Komunikacijos procesas ir jo tobulinimo kryptys VŠĮ Kėdainių ligoninėje

70 psl. / 14172 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Šiuolaikinėje visuomenėje komunikacija tampa vis svarbesnė ir reikšmingesnė. Komunikacija yra keitimasis informacija naudojant kalbą, simbolius, gestus, mimikas ir judesius. Komunikacijos procesas negalimas be siuntėjo ir gavėjo. Organizacijai, norinčiai dirbti sėkmingai ir užtikrintai, yra būtina gera komunikacija, nes nei viena organizacija negali egzistuoti be bendravimo. Jei organizacijoje komunikacija – efektyvi, darbas tokioje organizacijoje vyksta sklandžiau ir efektyviau. Gera komunikacija organizacijai padeda pasiekti aukštų veiklos rezultatų.

Sveikatos priežiūros įstaigos sulaukia didelio dėmesio iš visuomenės, žiniasklaidos, nes šiose įstaigose vykstantis procesai tiesiogiai susiję su žmonių sveikata. Sveikatos priežiūros įstaigose didžiausias dėmesys skiriamas pacientų aptarnavimui, darbuotojų tarpusavio bendradarbiavimui, teikiamų paslaugų kokybei. Plačiai analizuojami veiksniai, turintys įtakos efektyviai įstaigos veiklai. Sveikatos priežiūros įstaigų komunikacija padeda išspręsti su gyventojų sveikata ir darbo aplinka susijusius klausimus. Tinkama įstaigų komunikacija suteikia labai daug privalumų – gerėja darbo aplinka, pacientai laikosi gydymo rekomendacijų, mažėja skundų teismuose ir (arba) žiniasklaidoje. Kiekvienam sveikatos įstaigos vadovui ir darbuotojui yra svarbu turėti gerus komunikacijos įgūdžius, mokėti tinkamai pateikti informaciją. Sveikatos priežiūros įstaigos turi iškomunikuoti visuomenei visą svarbiausią informaciją, susijusią su ligoninėje vykstančiais procesais, suteikti palankias sąlygas komunikacijos tobulinimui. Norint užtikrinti įstaigos komunikacijos efektyvumą, organizacijoms labai svarbu atlikti visas komunikacijos proceso funkcijas.

Darbo problema. Siekiant sveikatos priežiūros įstaigų veiklos sėkmės, gera komunikacija įstaigos viduje ir išorėje yra būtina. Šiame kontekste kyla klausimas, ar komunikacija tarp darbuotojų bei tarp darbuotojų ir pacientų Kėdainių ligoninėje yra kokybiška ir atitinka pacientų ir darbuotojų lūkesčius.

Darbo tikslas: išanalizuoti komunikacijos procesą VšĮ Kėdainių ligoninėje ir pateikti tobulinimo kryptis.

Darbo uždaviniai:

1. Apibūdinti komunikacijos procesą sveikatos priežiūros įstaigose teoriniu aspektu.

2. Nustatyti komunikacijos proceso ypatumus VšĮ Kėdainių ligoninėje.

3. Įvertinti VšĮ Kėdainių ligoninės komunikacijos procesą ir pateikti jo tobulinimo kryptis.

Darbo objektas: komunikacijos procesas VšĮ Kėdainių ligoninėje.

Darbo metodai:

1. Teorinės, mokslinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė.

2. Anketinė apklausa.

3. Interviu.

4. Dokumentų analizė.

Darbo struktūra: Baigiamąjį darbą sudaro trys skyriai. Pirmajame skyriuje teoriškai aptariama komunikacijos samprata ir svarba organizacijai, analizuojamos komunikacijos rūšys ir procesas, išskiriami komunikacijos proceso ypatumai ir efektyvumas sveikatos priežiūros įstaigose. Antrajame skyriuje pateikiama įstaigos charakteristika, aptariama tyrimo metodika, sudaromas tyrimo klausimynas, analizuojami tyrimo rezultatai. Trečiajame skyriuje pateikiamas atlikto tyrimo rezultatų vertinimas, pateikiami pasiūlymai komunikacijos proceso tobulinimui, parengiama VšĮ Kėdainių ligoninei rekomenduojama komunikacijos proceso tobulinimo programa 2018–2020 metams.

Darbo praktinė reikšmė. Darbą užsakė VšĮ Kėdainių ligoninė (sutarties Nr. F23 – 298, 2018 m. gegužės 7 d.), darbo rezultatus numatoma panaudoti tobulinant įstaigos komunikacijos procesą.


Turinys

 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS5
 • SANTRAUKA7
 • SUMMARY8
 • ĮVADAS9
 • 1. KOMUNIKACIJOS PROCESAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE TEORINIU ASPEKTU11
 • 1.1. Komunikacijos samprata ir svarba organizacijai11
 • 1.2. Komunikacijos rūšys ir procesas15
 • 1.3. Komunikacijos proceso ypatumai ir efektyvumas sveikatos priežiūros įstaigose21
 • 2. VšĮ KĖDAINIŲ LIGONINĖS KOMUNIKACIJOS PROCESO ANALIZĖ26
 • 2.1. Ligoninės charakteristika26
 • 2.2. Tyrimo metodika28
 • 2.3. Tyrimo rezultatai ir jų analizė31
 • 3. VšĮ KĖDAINIŲ LIGONINĖS KOMUNIKACIJOS PROCESO ĮVERTINIMAS IR TOBULINIMO KRYPTYS44
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI49
 • LITERATŪRA IR KITI INFORMACIJOS ŠALTINIAI51
 • PRIEDAI
 • 1 priedas. Organizacijos struktūra.
 • 2 priedas. Anketa darbuotojams.
 • 3 priedas. Anketa pacientams.
 • 4 priedas. Interviu klausimynas.
 • 5 priedas. Administratorės ryšiams su visuomene pareigybės aprašymas.
 • 6 priedas. Elgesio kodeksas.

Reziumė

Autorius
skye101
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Komunikacija
Kaina
€12.87
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 26, 2018
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
70 psl.

Susiję darbai

Komunikacija

Komunikacija Prezentacija justxxx1
Prezentacijoje daug medžiagos: 42 skaidrės.

Įtaigaus kalbėjimo tobulinimas

Komunikacija Referatas 2013 m. rasaaaaa
Oratorinismenas – įtaigus kalbėjimas. Tai nėra „skaitymas iš lapo”, skaitovo menas. Oratorinė kompetencija apibrėžiama kaip specialių oratorinių žinių, sugebėjimų ir įgūdžių visuma, įgalinanti...

Neverbalinė komunikacija

Komunikacija Prezentacija elvyraram
§Vizualiai gaunamą informaciją, kai gavėjas mato siuntėjo ženklus ir interpretuoja komunikacinius signalus (poza, gestai, veido išraiška, šypsena, akių kontaktas ir kt.). § §Neverbaliniai...

Komunikacijos proceso stebėjimas ir analizė

Komunikacija Tyrimas 2014 m. brighid
Komunikacijos procese buvo stebima 54 metų buhalterė. Ji buvo tvarkingai apsirengusi, išvaizdi moteris. Tai be abejonės turėjo įtakos komunikacijos procesui. Stebėtasis komunikacijos procesas...

Komunikacijos proceso stebėjimas

Komunikacija Tyrimas sabinasabina
Tikslas: mokėti apibūdinti stebėtą situaciją, gebėti stebėtą asmens elgesį ir komunikacijos priemonių ypatumus susieti su komunikacijos proceso...