AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita

47 psl. / 10179 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Trumpalaikis turtas yra būtinas kiekvienos įmonės veiklai vykdyti. Trumpalaikis turtas yra vienas iš pagrindinių (santykine prasme) finansinių ataskaitų elementų, kas parodo didelį jo analizės poreikį. Trumpalaikis turtas yra įtraukiamas į svarbių finansinių santykinių, pavyzdžiui, mokumo, kurie atspindi įmonės gebėjimą įvykdyti įsipareigojimus, rodiklių skaičiavimo formules. Tai reiškia, jog trumpalaikio turto apskaita turi įtakos ne tik teisingai informacijai ir supratimui apie situaciją įmonėje jos viduje, tačiau taip pat daro poveikį įmonės finansinės būklės vertinimui. Trumpalaikiam turtui priskiriamas per vieną ataskaitinį laikotarpį pajamoms uždirbti sunaudojamas turtas. Turtas trumpalaikiu laikomas ne kalendorine, bet ekonomine prasme. Trumpalaikiam turtui priskiriamas per vieną ataskaitinį laikotarpį pajamoms uždirbti sunaudojamas turtas. Per vieną ataskaitinį laikotarpį visiškai sunaudojamas turtas laikomas trumpalaikiu visiškai neatsižvelgiant į šio turto kainą. Trumpalaikiu turtu gali būti net pastatai, jeigu jie naudojami ne pačios įmonės gamybinei (prekybinei) veiklai vykdyti, o skirti perparduoti. Taigi įmonėje trumpalaikis turtas (pavyzdžiui, atsargos sandėlyje) fiziškai gali būti ir labai ilgą laiką – net keletą ar kelioliką metų. Tačiau pradėtas naudoti pajamoms uždirbti šis turtas bus sunaudotas visas iš karto, o ne palaipsniui jo vertė bus perkelta į naujai gaminamą produkciją . Nuo atsargų apskaitos ir įvertinimo metodo pasirinkimo priklauso organizacijos finansiniai rezultatai. Šiais rezultatais yra remiamasi vertinant veiklą, priimant valdymo sprendimus, numatant ateities perspektyvas ir pan. Taigi, trumpalaikio turto apskaita daro įtaką įvairioms įmonės sritims per priimamų sprendimų prizmę, todėl trumpalaikio turto apskaitos analizavimas, problemų nustatymas ir sprendimas išlieka nuolatos aktualus įvairaus dydžio ir įvairia veikla užsiimančioms įmonėms.Tyrimo problema. Mokslinėje literatūroje yra aptariami įvairūs trumpalaikio turto apskaitos būdai, daug dėmesio skiriant atsargų apskaitai, užduodant klausimus: kada taikyti nuolat apskaitomų atsargų būdą, o kada periodiškai apskaitomų atsargų būdą. Todėl darbe iškeliami tokie probleminiai klausimai:• Į kokius aspektus būtina yra atsižvelgti pasirenkant įvairių rūšių trumpalaikio turto apskaitos metodus?• Kaip pasirinktas apskaitos metodas veikia įmonės finansinės būklės rezultatus?Darbo objektas - AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita.Darbo tikslas - išanalizuoti AB “Rokiškio sūris” įmonės trumpalaikio turto apskaitą.Darbo uždaviniai:1. Apibūdinti trumpalaikio turto sąvoka ir jo rūšis.2. Paaiškinti trumpalaikio turto apskaitos ypatybes, atsižvelgiant į trumpalaikio turto rūšis.3. Išnagrinėti AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaitos principus.4. Išanalizuoti AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto valdymo rodiklius.Tyrimo metodai:• Literatūros šaltinių analizė ir apibendrinimas.• Horizontali ir vertikali analizė.• Finansinių santykinių rodiklių analizė.Darbo struktūraBaigiamąjį darbą sudaro įvadas, trys pagrindinės dalys, išvados ir rekomendacijos. Pirmoje dalyje yra analizuojama trumpalaikio turto sąvoka ir rūšys, trumpalaikio turto apskaitos ypatumai. Antroje darbo dalyje yra aptariami darbo metodai ir priemonės. Trečioje darbo dalyje yra atliekama AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto ir jo apskaitos analizė. Darbo pabaigoje yra pateikiamos išvados.


Turinys

 • SANTRAUKA3
 • SUMMARY4
 • ĮVADAS5
 • 1. MOKSLINĖS LITERATŪROS ANALIZĖ7
 • 1.1. Trumpalaikio turto sąvoka7
 • 1.2. Trumpalaikio turto rūšys9
 • 1.3. Trumpalaikio turto apskaita11
 • 1.3.1. Atsargų apskaita11
 • 1.3.2. Trumpalaikių skolų įmonei apskaita18
 • 1.3.3. Pinigų ir pinigų ekvalentų apskaita20
 • 2. TYRIMO DYZAINAS23
 • 2.1. Tyrimo eigos pristatymas23
 • 2.2. AB “Rokiškio sūris” charakteristika23
 • 3. DARBO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS28
 • 3.1. AB “Rokiškio sūris” taikoma trumpalaikio turto apskaitos politika28
 • 3.1.1. Atsargų apskaita…………… …………………………………………………………28
 • 3.1.2. Pirkėjų skolų ir gautinųnsumų apskaita…… … ………………… ………………31
 • 3.1.3. Pinigų ir jų ekvivalentų apskaita……………… ………………………………………32
 • 3.2. AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto struktūros ir dinamikos analizė33
 • 3.3. AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto valdymo rodiklių analizė39
 • IŠVADOS42
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS43
 • PRIEDAI45

Reziumė

Autorius
arjurgita
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€13.14
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 11, 2014
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
47 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
puiku
Patvirtintas užsakymas
Puikus darbas

Susiję darbai

AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita

Apskaita Diplominis darbas 2014 m. angeliukas40
Temos aktualumas. Trumpalaikis turtas yra būtinas kiekvienos įmonės veiklai vykdyti. Trumpalaikis turtas yra vienas iš pagrindinių (santykine prasme) finansinių ataskaitų elementų, kas parodo...

Įmonės 'X" trumpalaikio turto apskaita

Apskaita Diplominis darbas 2020 m. simonadauk
Baigiamąjį darbą sudaro dvi dalys. Pirmoje darbo dalyje yra pateikiamos skirtingų autorių interpretacijos trumpalaikio turto sampratos klausimu. Šioje dalyje taip pat aptariamas trumpalaikio...