Socialiniai mokslai / Pedagogika

Bendrojo lavinimo mokyklų 1 – 2 klasių mokinių fonologinės analizės trūkumai

0 atsiliepimų
Autorius:
Problema ir jos aktualumas. Kalba – viena iš svarbiausių komunikacijos priemonių. Ji ugdo mąstymo operacijas, padeda geriau pažinti aplinką. Tai viena iš svarbiausių psichikos komponentų. Foneminė klausa leidžia suvokti garsus, kalbą. Tai svarbi kalbos dalis, kuriai sutrikus vystosi pavėluota kalba, sutrinka rašomoji kalba. Dėl ko nukenčia vaiko asmenybė, atsiranda mokymosi sunkumai. Unčiurys (1970, 1988, 2001), Giedrienė (1986), Garšvienė (1993, 1997, 2003), Ivoškuvienė (1993, 1997, 2003), Pobrein (2001), Ambrukaitis (2000) ir kt. autoriai įvairiais aspektais analizavo vaikų fonologinius sutrikimus, foneminės klausos ir garsinės analizės trūkumus. Baracevičienė, Jakimavičienė (2000) išleido programas rašomosios kalbos sutrikimų šalinimui. Binkienė (2001), Giedrienė (1986) tyrinėjo mokinių kalbos sutrikimų ir mokymosi rezultatų ryšį. Rimkienė, Stošiuvienė (1996) rašė apie logopedų ir mokytojų bendradarbiavimo svarbą šalinant kalbos ir komunikacijos sutrikimus. Ališauskienė (2002) – apie logopedo ir šeimos bendradarbiavimo svarbą.
Garšvienė, Ivoškuvienė (1997) tvirtina, kad nežymūs sutrikimai vaiko mokymuisi įtakos neturi, o jei sutrikimas žymus (dėl parezių ar paralyžių) atsiranda daugybė sunkumų. Anksčiau tokie mokinai nesimokino bendrojo lavinimo mokyklose, dabar integruoti mokosi jose. Todėl ištirti foneminės analizės lygį ir specialiais logopedinio darbo būdais skatinti jų garsinės analizės plėtotę yra svarbus uždavinys. Tyrimo rezultatai gali padėti logopedams bei pedagogams patobulinti darbą su vaikais, turinčiais foneminės klausos ir garsinės analizės trūkumų, pradinėse klasėse.

Tyrimo objektas – bendrojo lavinimo mokyklų I – II klasių mokinių foneminės klausos ir garsinės analizės trūkumai.

Hipotezė. Bendrojo lavinimo mokyklų I – II klasių mokiniams būdingiausi šie foneminės klausos ir garsinės analizės trūkumai: skiemenų pakartojimo; nurodyto garso skyrimas garsų eilėje, skiemenyje, žodyje bei žodžių skyrimas panašių garsų sudėtimi.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti pradinių klasių mokinių foneminės klausos ir garsinės analizės trūkumus.Uždaviniai:
1) Išanalizuoti ir palyginti sutrikimus dėl foneminės klausos nepakankamumo mokslinėje literatūroje;
2) Atskleisti ir palyginti pagrindinius I - II klasių mokinių fonologinės analizės trūkumus;

Tyrimo metodai:
• Mokslinės literatūros analizė;
• Kalbos kortelių analizė;
• Foneminės klausos ir garsinės analizės patikrinimas specialiai parinktomis užduotimis (testu);
• Tyrimo duomenų analizė ir apibendrinimas.

Tyrimo dalyviai. Tyrime dalyvavo 32 bendrojo lavinimo mokyklos pradinių klasių mokiniai, turintys foneminės klausos ir garsinės analizės trūkumų. Moksleiviai 6-9 metų amžiaus lanko logopedines pratybas. Tyrimas atliktas Mažeikių rajono Viekšnių gimnazijoje bei Kelmės ,,Kražantės“ pagrindinėje mokykloje, 2008 metais sausio – vasario mėnesiais.

Bakalauro darbo struktūra. Šį bakalauro darbą sudaro: įvadas, du skyriai, išvados, naudotos literatūros sąrašas (penkiasdešimt vienas šaltinis). Tyrimo duomenis iliustruoja 9 lentelės, 3 paveikslai. Prieduose pateikiami kalbos tyrimo kortelės bei foneminės klausos ir garsinės analizės testo užduočių pavyzdžiai.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
10519 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Bakalauro darbo santrauka2
 • Įvadas4
 • 1 skyrius. KALBOS SUTRIKIMŲ DĖL FONEMINĖS KLAUSOS NEPAKANKAMUMO TEORINIAI PAGRINDAI6
 • 1.1. Bendrojo lavinimo mokyklos pradinių klasių mokinių kalbos sutrikimai, jų šalinimas6
 • 1.2. Foneminės klausos samprata ir jos ugdymas8
 • 1.3. Fonologiniai sutrikimai12
 • 1.3.1. Dislalija13
 • 1.3.2. Kiti fonologiniai sutrikimai15
 • 2 skyrius. BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOS I – II KLASIŲ MOKINIŲ FONOLOGINĖ ANALIZĖ21
 • 2.1. Tyrimo metodika21
 • 2.2. Tyrimo dalyviai21
 • 2.3. Mokinių, lankančių bendrojo lavinimo mokyklos logopedines pratybas, foneminės klausos ir garsinės analizės kalbos kortelių tyrimo rezultatai21
 • 2.3.1. Vaikų, lankančių logopedines pratybas, fonologiniai sutrikimai21
 • 2.3.2. Nurodyto garso skyrimas garsų eilėje, skiemenyje, žodyje22
 • 2.3.3. Žodžių skyrimas panašių garsų sudėtimi23
 • 2.3.4. Skiemenų eilių pakartojimas23
 • 2.3.5. Žodžio pirmas garsas (balsis- kirčiuotas, nekirčiuotas; priebalsis)24
 • 2.3.6. Žodžio paskutinis garsas (priebalsis; balsis - kirčiuotas, nekirčiuotas)24
 • 2.4. Mokinių, lankančių bendrojo lavinimo mokyklos logopedines pratybas, foneminės klausos ir garsinės analizės tyrimo testu rezultatai25
 • Išvados31
 • Literatūra32
 • Summary36
 • Priedai37

