UAB "Utenos Trikotažas" ilgalaikio materialiojo turto auditas

18 psl. / 3561 žod.

Ištrauka

 1. Įžanginė dalis

Mes atlikome AB „Utenos trikotažas“(toliau – Bendrovė) 2018 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio, kurį sudaro balansas, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos, pinigų srautų ataskaitos ir aiškinamasis raštas, ir kuris parengtas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, auditą.

Už 2018 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinį ir jame pateikiamus duomenis yra atsakinga Bendrovės vadovybė. Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti savo nuomonę apie audituotas finansines ataskaitas ir įvertinti, ar veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka finansinėse ataskaitose pateikiamus duomenis. Ryšium su metinių ataskaitų auditu mes gavome vadovybės pasirašytą tvirtinimo laišką, kuriame patvirtinama, kad kitų reikšmingų, finansinėse ataskaitose neatspindėtų, teisių ir įsipareigojimų bendrovė neturi.

Mes pateikiame audito ataskaitą, kaip dalį visos audito darbo apimties, ir apibūdiname atlikto audito rezultatus. Audito ataskaita yra parengta vadovaujantis reikalavimais audito ataskaitai.

Audito ataskaitoje yra pateikti tik tie reikšmingi dalykai, kuriuos pastebėjome audito metu, ir aptariami audito metu nustatyti Įmonės valdymui ar priežiūrai svarbūs dalykai. Planuojant ir atliekant finansinių ataskaitų auditą nėra siekiama nustatyti visus Įmonės valdymui ar priežiūrai svarbius dalykus, todėl audito metu paprastai nenustatomi visi tokie dalykai.

Ši audito ataskaita skiriama išskirtinai Įmonės AB „Utenos trikotažas“ naudojimui ir negali būti naudojama kitiems tikslams. Ši ataskaita negali būti pateikta jokiai trečiai šaliai be išankstinio rašytinio AB „Utenos trikotažas“ sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus privalomus audito ataskaitos pateikimo atvejus.

Jei Jums kiltų kokių nors neaiškumų dėl audito ataskaitoje išdėstytų dalykų, nedvejodami kreipkitės į mūsų įmonę.


Turinys

 • Turinys
 •  
 • AB „UTENOS TRIKOTAŽAS“. SUSIPAŽINIMAS SU ĮMONĖS VEIKLA3
 • 1.1. Įmonės charakteristika.3
 • 1.2. Bendrieji ekonominiai veiksniai4
 • 1.3. Ūkio šakos sąlygos.5
 • 1.4. Žinios apie įmonės vadovybę ir savininkus.6
 • 1.5. Profesinės nepriklausomybės klausimynas.7
 • AUDITO PLANAVIMAS.8
 • 2.1. Audito rizikos įvertinimas.8
 • 2.2. Reikšmingumo vertinimas.9
 • 2.3. Ilgalaikio materialiojo turto audito programa.10
 • AUDITO REZULTATAI.11
 • 3.1. Audito ataskaita.11
 • 3.2. Auditoriaus išvada.15
 • Literatūros sąrašas.17
 • Priedai18
 •  

Literatūros sąrašas


 1. NASDAQ BALTIC, 2018. AB „Utenos trikotažas“. [interaktyvus] Vilnius [žiūrėta 2019 m. birželio 5 d.] Prieiga per internetą: https://www.nasdaqbaltic.com/market/upload/reports/utr/2018_ar_lt_eur_con_ias.pdf

 2. KUSTIENĖ A., 2017. Audito pagrindai. Kaunas.


Reziumė

Autorius
TG
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 13, 2021
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
18 psl.

Susiję darbai

Ilgalaikio materialiojo turto auditas

Apskaita Diplominis darbas ginteriukas
Akcinė bendrovė "Anykščių vynas" įkurta 1926 m. - seniausia rytinio Baltijos regiono įmonė, pramoniniu būdu pradėjusi gaminti vyną. Jos įkūrėjas - diplomuotas agronomas...

Ilgalaikio turto auditas

Apskaita Referatas 2015 m. darina
Temos problema ir aktualumas. Finansinių ataskaitų auditas laikomas vienu iš patikimų ekonominės informacijos šaltinių, kadangi nepriklausomo auditoriaus išvadoje informacijos vartotojams pateikiama objektyvi auditoriaus...