Socialiniai mokslai / Pedagogika

Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje

0 atsiliepimų
Autorius:

Vaikui augant, formuojasi jo nuostatos ir vertybės, lavėja socialiniai įgūdžiai ir socialinė kompetencija. Pradėjęs lankyti darželį ar mokyklą, jis susiduria su tam tikrais iššūkiais – kaip tinkamai reikia bendrauti ir draugauti su kitais, kaip dalintis, atsiprašyti, paprašyti pagalbos, žaisti grupėje, atsižvelgti ne tik į savo, bet ir į kitų vaikų norus. Šie socialiniai įgūdžiai pradedami formuoti pirmiausiai šeimoje, vėliau ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, dar vėliau mokykloje, ypač, pradinėse klasėse. S. Shonk ir D. Cicchetti (2001) teigimu, socialiniai įgūdžiai turi būti ugdomi nuo pat vaikystės – juk jų vaidmuo labai svarbus tolesniame asmens gyvenime.

Nors akivaizdu, jog būtina ugdyti vaikų socialinius įgūdžius, tačiau apie jų ugdymo procesą nėra pateikta daug informacijos lietuvių kalba. Autoriai (Lekavičienė R., 2001; Dirsienė N., Reikertienė V., 2008) savo knygose apibūdina socialinius įgūdžius, pateikia jų klasifikacijas, tačiau ne itin aiškiai ir nekonkrečiai aprašo ugdymo procesą.

Autoriai (Kemerienė S., Mazūrienė R., Petronis A., Morkvėnaitė-Vasiliauskienė A., Valantiejienė S., 2009) pabrėžia žaidimų svarbą, ugdant vaikų socialinius įgūdžius. Galima rasti nemažai informacijos apie žaidimus, padedančius ugdyti socialinius įgūdžius. Ir kiti autoriai, tokie kaip J. Ančerevičiūtė, R. Blaževičienė (2010), R. Povilaitis, M. Blagoveščenskaja, J. S. Jasiulionė, I. Suchodolska (2009), J. Kuprytė, A. Salatkienė (2011), atkreipia dėmesį į žaidimus, lavinančius socialinius įgūdžius, tačiau konkrečios informacijos apie patį vaikų socialinių įgūdžių ugdymo procesą - nepateikia.

Socialinių įgūdžių ugdymu rūpinasi ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija – ji patvirtino „Gyvenimo įgūdžių ugdymo programą“ (2004), skirtą ugdyti įvairaus amžiaus vaikų socialinius įgūdžius. Šioje programoje yra aprašomi žaidimai, lavinantys įvairius socialinius įgūdžius. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad nėra pakankamai daug ministerijos aprobuotos literatūros apie patį socialinių įgūdžių ugdymo procesą.

