Ekonomika ir verslas / Apskaita

AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita

2 atsiliepimai
Autorius:

Temos aktualumas. Trumpalaikis turtas yra būtinas kiekvienos įmonės veiklai vykdyti. Trumpalaikis turtas yra vienas iš pagrindinių (santykine prasme) finansinių ataskaitų elementų, kas parodo didelį jo analizės poreikį. Trumpalaikis turtas yra įtraukiamas į svarbių finansinių santykinių, pavyzdžiui, mokumo, kurie atspindi įmonės gebėjimą įvykdyti įsipareigojimus, rodiklių skaičiavimo formules. Tai reiškia, jog trumpalaikio turto apskaita turi įtakos ne tik teisingai informacijai ir supratimui apie situaciją įmonėje jos viduje, tačiau taip pat daro poveikį įmonės finansinės būklės vertinimui. Trumpalaikiam turtui priskiriamas per vieną ataskaitinį laikotarpį pajamoms uždirbti sunaudojamas turtas. Turtas trumpalaikiu laikomas ne kalendorine, bet ekonomine prasme. Trumpalaikiam turtui priskiriamas per vieną ataskaitinį laikotarpį pajamoms uždirbti sunaudojamas turtas. Per vieną ataskaitinį laikotarpį visiškai sunaudojamas turtas laikomas trumpalaikiu visiškai neatsižvelgiant į šio turto kainą. Trumpalaikiu turtu gali būti net pastatai, jeigu jie naudojami ne pačios įmonės gamybinei (prekybinei) veiklai vykdyti, o skirti perparduoti. Taigi įmonėje trumpalaikis turtas (pavyzdžiui, atsargos sandėlyje) fiziškai gali būti ir labai ilgą laiką – net keletą ar kelioliką metų. Tačiau pradėtas naudoti pajamoms uždirbti šis turtas bus sunaudotas visas iš karto, o ne palaipsniui jo vertė bus perkelta į naujai gaminamą produkciją .
Nuo atsargų apskaitos ir įvertinimo metodo pasirinkimo priklauso organizacijos finansiniai rezultatai. Šiais rezultatais yra remiamasi vertinant veiklą, priimant valdymo sprendimus, numatant ateities perspektyvas ir pan. Taigi, trumpalaikio turto apskaita daro įtaką įvairioms įmonės sritims per priimamų sprendimų prizmę, todėl trumpalaikio turto apskaitos analizavimas, problemų nustatymas ir sprendimas išlieka nuolatos aktualus įvairaus dydžio ir įvairia veikla užsiimančioms įmonėms.
Tyrimo problema. Mokslinėje literatūroje yra aptariami įvairūs trumpalaikio turto apskaitos būdai, daug dėmesio skiriant atsargų apskaitai, užduodant klausimus: kada taikyti nuolat apskaitomų atsargų būdą, o kada periodiškai apskaitomų atsargų būdą. Todėl darbe iškeliami tokie probleminiai klausimai:
• Į kokius aspektus būtina yra atsižvelgti pasirenkant įvairių rūšių trumpalaikio turto apskaitos metodus?
• Kaip pasirinktas apskaitos metodas veikia įmonės finansinės būklės rezultatus?
Darbo objektas - AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita.
Darbo tikslas - išanalizuoti AB “Rokiškio sūris” įmonės trumpalaikio turto apskaitą.
Darbo uždaviniai:
1. Apibūdinti sąvoka ir jo rūšis.
2. Paaiškinti trumpalaikio turto apskaitos ypatybes, atsižvelgiant į trumpalaikio turto rūšis.
3. Išnagrinėti AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaitos principus.
4. Išanalizuoti AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto valdymo rodiklius.
Tyrimo metodai:
• Literatūros šaltinių analizė ir apibendrinimas.
• Horizontali ir vertikali analizė.
• Finansinių santykinių rodiklių analizė.
Darbo struktūra
Baigiamąjį darbą sudaro įvadas, trys pagrindinės dalys, išvados ir rekomendacijos. Pirmoje dalyje yra analizuojama trumpalaikio turto sąvoka ir rūšys, trumpalaikio turto apskaitos ypatumai. Antroje darbo dalyje yra aptariami darbo metodai ir priemonės. Trečioje darbo dalyje yra atliekama AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto ir jo apskaitos analizė. Darbo pabaigoje yra pateikiamos išvados.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
10179 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SANTRAUKA3
 • SUMMARY4
 • ĮVADAS5
 • 1. MOKSLINĖS LITERATŪROS ANALIZĖ7
 • 1.1. Trumpalaikio turto sąvoka7
 • 1.2. Trumpalaikio turto rūšys9
 • 1.3. Trumpalaikio turto apskaita11
 • 1.3.1. Atsargų apskaita11
 • 1.3.2. Trumpalaikių skolų įmonei apskaita18
 • 1.3.3. Pinigų ir pinigų ekvalentų apskaita20
 • 2. TYRIMO DYZAINAS23
 • 2.1. Tyrimo eigos pristatymas23
 • 2.2. AB “Rokiškio sūris” charakteristika23
 • 3. DARBO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS28
 • 3.1. AB “Rokiškio sūris” taikoma trumpalaikio turto apskaitos politika28
 • 3.1.1. Atsargų apskaita…………… …………………………………………………………28
 • 3.1.2. Pirkėjų skolų ir gautinųnsumų apskaita…… … ………………… ………………31
 • 3.1.3. Pinigų ir jų ekvivalentų apskaita……………… ………………………………………32
 • 3.2. AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto struktūros ir dinamikos analizė33
 • 3.3. AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto valdymo rodiklių analizė39
 • IŠVADOS42
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS43
 • PRIEDAI45

