Bendraamžių pagalba specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams bendrojo lavinimo mokykloje

50 psl. / 8427 žod.

Ištrauka

Kad būtų pasiekti geresni SUP mokinių pedagoginiai rezultatai, kad jie jaustųsi saugiai, kad didėtų jų mokymosi motyvacija, įtakos turi ne tik mokytojo asmenybė, jo pasirengimas ugdyti šiuos vaikus, bet ir bendraamžių pagalba, jų įtraukimas į ugdymo procesą. Savęs ir tarpasmeniniam pažinimui palankiausia aplinka – bendra veikla. Kad vyktų bendradarbiavimas būtinos pedagoginės pastangos. Bendradarbiaudami mokiniai gali realiai įvertinti kitų galimybes, palyginti tas galimybes su savosiomis, atpažinti kitų poreikius, rasti bendrų poreikių. Per tokį bendradarbiavimą SUP vaikas geriau pritampa prie aplinkos, gali išsakyti savo mintis ir norus, tapti pilnaverčiu visuomenės nariu (Mokymas ir mokymasis bendradarbiaujant, 2001).

Nuo tada, kai įteisintas integruotas SUP mokinių ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose atlikta daug įvairių tyrimų, nagrinėjančių įvairius SUP turinčių vaikų ugdymo aspektus. Tirtas pedagogų požiūris į SUP vaikus, į jų gebėjimus, jų dalyvavimą mokyklos gyvenime (Ambrukaitis, 1999; Gudonis, Novogrodskienė, 2000; Kaffemanienė, 2001; Vedeckienė, Tomėnienė, Liudaitė, 2001). Apie bendraamžių požiūrį į SUP vaikus rašė Kaffemanienė (2001). Ką apie specialiųjų poreikių tenkinimą mano patys SUP mokiniai, tyrinėjo Ališauskas ir Miltenienė (2001). Atkreiptas dėmesys į metodus, kuriais įtraukiami bendraamžiai tenkinant vaikų SUP (Hallahan, Kaufman, 2003).

Tyrimo objektas – bendraamžių pagalba, specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikams.

Hipotezė : tikėtina, kad specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikai, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokykloje, nesulaukia bendraamžių pagalbos.

Tyrimo tikslas. Išsiaiškinti ar specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikai bendrojo lavinimo mokykloje sulaukia pagalbos iš savo bendraamžių , jei taip tai kokiais būdais ir kokioje veikloje jiems teikiama pagalba.

Tyrimo uždaviniai:

1. Teoriškai išnagrinėti mokymo bei mokymosi bendradarbiaujant ypatumus bei mokinių tarpusavio santykius heterogeninėje grupėje.

2. Įvertinti bendraamžių pagalbos teikimo specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokiniams situaciją bendrojo lavinimo mokyklose.

3. Įvertinti bendraamžių pagalbos poreikį specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokiniams bendrojo lavinimo mokykloje.

4. Išsiaiškinti pedagogų požiūrį į bendraamžių pagalbos galimybes specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokiniams.

Tyrimo metodas. Mokslinės literatūros analizė. Specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių, jų bendraamžių ir pedagogų anketinė apklausa.


Turinys

 • Įvadas
 • 1. Bendradarbiavimas ir tarpusavio pagalba mokymo(si) procese
 • 1.1.Mokymas ir mokymasis bendradarbiaujant
 • 1.2.Ugdymas heterogeninėje grupėje
 • 1.2.1.Mokinių santykiai heterogeninėje klasėje
 • 1.2.2.Heterogeninių grupių veiklos organizavimas
 • 1.2.3.Bendraamžių pagalba specialiųjų poreikių mokiniams
 • 2.Bendraamžių pagalbos specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams bendrojo lavinimo mokykloje tyrimas
 • 2.1.Tyrimo metodika ir organizavimas
 • 2.2. Tyrimo rezultatų analizė
 • 2.2.1. Specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių apklausos rezultatų analizė
 • 2.2.2.Bendraamžių apklausos rezultatų analizė
 • 2.2.3. Pedagogų apklausos rezultatų analizė
 • Išvados
 • Summary
 • Priedai

Reziumė

Autorius
samev
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 14, 2020
Publikuotas
2006 m.
Apimtis
50 psl.

Susiję darbai

Tarpusavio santykių formavimas bendrojo lavinimo mokykloje

Pedagogika Diplominis darbas guoba
Temos aktualumas. XXI amžius vadinamas tarpusavio santykių krizių amžiumi. Žmonės jaučiasi atstumti, lyg nevisaverčiai, antrarūšiai asmenys, išgyvena nusivylimą, dvasinį nuogumą, pasaulis tampa desakralizuotas....