Socialinių įgūdžių ugdymo problemos aktualumą įrodo jau atlikti įvairūs tyrimai. Vilniaus pedagoginio universiteto mokslininkų V. Glebuvienės, B. Grigaitės, O. Monkevičienės (2004) atliktas tyrimas parodė, kad pedagogų dėka ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinis brandumas nėra prastas - apie 70 procentų vaikų pasižymi labai gera savikontrole, o 71 procentų tirtų vaikų savigarba yra aukšto lygio. Kaip matome, šiame tyrime netyrinėjamas socialinių pedagogų ir pradinių klasių mokytojų vaidmuo, ugdant vaikų socialinius įgūdžius. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad šio tyrimo metu yra tiriami ikimokyklinio amžiaus vaikai, o ne pradinių klasių mokiniai. Lietuvoje Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu buvo atliktas "Tėvų globos netekusių asmenų gyvenimo kokybės ir pasirengimo savarankiškam gyvenimui įvertinimo" tyrimas (2005), kuriame dalyvavo daugiau nei tūkstantis 14 - 17 m. nepilnamečių. Šio tyrimo tikslas buvo ištirti paauglių savarankiškumą. Duomenys parodė, kad 38 procentai ugdytinių jaučiasi savarankiškais, dar nesavarankiškais – 31,20 procentai, nežinantys ar yra savarankiški – 25,60 procentai, nesavarankiškais jaučiasi 5,20 procentai respondentų. Paanalizavus šio tyrimo metodiką bei gautus duomenis, taip pat matyti, kad šiuo tyrimu nebuvo tirtas pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas. J. Buzaitytė-Kašalynienė (2007) ištyrė trijų ikimokyklinio ugdymo įstaigų 3 - 7 metų auklėtinių socialinius įgūdžius. Tyrimas parodė, kad auklėtojai dažniausiai ugdo tokius socialinius įgūdžius: dalijimąsi žaislais, mokėjimą atsiprašyti ir paprašyti, o mažiau dėmesio skiria tokių socialinių įgūdžių ugdymui: komplimentų sakymui, savo kaltės pripažinimui, rūpesčio rodymui. Pastebime, jog ir šiame tyrime tiriamieji buvo ne pradinių klasių mokiniai. Paanalizavus šio tyrimo metodiką ir gautus rezultatus, matyti, kad šiuo tyrimu netirtas socialinių pedagogų vaidmuo, ugdant vaikų socialinius įgūdžius. Šiaulių universiteto mokslininkai K. Samašonok ir V. Gudonis (2007) atliko tyrimą, kurio tiriamieji buvo paaugliai. Tyrimo rezultatai patvirtino prielaidą, kad globos namų auklėtinių socialiniai įgūdžiai bendrojo ugdymo mokyklose pamokų metu ugdomi nepakankamai. Paanalizavus šio tyrimo metodiką ir gautus rezultatus, matyti, kad šiuo tyrimu taip pat nebuvo tirtas pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas bei socialinio pedagogo ir pradinių klasių mokytojų vaidmuo, ugdant vaikų socialinius įgūdžius. R. Malinauskas, A. Dumčienė, Š. Šniras, J. Vyšniauskytė–Rimkienė ir V. Malinauskienė (2008) buvo atlikę tyrimą, kuriuo analizavo rizikos grupės vaikų socialinius įgūdžius. Tyrimas atskleidė, kad nuteistiems rizikos grupės vaikams būdingi nepakankami socialiniai įgūdžiai ir emocinės pusiausvyros stoka. Šio tyrimo metodikos ir gautų rezultatų analizė parodo, kad pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas šiuo tyrimu nebuvo tiriamas. Taip pat šiame tyrime nebuvo skiriamas dėmesys socialinių pedagogų ir pradinių klasių mokytojų vaidmeniui, ugdant pradinių klasių mokinių socialinius įgūdžius. Šiaulių universiteto mokslininkės N. Remeikienės (2010) atlikto tyrimo rezultatai atskleidė, kad paaugliams trūksta šių socialinių įgūdžių: problemų ir konfliktinių situacijų sprendimo, sugebėjimo apginti savo nuomonę. Reikia pabrėžti, kad ir šiuo tyrimu netyrinėti pradinių klasių mokinių socialiniai įgūdžiai bei socialinio pedagogo, pradinių klasių mokytojų vaidmuo, ugdant vaikų socialinius įgūdžius. Mykolo Romerio universiteto mokslininkų V. Gudžinskienės ir Ž. Barkauskaitės Lukšienės (2012) atliktas tyrimas atskleidė, kad socialinių įgūdžių stoka yra viena svarbiausių prielaidų, nulemiančių nepilnamečių, atliekančių bausmę pataisos namuose, negatyvias elgesio apraiškas. Atkreiptinas dėmesys, kad ir šiuo tyrimu netirtas pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas.

Išstudijavus minėtų tyrimų rezultatus, galima teigti, kad pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas nėra nagrinėjamas. Taip pat tyrimais retai analizuojamas socialinių pedagogų bei pradinių klasių mokytojų vaidmuo, ugdant vaikų socialinius įgūdžius.

Tyrimo problema – nepavyko rasti tyrimų, kuriais buvo tirtas pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje. Nepavyko rasti daug literatūros, kurioje būtų konkrečiai apibūdintas pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje.

Tyrimo objektas – pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje.

Tyrimo tikslas – ištirti pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimą bendrojo ugdymo mokykloje.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Ištirti socialinių įgūdžių sampratą (socialinių įgūdžių sąvoką, socialinių įgūdžių ryšius su gyvenimo įgūdžiais bei socialine kompetencija, socialinių įgūdžių klasifikaciją ir jų reikšmę vaikams).
 2. Išanalizuoti vaikų socialinių įgūdžių formavimo procesą bendrojo ugdymo mokykloje.
 3. Išanalizuoti žaidimus, taikomus pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavime.

Tyrimo metodai:

 1. Mokslinės literatūros analizė.
 2. Anketinė apklausa.
 3. Statistinė duomenų analizė.

Tyrimo struktūra: tyrimą sudaro įvadas, terminų žodynas, literatūros analizės dalis, empirinio tyrimo dalis, išvados, literatūra (43 šaltiniai), santrauka anglų k. (summary) ir priedai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
14480 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOJE TEORINIO TYRIMO PAGRINDAI8
 • 1.1. Socialinių įgūdžių apibrėžimai8
 • 1.2. Socialinių įgūdžių formavimo svarba pradinių klasių mokiniams11
 • 1.3. Socialinių įgūdžių klasifikacija14
 • 1.4. Socialinių įgūdžių formavimo procesas bendrojo ugdymo mokykloje17
 • 1.5. Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimo programos21
 • 1.6. Žaidimai, skirti pradinių klasių mokinių socialiniams įgūdžiams formuoti23
 • 2. PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOJE EMPIRINIO TYRIMO PAGRINDAI27
 • 2.1. Tyrimo metodika27
 • 2.2. Tyrimo rezultatai ir analizė28
 • IŠVADOS44
 • LITERATŪRA45
 • SUMMARY48
 • PRIEDAI50

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje
Kursinis darbas Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje

Vaikui augant, susiformuoja jo pastovios nuostatos ir vertybės, lavėja jo socialiniai įgūdžiai ir socialinė kompetencija.

