Darbuotojų tarpasmeninių santykių darbe kokybės, suvokiamo organizacijos prestižo ir organizacijos nario savimonės sasąjos

58 psl. / 14150 žod.

Ištrauka

Statistikos departamento duomenimis Lietuvoje 2013 metų pradžioje buvo 65 781 veikiančių įmonių, kurios teikdamos tam tikras prekes ar paslaugas siekia finansinės sėkmės (Lietuvos Statistikos departamentas, 2013). Egzistuoja gausybė būdų, kurių pagalba būtų vykdomi efektyvūs strateginiai sprendimai, tačiau kaip teigia D. Komskienė, B. Švagždienė ir M. Benetytė (2009) žmogiškųjų išteklių valdymas yra vienas svarbiausių. Pastaruoju metu šioje srityje pagrindinis uždavinys rasti būdus, kuriais galima didinti darbuotojų įsipareigojimą ir lojalumą. R. Levanaitės, L. Raubicko (2010) teigimu, darbuotojų kaita įmonei kainuoja nuo 17 iki 88 procentų metinės atitinkamos pozicijos algos sumos. Taip pat remdamiesi kitų mokslininkų duomenimis (Dess & Shaw, 2001; Hom, 2004 Mor Barak et. al., 2001; Žukauskaitė, 2008) tyrėjai, teigia, jog darbuotojų kaita susijusi ir su žmogiškojo kapitalo-patirties, žinių, gebėjimų praradimu, sutrikusia grupės socializacija, grupių sutelktumu, padažnėjusiais konfliktais. Galima rasti daugybę būdų, kuriais pastaruosius sunkumus būtų galima spręsti, tačiau ekonominių sunkumų metu ypatingai svarbu ieškoti priemonių, kurios reikalautų kuo mažesnių materialinių išteklių. Taip mokslininkų dėmesys nukrypo į organizacijos nario savimonės tyrinėjimą. Yra manoma, jog organizacijos nario savimonė susijusi su pasitenkinimu darbu, noru likti organizacijoje (Randsley De Moura, Abrams, Retter, Guannarsdottir, & Ando, 2009), organizaciniu pilietiškumu (Kane, Magnusen, & Perrewè, 2012), teigiamu organizacijos vertinimu (Witting, 2006), emociniu įsipareigojimu, lojalumu, prisirišimu prie grupės, didesne darbuotojų motyvacija (Javadi & Yavarian, 2011) bei mažesne darbuotojų kaita (Riketta & Van Dick, 2005). Taip siekdami pagerinti įvairių sričių funkcionavimą organizacijoje, mokslininkai nagrinėdami veiksnius, kurie padeda didinti darbuotojų ir organizacijos susietumą, bando išsiaiškinti tai, kuo darbuotojai tiki ir ką galvoja apie organizaciją, kaip organizacijoje keičiamasi informacija ir kaip visa tai lemia darbuotojų elgesį (Brown, Dacin, Pratt, & Whetten, 2006). Taigi, remiantis pastarosiomis mokslininkų interesų sritimis, galima daryti išvadą, jog darbuotojo tapatinimasis su organizacija yra dinamiškas procesas, kurio metu socialinių santykių pagalba perimamos savitos organizacijos charakteristikos.

Viena labiausiai matomų ir vertinamų organizacijos kaip socialinio darinio charakteristikų yra jos įvaizdis. Tyrėjų (Ciftcioglu, 2010; Gatavydaitė, 2005) teigimu patrauklus įvaizdis bei teigiama kitų asmenų nuomonė apie organizaciją yra tiesiogiai susiję su labiau išreikšta organizacijos nario savimone. Vis tik reali patirtis situaciją gali pakeisti.

