Socialinio darbuotojo veiklos galimybės su proto negalią turinčiais asmenimis dienos centre

54 psl. / 12696 žod.

Ištrauka

Temos aktualumo pagrindimas. Socialinis darbas yra dar gana nauja profesija Lietuvoje, kuri dažniausiai siejama su Nepriklausomybės atgavimu. Pasak A. Kozlovo, P. I. Danilovos ir M. V. Firsovo (2007), socialinio darbuotojo veikla daro įtaką visuomenei, žmonių tarpusavio santykiams bei socialinių problemų sprendimui. Tai padeda stiprinti funkcinio egzistavimo visuomenėje ir žmonių išlaisvinimo gebėjimus, siekiant jų gerovės augimo. Remdamasis žmogaus elgesio ir visuomenės sistemų teorijomis, socialinis darbas padeda žmonių sąveikai su juos su supančia aplinka.

Socialinio darbo klientų įvairovė yra itin didelė, viena iš jų – asmenys, turintys proto negalią. Ši negalia būna įgimta, o protinį sutrikimą turintiems žmonėms yra sunkiau adaptuotis juos supančioje aplinkoje, kadangi jie dažniausiai negali kalbėti abstrakčiomis sąvokomis, nėra imlūs mokymuisi, o savarankiškumo įgūdžiai neretai net ir neišsivysto. Proto negalią turintys asmenys priklauso ypač pažeidžiamai socialinei grupei, tačiau juos taip pat galima ugdyti, adaptuoti visuomenėje ar darbo rinkoje. Žmogui turinčiam proto ir psichinę negalią vienas svarbiausių dalykų yra nuolatinė ir reguliari veikla. Tam pasitelkiamos socialinio darbuotojo veiklos galimybės dienos centruose, padedant proto negalią turintiems žmonėms gyventi kuo pilnavertiškesnį gyvenimą.

Socialinio darbuotojo veiklos planavimas ir organizavimas socialinės dienos centruose, skirti teikti pagalbą žmonėms su proto ar psichine negalia, dažnai nėra lengvas. Socialinio darbuotojo veikla reikalauja atsižvelgti į individualius kliento asmenybės ypatumus, jo dvasinius bei psichologinius motyvus ir jo mąstysenos ypatumus, taip pat svarbu atsižvelgti ir į asmens, turinčio protinę negalią, poreikius ir lūkesčius. Tam, kad socialinio darbuotojo veiklos galimybės būtų efektyvios pagalbą teikiančiam žmogui, socialinis darbuotojas turi turėti jo kvalifikaciją atitinkantį išsilavinimą, jo darbas turi būti pagrįstas tam būtinomis vertybėmis bei jis turi būti psichologiškai pasiruošęs bet kokiems išbandymams, kurie jo laukia dirbant su proto negalią turinčiais žmonėmis, kadangi užsiėmimai dienos centruose ne visada būna sklandūs. Siekiant suteikti kuo kokybiškesnes paslaugas proto negalią turintiems asmenims reikia įvertinti socialinio darbuotojo veiklos galimybes.

Darbo problema. Kokios yra socialinio darbuotojo veiklos galimybės, dirbant dienos centre, su proto negalią turinčiais asmenimis?

Darbo objektas – socialinių darbuotojų veiklos galimybės, dirbant su proto negalią turinčiais asmenimis, dienos centre.

Darbo tikslas – atskleisti socialinių darbuotojų veiklos galimybes dirbant, su proto negalią turinčiais asmenimis, dienos centre.

Darbo uždaviniai:

 1. Pateikti asmenų turinčių proto negalią psichosocialinę charakteristiką;
 2. Išsiaiškinti socialinio darbuotojo veiklą su proto negalią turinčiais asmenimis dienos centre;
 3. Nustatyti socialinio darbuotojo veiklos galimybes dirbant su proto negalią turinčiais asmenimis.

Darbo metodai:

 1. Mokslinės literatūros, teisinių dokumentų ir kitų informacinių šaltinių analizės metodas.
 2. Lyginamosios analizės metodas.
 3. Informacijos rinkimo ir sisteminimo metodas.
 4. Aprašomosios analizės metodas.
 5. Kokybinio tyrimo metodas.

Baigiamojo darbo struktūra. Baigiamąjį darbą sudaro titulinis lapas, turinys, sąvokos ir santrumpos, santraukos lietuvių ir anglų kalbomis, įvadas, trys skyriai su poskyriais, išvados, rekomendacijos bei literatūra. Pirmajame skyriuje atskleidžiama protinę negalią turinčių asmenų charakteristika, antrajame skyriuje – teoriniai aspektai, atskleidžiantys socialinio darbuotojo sampratą bei jo socialinės veiklos galimybes, teikiant pagalbą proto negalią turintiems asmenims; trečiajame skyriuje pateikiama kokybinio tyrimo susistemintų duomenų analizė, kuriame atskleistos socialinių darbuotojų veiklos galimybės, dirbant su proto negalią turinčiais asmenimis, dienos centre.


Turinys

 • SANTRAUKA2
 • SĄVOKOS IR SANTRUMPOS4
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS5
 • TURINYS6
 • ĮVADAS7
 • 1. PROTO NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ PSICHOCIALINĖ CHARAKTERISTIKA9
 • 1.1. Proto negalios samprata bei atsiradimo priežastys9
 • 1.2. Protinę negalią turinčių asmenų požymiai (laipsniai ir rūšys)11
 • 1.3. Protinę negalią turinčių asmenų socialinė integracija ir jos modeliai13
 • 2. SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ VEIKLA, DIRBANT SU PROTO NEGALIĄ TURINČIAIS ASMENIMIS, DIENOS CENTRE16
 • 2.1. Socialinio darbuotojo funkcijos16
 • 2.2. Dienos centro veikla19
 • 2.3. Socialinio darbuotojo teikiamo socialinės paslaugos21
 • 3. TYRIMAS „SOCIALINIO DARBUOTOJO VEIKLOS GALIMYBĖS SU PROTINE NEGALIĄ TURINČIAIS ASMENIMIS, DIENOS CENTRE“27
 • 3.1. Tyrimo metodika27
 • 3.2. Tyrimo rezultatų analizė, apibendrinimas28
 • 3.3. Tyrėjo refleksija apie tyrimo procesą40
 • 3.4. Tyrėjo refleksija apie tyrimo duomenis41
 • IŠVADOS43
 • REKOMENDACIJOS44
 • LITERATŪRA45

Reziumė

Autorius
simonabukauskaite2
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Socialinis darbas
Kaina
€12.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 8, 2020
Publikuotas
2020 m.
Apimtis
54 psl.

Susiję darbai