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje
Diplominis darbas Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje

Vaikui augant, formuojasi jo nuostatos ir vertybės, lavėja socialiniai įgūdžiai ir socialinė kompetencija. Pradėjęs lankyti [...]

Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje
Kursinis darbas Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje

Vaikui augant, susiformuoja jo pastovios nuostatos ir vertybės, lavėja jo socialiniai įgūdžiai ir socialinė kompetencija.

6 ir 9 klasių mokinių mokymosi motyvacija
Kursinis darbas 6 ir 9 klasių mokinių mokymosi motyvacija

Viena iš aktualiausių problemų ugdymo srityje visame pasaulyje – nenoras mokytis. Mokinių, neturinčių mokymosi motyvacijos [...]

Socialinio pedagogo darbas su delikventinio elgesio vaikais bendrojo lavinimo mokykloje
Diplominis darbas Socialinio pedagogo darbas su delikventinio elgesio vaikais bendrojo lavinimo mokykloje

Temos aktualumas ir naujumas. Socialinis pedagogas, naudodamasis socialinės komunikacijos metodais ir mechanizmais, valdydamas pozityviosios socializacijos [...]

Aktyvaus mokymo metodų taikymas bendrojo lavinimo pamokose
Referatas Aktyvaus mokymo metodų taikymas bendrojo lavinimo pamokose

Temos aktualumas. Kiekvienas žmogus, ką nors veikdamas, visų pirma turi remtis atitinkamomis žiniomis, kad galėtų [...]

Tarpusavio santykių formavimas bendrojo lavinimo mokykloje
Diplominis darbas Tarpusavio santykių formavimas bendrojo lavinimo mokykloje

Temos aktualumas. XXI amžius vadinamas tarpusavio santykių krizių amžiumi. Žmonės jaučiasi atstumti, lyg nevisaverčiai, antrarūšiai [...]

Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas
Referatas Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas

Taigi referato tikslas būtų išsiaiškinti vaikų, turinčių specialių poreikių, esminius socialinius bei [...]

Elgesio kultūros sampratų ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje
Diplominis darbas Elgesio kultūros sampratų ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje

Darbe nagrinėjami elgesio kultūros ugdymo ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje. Šiuolaikinėje visuomenėje sparčiai kyla bendras žmonių [...]

Paauglių, turinčių elgesio sutrikimų, prisitaikymas bendrojo lavinimo mokyklose
Referatas Paauglių, turinčių elgesio sutrikimų, prisitaikymas bendrojo lavinimo mokyklose

Paauglystė- labai svarbus laikotarpis žmogaus gyvenime. Pereinamasis amžius, kai iš vaiko tampama suaugusiuoju – tai [...]

Klaipėdos
Prezentacija Klaipėdos "Saulėtekio" pagrindinės mokyklos bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų ugdymo karjerai modelio aprašo analizė

Modelio tikslai: napibrėžti karjeros paslaugų sistemos misiją, viziją, principus, tikslus ir uždavinius, nustatyti tikslines grupes; naprašyti [...]

Nuotolinio mokymo analizė Klaipėdos miesto bendrojo lavinimo mokyklose, išskyrus profesines mokyklas
Referatas Nuotolinio mokymo analizė Klaipėdos miesto bendrojo lavinimo mokyklose, išskyrus profesines mokyklas

Dėl padidėjusio šalies gyventojų emigracijos srauto, užimtumo, fizinės būklės, darbo ar kitos veiklos vis daugiau [...]

Bendraamžių pagalba specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams bendrojo lavinimo mokykloje
Diplominis darbas Bendraamžių pagalba specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams bendrojo lavinimo mokykloje

  Kad būtų pasiekti geresni SUP mokinių pedagoginiai rezultatai, kad jie jaustųsi saugiai, kad didėtų jų [...]

Pradinių klasių mokinių baimių ypatumai
Prezentacija Pradinių klasių mokinių baimių ypatumai

Dirbdama su vaikais ir, žinoma, prisimindama save vaikystėje, supratau, kad įvairaus [...]

Higienos norma: bendrojo lavinimo mokykla - bendrieji sveikatos reikalavimai
Prezentacija Higienos norma: bendrojo lavinimo mokykla - bendrieji sveikatos reikalavimai

Ši higienos norma nustato pagrindinius bendrojo lavinimo mokyklos pastato ir patalpų projektavimo, statybos, įrengimo bei [...]

Šeimos funkcijų realizavimas vyresniųjų klasių mokinių požiūriu
Kursinis darbas Šeimos funkcijų realizavimas vyresniųjų klasių mokinių požiūriu

Šeima – pagrindinė visuomenės ląstelė, unikali socialinė institucija, nuo kurios prasideda nacionalinio lygmens kataklizmai ir [...]