Vidinis įmonės gyvenimas mažiau matomas bei vertinamas pašalinių asmenų, tačiau jo reikšmė organizacijos nario savimonei nėra mažesnė. Tarpasmeniniai santykiai yra neišvengiama bet kokio darbo dalis, o remiantis socialinės savimonės teorija (Tajfel & Turner, 1986) galima teigti, jog bendravimas su organizacijos nariais yra pagrindinis veiksnys, formuojantis organizacijos nario savimonę. Taip efektyvus komunikavimas, emocijų valdymas, gebėjimas spręsti nesutarimus, pasitikėjimas, paskatinimai bei panašūs teigiami santykių aspektai lemia organizacijos nario savimonės raidą, ko pasekoje darbuotojas nori kurti ilgalaikius ryšius tiek su kolektyvu, tiek su įdarbinusia organizacija.

Vis tik, analizuojant aptariamus konstruktus tiek teoriniu, tiek praktiniu aspektu, galima daryti išvadą, jog mokslininkai nėra pateikę vienareikšmiškų šių reiškinių sampratų, ko pasekoje apsunkinami sprendimai žmogiškųjų išteklių valdymo srityje praktikoje. Taip pat reikia pažymėti, jog įmonės kaip socialinio darinio įvaizdis bei jo vertinimas mokslininkų darbuose apibrėžiamas kaip organizacinio lygio, o tarpasmeniniai santykiai kaip grupės lygio kintamasis. Dėl šių priežasčių, analizuodami organizacijos nario savimonę tyrėjai pateikia prieštaringus duomenis teigdami, jog norint stiprinti ryšius tarp darbuotojo ir organizacijos pravartu labiau atsižvelgti į įmonės įvaizdžio ir nuomonės apie jį svarbą (Bartels, Douwes, De Jong, & Pruyn, 2006), kiti teigia, jog geriau orientuotis į tarpasmeninių santykių gerinimą (Smidts, Pruyn, & Van Riel, 2001), o dar kiti pažymi, jog prognozuojant organizacijos nario savimonę svarbi šių veiksnių savita sąveika (Jones & Volpe, 2011). Remiantis šiais duomeninis galima numatyti, jog darbuotojai, kurie įmonę, kurioje dirba vertina kaip labiau prestižinę bei tarpasmeninius santykius kolegomis darbe supranta kaip labiau kokybiškus pasižymi labiau išreišta organizacijos nario savimone (Bartels, 2006; Smidts, 2001). Kita vertus, galima manyti ir tai, jog organizacijos nario savimonė susijusi su darbuotojų tarpasmeninių santykių darbe kokybe, kuri priklauso nuo suvokiamo organizacijos prestižo vertinimo (Jones & Volpe, 2011). Taigi, tampa neaišku ar patrauklaus įmonės įvaizdžio kūrimas yra naudingas tik siekiant pritraukti partnerius, klientus, ar tuo pačiu lemia ir teigiamus organizacijos darbuotojų vertinimus, be to nėra aišku kaip šie skirtingų lygių kintamieji dera tarpusavyje.

Deja tyrimų, kuriuose būtų atsakyta į šiuos klausimus nėra daug, o Lietuvoje jų rasti nepavyko. Kita vertus, šiame darbe aptariamų konstruktų sąsajas su kitais organizaciniais reiškiniais Lietuvoje nagrinėjo J. Almonaitienė (2007), R. Vaitkutė-Baltušienė (2007), P. Markevičius, E. Akelienė (2008), J. Vveinhardt (2009), S. Lakačauskaitė (2012) ir kiti mokslininkai. Taigi organizacijos nario savimonė yra siejama su įvairiais teigiamais organizaciniais procesais, tačiau darbuotoją ir organizaciją siejantys veiksniai, jų dinamika dar nėra tiksliai nustatyta. Dėl šios priežasties atlikus mokslinės literatūros analizę bei sintezę šiame darbe bus siekiama išanalizuoti empirinio tyrimo rezultatus, kuriais norima atskleisti Lietuvoje veikiančiose įmonėse dirbančiųjų tarpasmeninių santykių darbe kokybės, suvokiamo organizacijos prestižo ir organizacijos nario savimonės sąsajas.


