Piliečių dalyvavimas vietos savivaldos sprendimų priėmimo procesuose Biržų rajono savivaldybėje

41 psl. / 10300 žod.

Ištrauka

Lietuvoje pasikeitus santvarkai politinį gyvenimą sudaro daugybė politinių procesų ir reiškinių kaip rinkimai, referendumai, piketai, susirinkimai, peticijos, kuriuos lemia politiniai, ekonominiai, teisiniai ir socialiniai veiksniai.

Dalyvavimo kultūra laikoma viena iš esminių politinės kultūros elementų. Piliečių dalyvavimas sprendimų priėmimo procese liudija apie visuomenės aktyvumą, piliečių interesų atspindėjimą priimtuose sprendimuose, sprendimų priėmimo efektyvumą ir reikalingumą, skatina pasitikėjimą valstybės ir savivaldybės institucijomis, formuoja pilietinę atsakomybę, kuri pasireiškia kiekvieno piliečio asmeninio dalyvavimo visuomenės svarbos suvokimu.

Piliečių dalyvavimas viešąjame administravime, žinomo autoriaus A. Raipos (2001) teigimu, yra pilietinės visuomenės išraiška. Gyventojų dalyvavimas vietos valdžios institucijose suteikia sprendimo priėmėjui informacijos reikalingos nustatant prioritetus, sprendžiant problemas, kuriant socialines programas. Gyventojų įsitraukimas į sprendimų priėmimo procesus yra labai aktualus vietos savivaldai. Savivaldybės ir jų padaliniai yra arčiausiai piliečių esančios valdžios institucijos, kurių užduotis ir yra tarnauti piliečiams. Kad priimi sprendimai būtų svaresni, reikia konsultuotis, tartis, išklausyti – kitaip tariant, įtraukti piliečius į viešąjį administravimą, nes kas geriau nei patys piliečiai, žino ko jai labiausiai reikia. Todėl tarp vietinės valdžios ir savo piliečių turi būti apipusis bendradarbiavimas.

Įsitraukdami į viešąjį administravimą žmonės įgalina tarnautojus priimti efektyvius sprendimus, nes patys susiduria su sprendžiamais klausimais kasdieniniame gyvenime. Tačiau esant dabartiniai situacijai dar reikėtų tobulinti gyventojų įtraukimo į savivaldybės politikos procesus tiek teisinę, tiek ir praktinę bazes, nes sprendimų realizacijos efektyvumas padidėja tik tuomet kai vykdytojai dalyvauja sprendimo parengimo ir priėmimo procese ir tiki tuo, ką daro.

Apie piliečių dalyvavimą viešąjame administravime ir savivaldybėse mokslinės medžiagos galima rasti tiek užsienio, tiek ir lietuvių autorių literatūroje. Iš lietuvių autorių derėtų išskirti gerai žinomą autorių A. Raipą (2001), L. Stračinskienę (2011), A. Bučinską (2001) ir užsienio autorių E. H. Klijn (2003), E. Freeman (1984), N. Thom, A.Ritz (2000), R. Agranov, M. McGuire (2001). Taip pat nemažai teisės aktų, ministerijų programų bei rekomendacijų.

Darbo objektas – piliečių dalyvavimas vietos savivaldos sprendimų priėmime.

Darbo tikslas – išanalizuoti piliečių dalyvavimą vietos savivaldos sprendimų priėmime.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti piliečių dalyvavimo vietos savivaldos sprendimų priėmimo teorinius aspektus.
 2. Išanalizuoti piliečių dalyvavimo vietos savivaldos sprendimų priėmimo teisinį reglamentavimą Lietuvoje.
 3. Išnagrinėti Biržų rajono savivaldybės piliečių dalyvavimo sprendimų priėmimo procesuose praktinius aspektus.

Darbo metodai. Darbe taikytas analitinis bei aprašomasis metodai, buvo atliktas kiekybinis tyrimas: anketinė gyventojų. Apklausa atlikta internetinėje erdvėje. Tyrimo imtis – 150 respondentų. Gauti 128 respondentų atsakymai. Papildyti gautiems duomenims, taip pat buvo atlikta 4-turių skirtingų Biržų ir Biržų rajono seniūnijų specialistų anketinė apklausa.

Darbą sudaro: santrauka, 3 skyriai, 3 paveikslai, 1 lentelė, išvados, literatūra, 2 priedai.


Turinys

 • Įvadas8
 • 1. Piliečių dalyvavimo vietos savivaldos sprendimų priėmime teoriniai aspektai10
 • 1.1. Piliečių dalyvavimo samprata, funkcijos ir uždaviniai10
 • 1.2. Piliečių dalyvavimą vietos savivaldoje lemiantys veiksniai14
 • 1.3. Piliečių dalyvavimo vietos savivaldos sprendimų priėmime svarba17
 • 2. Piliečių dalyvavimo vietos savivaldos sprendimų priėmime teisinis reglamentavimas20
 • 2.1. Europos Sąjungos teisinė bazė, reglamentuojanti piliečių dalyvavimą savivaldoje20
 • 2.2.2. Lietuvos Respublikos teisinė bazė, reglamentuojanti piliečių dalyvavimą savivaldoje23
 • 3. Piliečių dalyvavimo vietos savivaldos sprendimų priėmimo procesuose Biržų rajono savivaldybėje analizė27
 • 3.1. Tyrimo metodologija27
 • 3.2. Tyrimo rezultatai ir jų analizė28
 • Išvados36
 • Literatūra38
 • Priedai40

Reziumė

Autorius
kristinaj2@blog.lt
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€11.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 7, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
41 psl.

Susiję darbai

Piliečių dalyvavimas Klaipėdos savivaldybėje

Viešasis administravimas Referatas neringusinas
Temos aktualumas. Piliečių dalyvavimas viešajame administravimo procesuose yra labai reikšmingas. Siekiant sustiprinti Lietuvos demokratinį, socialinį ir politinį potencialą būtina skatinti viešojo sektoriaus ir...

Piliečių dalyvavimas Lietuvos savivaldybių viašajame administravime

Viešasis administravimas Referatas 2016 m. gin27
Aktualumas. Šiuolaikinėse demokratinėse valstybėse piliečių įsitraukimas yra skatintinas reiškinys. Piliečių dalyvavimas gali būti reikšmingas tobulinant valstybės funkcijų įgyvendinimą, teikiant viešąsias paslaugas, stiprinant demokratiją...

Piliečių dalyvavimas Šiaulių miesto savivaldybėje

Viešasis administravimas Tyrimas 2018 m. germintaa
Lietuvos Respublika po Nepriklausomybės atkūrimo pasirinko žengti demokratinės valstybės keliu. Demokratijos įgyvendinimas neįmanomas be piliečių tiesioginio dalyvavimo visuomenės valdymo procese, priimant sprendimus politiniais,...