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
puiku
, 2015-04-24
Puikus darbas
, 2016-02-08

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita
Diplominis darbas AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita

Temos aktualumas. Trumpalaikis turtas yra būtinas kiekvienos įmonės veiklai vykdyti. Trumpalaikis turtas yra vienas iš [...]

AB
Referatas AB "Rokiškio sūris" trumpalaikio turto analizė ir vertinimas

Šiuolaikinėmis sudėtingo ir konkurencingo verslo sąlygomis labai svarbu, kad kiekvienas įmonės vadovas, taip pat ir [...]

Trumpalaikio turto apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti įmonių grupėje „Utenos trikotažas”
Kursinis darbas Trumpalaikio turto apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti įmonių grupėje „Utenos trikotažas”

Norint sėkmingai valdyti įmonę reikia vadovautis apskaita. Apskaita yra socialinės ekonominės informacijos rengimo ir pateikimo [...]

Trumpalaikio turto apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti įmonių grupėje „Utenos trikotažas”
Kursinis darbas Trumpalaikio turto apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti įmonių grupėje „Utenos trikotažas”

Norint sėkmingai valdyti įmonę reikia vadovautis apskaita. Apskaita yra socialinės ekonominės informacijos rengimo ir pateikimo [...]

Vadovavimas ir vadovavimo stiliai AB “Rokiškio sūris”
Diplominis darbas Vadovavimas ir vadovavimo stiliai AB “Rokiškio sūris”

Vadovavimas – tai vienas iš grupinių procesų, vykstančių organizacijose šalia kitų grupinių procesų, tokių kaip [...]

Kretingos rajono Salantų kultūros centro ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaita
Diplominis darbas Kretingos rajono Salantų kultūros centro ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaita

Darbo objektas: Kretingos rajono Salantų kultūros centro ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai Tikslas: išanalizuoti ilgalaikių ir trumpalaikių [...]

Trumpalaikio turto valdymas UAB „Laumės baldai“
Kursinis darbas Trumpalaikio turto valdymas UAB „Laumės baldai“

Temos aktualumas. Trumpalaikio turto valdymas apima firmos trumpalaikį turtą ir finansavimą, kurio reikia šiam turtui įsigyti.

AB „Rokiškio sūris“ finansinė analizė 2009-2010 metais
Referatas AB „Rokiškio sūris“ finansinė analizė 2009-2010 metais

Darbo aktualumas: Darbo tikslas: atlikti AB „Rokiškio sūris“ 2009-2010 metams. Darbo objektas: 2009-2010 metų AB „Rokiškio [...]

Paveldimo turto mokesčio apmokestinamosios vertės apskaičiavimo ypatumai
Referatas Paveldimo turto mokesčio apmokestinamosios vertės apskaičiavimo ypatumai

Temos aktualumas. Kiekvienas žmogus turi tam tikro turto, kuris jam priklauso nuosavybės teise. Dažniausiai turtą [...]

Turto lyginimas pagal verslo ir tarptautinius apskaitos standartus
Referatas Turto lyginimas pagal verslo ir tarptautinius apskaitos standartus

Mano pasirinkta tema - Turto lyginimas pagal Verslo ir Tarptautinius apskaitos standartus . Ši [...]

UAB „Medrievė “ turto apskaita
Kursinis darbas UAB „Medrievė “ turto apskaita

Kiekviena [...]

Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir analizė AB “Anykščių Vynas”
Kursinis darbas Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir analizė AB “Anykščių Vynas”

Temos aktualumas. Ilgalaikis materialusis turtas vaidina labai reikšmingą vaidmenį daugelio įmonių veikloje, nes jo neturint [...]

Ilgalaikio finansinio turto apskaita
Referatas Ilgalaikio finansinio turto apskaita

Finansiniu turtu laikomas turtas, atspindintis tam tikras įmonės teises bei privilegijas, kurios atsiranda jai dalyvaujant [...]

Akcinių bendrovių „Apranga“, „Rokiškio sūris“ ir „Vilniaus baldai“ investicinė analizė
Referatas Akcinių bendrovių „Apranga“, „Rokiškio sūris“ ir „Vilniaus baldai“ investicinė analizė

Finansinės investicijos tai finansinio turto, tokio kaip akcijos (nuosavybės vertybiniai popieriai), obligacijos bei kiti skolos [...]

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos ypatumai UAB “X”
Diplominis darbas Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos ypatumai UAB “X”

Darbo aktualumas - Beveik kiekvienos įmonės sėkmingai veiklai reikalingos tam tikros sąlygos, taip pat ir [...]