

Geografija Prezentacija giedriusnote3
•Rokiškis- miestas Lietuvos šiaurės rytuose, Panevėžio apskrityje. Turi sieną su Latvija. Miestas minimas nuo 1499m. •Gyventojų (2011 m.): 34930. Vyrų 47%, moterų 53%....

Demografiniai pokyčiai

Geografija Tyrimas lauraka
1.Mažėjantis gimstamumas, ilgėjanti vidutinė gyvenimo trukmė ir per demografinį sprogimą gimusios kartos ,,senėjimas” sudaro reiškinį, vadinamą – šalies senėjimu. 2.Šių dienų visuomenėje įvyko...