Bendrojo lavinimo mokyklų 1 – 2 klasių mokinių fonologinės analizės trūkumai
Diplominis darbas Bendrojo lavinimo mokyklų 1 – 2 klasių mokinių fonologinės analizės trūkumai

Problema ir jos aktualumas. Kalba – viena iš svarbiausių komunikacijos priemonių. Ji ugdo mąstymo operacijas [...]

Vaikų autistų socialinių įgūdžių ugdymo programa
Referatas Vaikų autistų socialinių įgūdžių ugdymo programa

Autizmas yra neurologinis raidos sutrikimas, kuris paprastai lemia nepakankamą vaiko socialinių įgūdžių, kalbos ir elgesio [...]

Ekonomino raštingumo ugdymo galimybės pradinėje mokykloje mokytojų nuomonės tyrimas
Diplominis darbas Ekonomino raštingumo ugdymo galimybės pradinėje mokykloje mokytojų nuomonės tyrimas

Temos aktualumas. Mūsų gyvenamuoju laikotarpiu jaunosios kartos ugdymas įgyja itin ypatingą reikšmę. Juk turbūt, kiekvienas [...]

Tarpusavio santykių formavimas bendrojo lavinimo mokykloje
Diplominis darbas Tarpusavio santykių formavimas bendrojo lavinimo mokykloje

Temos aktualumas. XXI amžius vadinamas tarpusavio santykių krizių amžiumi. Žmonės jaučiasi atstumti, lyg nevisaverčiai, antrarūšiai [...]

Socialinių įgūdžių ugdymo(si) galimybės socialinės rizikos šeimose
Diplominis darbas Socialinių įgūdžių ugdymo(si) galimybės socialinės rizikos šeimose

Temos aktualumas: Socialinės rizikos šeimų, socialinių įgūdžių stokos, tema vis dar aktuali esmines socialines permainas [...]

Pradinių klasių mokinių baimių ypatumai
Prezentacija Pradinių klasių mokinių baimių ypatumai

Dirbdama su vaikais ir, žinoma, prisimindama save vaikystėje, supratau, kad įvairaus [...]

Klaipėdos
Prezentacija Klaipėdos "Saulėtekio" pagrindinės mokyklos bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų ugdymo karjerai modelio aprašo analizė

Modelio tikslai: napibrėžti karjeros paslaugų sistemos misiją, viziją, principus, tikslus ir uždavinius, nustatyti tikslines grupes; naprašyti [...]

Kalbinio bendravimo kaip tautos kultūros savitumo ugdymo aspektai pagrindinėje mokykloje
Diplominis darbas Kalbinio bendravimo kaip tautos kultūros savitumo ugdymo aspektai pagrindinėje mokykloje

Tauta, kultūra ir kalba yra tarpusavyje susijusios. Asmens ir tautos patyrimas fiksuojamas kalba. Kultūros tęstinumas [...]

Socialinių bendravimo įgūdžių ugdymas vaikų dienos centre
Diplominis darbas Socialinių bendravimo įgūdžių ugdymas vaikų dienos centre

Individo gyvenimo kokybė, gebėjimas tinkamai rūpintis savimi, spręsti kasdienio gyvenimo klausimus, kylančius sunkumus priklauso nuo [...]

Socialinio pedagogo darbas su delikventinio elgesio vaikais bendrojo lavinimo mokykloje
Diplominis darbas Socialinio pedagogo darbas su delikventinio elgesio vaikais bendrojo lavinimo mokykloje

Temos aktualumas ir naujumas. Socialinis pedagogas, naudodamasis socialinės komunikacijos metodais ir mechanizmais, valdydamas pozityviosios socializacijos [...]

Socialinių įgūdžių ugdymo valandėlės planas
Rašinys Socialinių įgūdžių ugdymo valandėlės planas

Data: 2013 m. birželio 4 d. Klasė: 5 klasė. Tema: Atsisakymo įgūdžio formavimas. Tikslai: a) Mokomasis: mokyti vaikus [...]

Straipsnio „Gera bendrojo ugdymo mokykla: mimikrija ar metamorfozė?“ recenzija
Referatas Straipsnio „Gera bendrojo ugdymo mokykla: mimikrija ar metamorfozė?“ recenzija

Ar tikrai  visuomenė yra tolerantiška "kitokiems" vaikams? Ar viešosios erdvės pakankamai pritaikytos jiems visapusiškai dalyvauti [...]

Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas
Referatas Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas

Taigi referato tikslas būtų išsiaiškinti vaikų, turinčių specialių poreikių, esminius socialinius bei [...]

„Mokinių, turinčių klausos sutrikimą, socialiniai (emociniai) įgūdžiai
Kursinis darbas „Mokinių, turinčių klausos sutrikimą, socialiniai (emociniai) įgūdžiai

Įvadas   Tyrimo aktualumas. Pastaruoju metu vis dažniau kalbama apie socialinį emocinį ugdymą, kuris laikomas viena veiksmingiausių [...]