Turinys

 • SANTRAUKA3
 • SUMMARY4
 • ĮVADAS6
 • SĄVOKŲ ŽODYNAS9
 • 1. DARBUOTOJŲ TARPASMENINIŲ SANTYKIŲ DARBE KOKYBĖS, SUVOKIAMO ORGANIZACIJOS PRESTIŽO IR ORGANIZACIJOS NARIO SAVIMONĖS SĄSAJŲ TEORINĖ APŽVALGA10
 • 1.1. Organizacijos nario savimonės samprata10
 • 1.2. Tarpasmeninių santykių darbe kokybės darbe samprata14
 • 1.3. Suvokiamo organizacijos prestižo samprata18
 • 1.4. Tarpasmeninių santykių darbe kokybės, suvokiamo organizacijos prestižo ir organizacijos nario savimonės sąsajų atžvalga20
 • 2. DARBUOTOJŲ TARPASMENINIŲ SANTYKIŲ DARBE KOKYBĖS, SUVOKIAMO ORGANIZACIJOS PRESTIŽO IR ORGANIZACIJOS NARIO SAVIMONĖS SĄSAJŲ TYRIMAS24
 • 2.5.1. Anketos užpildymo pobūdžio sąsajos su tarpasmeninių santykių darbe kokybės, suvokiamo organizacijos prestižo ir organizacijos nario savimonės vertinimu29
 • 2.5.2. Tarpasmeninių santykių darbe kokybės, suvokiamo organizacijos prestižo ir organizacijos nario savimonės palyginimas pagal sociodemografines charakteristikas31
 • 2.5.3. Tarpasmeninių santykių darbe kokybės, suvokiamo organizacijos prestižo ir organizacijos nario savimonės sąsajų analizė33
 • 2.5.4. Tarpasmeninių santykių darbe kokybės, suvokiamo organizacijos prestižo ir sociodemografinių kintamųjų sąsajos su organizacijos nario savimone34
 • 2.5.5. Tarpasmeninių santykių darbe kokybės, suvokiamo organizacijos prestižo ir organizacijos nario savimonės sąveikos modelis36
 • 2.6. Tyrimo rezultatų aptarimas38
 • IŠVADOS42
 • REKOMENDACIJOS43
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS45
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
siekiantipazinti
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€12.87
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Lie 20, 2016
Apimtis
58 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Tarpasmeniniai konfliktai

Psichologija Prezentacija gazele
Konfliktas yra nesutarimas ar nesuderinamumas. Dažniausiai konfliktu vadinamas dalyvių sąveikos procesas, nesutarimo, ginčų, priešiškumo veikla. Konfliktas reiškia kovą dėl vertybių, resursų, galios statuso...

Dailės terapija įveikiant stresą organizacijoje

Psichologija Referatas 2012 m. siekiantipazinti
Situacija visuomenėje ir darbo rinkoje pastaraisiais metais nemažai pakito. Daugybė darbuotojų buvo atleisti dėl materialinių išteklių trūkumo, o likusieji dažnai gavo papildomo darbo,...

Darbuotojų motyvavimo metodai

Psichologija Konspektas 2013 m. siekiantipazinti
Darbe pateikiami praktiniai darbuotojų motyvavimo aspektai, organizacijos konsultavimo darbuotojų motyvavimo tema aspektai

Savigarbos konstrukto supratimas organizacijoje

Psichologija Kursinis darbas 2012 m. siekiantipazinti
Globalizacija, infomacinių technologijų raida, ekonominis vystymasis verčia keistis ir prisitaikyti. Vis tik, nuolatinėje tėkmėje, kaitoje žmogui dažnai kyla klausimai kas aš esu, kodėl...

Darbuotojų pasitenkinimas darbu

Psichologija Referatas 2014 m. linuciukas62
Išstudijavus pagrindinius šiuolaikinės vadybos dėsnius galima tvirtai teigti, kad vienas pagrindinių kiekvienos organizacijos sėkmingo ir ilgalaikio konkurencingumo bruožu yra darbuotojų iniciatyva, žinios, įgūdžiai...