Darbuotojų lojalumo ryšys su motyvacija UAB "Lintel" pavyzdžiu

62 psl. / 13419 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Šiuolaikiniame verslo pasaulyje vis dažniau yra pastebimas darbuotojų lojalumo mažėjimas, todėl darbuotojai dažniau pradeda kaitalioti darbo vietas. Organizacijos, kurios   neįvertina lojalumo nebuvimo priežasčių yra priverstos atsisveikinti su darbuotojais. Būtent jų netekimas įmonei kainuoja labai brangiai: pablogėja atmosfera kolektyve, sumažėja darbdavio įvaizdis darbo rinkoje  bei patiriami finansiniai nuostoliai.

Tiek užsienio, tiek ir Lietuvos mokslininkai teigia,  kad tik atsidavę, lojalūs darbuotojai tampa svarbiausiu įmonės pranašumu konkurencinėje kovoje, nes lojalus darbuotojas yra didžiausias organizacijos turtas. Lojalumą galima apibūdinti kaip ištikimybę, atsidavimą, prisirišimą įmonei. Toks įsipareigojimas organizacijai apima ne tik žmonių  jausmus dirbamai organizacijai, bet ir savęs tapatinimo su organizacija ir įsitraukimo į ją stiprumą. Darbuotojai, kurie yra labai įsipareigoję organizacijai, elgsena skiriasi nuo tų, kurie  nėra įsipareigoją organizacijai. Stiprų įsipareigojimą jaučiantys darbuotojai yra produktyvesni, sunkiau dirba, kur kas rečiau daro pravaikštas ar išeina iš darbo. Dažnai net asmeninius interesus aukoja dėl organizacijos sėkmės. Lojalus darbuotojas jaučiasi ne tik susietas su organizacija, bet ir pasirenka tokiu pasilikti, nesvarbu, ar kompanija dirba pelningai, ar nuostolingai.

Norint valdyti personalo kaitą būtina pirmiausia išsiaiškinti darbuotojų lojalumui įtakos turinčius veiksnius. Sužinoti jų lūkesčius, poreikius  bei organizacijos galimybes. Siekiant išvengti lojalumo mažėjimo organizacijai, reikia skirti daugiau dėmesio šio proceso valdymui, aktualių problemų sprendimui. Be tinkamai parengtos motyvavimo sistemos negali būti esminės pertvarkos diegiant pažangias technologijas, taikant naujus organizavimo ir valdymo metodus. Todėl personalo motyvavimo sistemai turi būti skiriamas didelis dėmesys.

Organizacijos, kurios sugeba motyvuoti savo darbuotojus, tenkinti jų lūkesčius bei įrodyti, jog darbuotojų žinių pritaikymui ir sugebėjimų vystymui jie gali padėti labiausiai.Tai tokios bendrovės gali džiaugtis, kad yra stipri ir konkurencinga įmonė, kuri turi lojalų ir motyvyotą darbuotojų kolektyvą.

Darbo objektas: darbuotojų lojalumo ryšys su motyvacija.

Darbo tikslas: ištirti darbuotojų lojalumo ryšį su motyvacija organizacijoje.

 Siekiant užsibrėžto tikslo, išsikelti šie darbo uždaviniai:

 1. išnagrinėti darbuotojų lojalumo ir motyvacijos teorinius aspektus;
 2. aptarti darbuotojų lojalumo ryši su motyvacija organizacijoje, remiantis mokslininkų atliktais tyrimais;
 3. pristatyti darbuotojų lojalumo ryšio su motyvacija tyrimui atlikti pasirinktą organizaciją;
 4. įvertinti darbuotojų lojalumo ryšį su motyvacija UAB „Lintel“ Kauno IT padalinyje.

Darbo ir tyrimo metodai. Rašant darbą buvo panaudoti Lietuvos bei užsienio mokslinių literatūros šaltinių analizės, informacijos sisteminimo bei apibendrinimo metodai. Tyrimui atlikti buvo pasitelkta kokybinių duomenų tyrimo metodas – anketa.

Darbo struktūra. Bakalauro baigiamojo darbo pirmoje dalyje nagrinėjami darbuotojų lojalumo ir motyvacijos teoriniai aspektai.

Antroje dalyje nagrinėjami mokslininkų atlikti tyrimai darbuotojų lojalumo ryšio su motyvacija organizacijoje tema. Taip pat pristatoma UAB „Lintel“ įmonė, kurioje bus atliekamas tyrimas.

Trečioje bakalauro baigiamojo darbo dalyje pateikiama tyrimo metodika ir tyrimo metu gautų duomenų analizė. Pabaigoje pateikiamos į išsikeltus uždavinius atsakančios išvados bei pasiūlymai.

Darbo struktūros paaiškinimas. Darbą sudaro įvadas, trys pagrindinės dalys, išvados ir pasiūlymai. Bakalauro baigiamąjį darbą sudaro 63 puslapiai, pateikta 7 lentelės ir 31 paveikslas. Taip pat pateikiami 2 priedai. Panaudotos literatūros sąrašą sudaro 45 šaltiniai.

Darbe naudoti literatūros šaltiniai. Darbui rašyti buvo panaudota Lietuvos ir užsienio autorių literatūra, moksliniai darbai, empiriniai tyrimai


Turinys

 • LENTELIŲ SĄRAŠAS4
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS4
 • ĮVADAS6
 • 1. DARBUOTOJŲ LOJALUMO RYŠYS SU MOTYVACIJA ORGANIZACIJOJE8
 • TEORINIAI ASPEKTAI8
 • 1.1. Darbuotojų lojalumo samprata8
 • 1.2. Lojalumo formos ir darbuotojų tipai10
 • 1.3. Darbuotojų lojalumą įtakojantys veiksniai13
 • 1.4. Motyvacijos samprata15
 • 1.5. Darbuotojų motyvaciją įtakojantys veiksniai17
 • 1.4. Darbuotojų lojalumo ryšys su motyvacija20
 • 2. DARBUOTOJŲ LOJALUMO RYŠYS SU MOTYVACIJA LIETUVOS ORGANIZACIJOSE23
 • 2.1 Lietuvoje bei užsienyje atliktų organizacijos darbuotojų lojalumo, bei motyvacijos tyrimų analizė23
 • 2.2. Įmonės charakteristika29
 • 3. UAB „Lintel“ Kauno IT padalinio darbuotojų lojalumo ryšio su motyvacija TYRIMas32
 • 3.1 Tyrimo metodika32
 • 3.2. Tyrimo duomenų analizė33
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI51
 • SUMMARY53
 • 1 PRIEDAS Anketa55
 • 2 Priedas. Apklausos sertifikatas59
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS60

Reziumė

Autorius
benota
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€12.63
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 24, 2020
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
62 psl.

Susiję darbai

Darbuotojų skatinimas ir motyvacija

Vadyba Kursinis darbas linmat
Didžioji dalis gaunamų pajamų iš verslo priklauso nuo to, kaip įmonės darbuotojai atlieka savo pareigas. Įmonės savininkas, norėdamas, kad jo verslas klestėtų, turi...

Motyvacijos vaidmuo X įmonės darbuotojų lojalumui

Vadyba Referatas 2016 m. ingrida.kazakeviciute
ar kitokios organizacijos nariais, organizacijos, kurioje du ar daugiau žmonių, dirbdami tam tikroje struktūroje, siekia užsibrėžtų tikslų. Nuolat keičiantis bei tobulėjant verslo pasauliui...