Juridinių asmenų kreditavimas Lietuvoje

49 psl. / 11778 žod.

Ištrauka

TEMOS AKTUALUMAS. Pasaulyje sparčiai besivystant globalizacijos procesui, labai suaktyvėjo tarpusavio šalių ekonominiai santykiai. Po nepriklausomybės atkūrimo, Lietuvą kaip ir kitas mažesnes valstybes stipriai palietė stabilesnių bei sparčiau besivystančių ekonomiškai šalių įtaka prekybiniuose santykiuose, tiek prekių tiek paslaugų sektoriuje. Plečiant šalies infrastruktūrą bei auginant bendrą vidaus produktą, buvo privaloma mikro sektoriaus pletra, kuri yra viena iš pagrindinių šalies ekonomikos rodiklių, nusakančių valstybės ekonominio išsivystimo lygį. Dėl šių priežasčių iškilo kredito, kaip trūkstamų lėšų gavimo bei panaudojimo problema.


Didėjantis įmonių finansinis pajėgumas bei palankios tuometinės kreditų palūkanos skatino įmones plėstis ir skolintis daugiau iš bankų. Tai lėmė glaudesnius santykius tarp bankų ir įmonių kreditavimo sektoriūje.


TYRIMO PROBLEMA. Juridinių asmenų kreditavimo procesas bankų sektoriuje yra gana sudėtingas procesas, reikalaujantis atidžiai išanalizuoti potencialų skolininką ir užtikrinti kredito likvidumą įvairiomis, kredito grąžinimą užtikrinančiomis priemonėmis. Žinant tai, jog Lietuva yra jauna valstybė, ir verslo sektorius sparčiai pradėjo plėstis visai neseniai, itin svarbus tampa finansavimo šaltinio klausimas, kuris padeda išspręsti problemas, susijusias su įmonės plėtros, gamybos bei realizacijos nepertraukiamumu, dėl galimų trūkstamų lėšų. Būtų galima paminėti šiuos autorius, nagrinėjusius kreditavimo procesą bei su juo susijusius aspektus: V. Snieškos, V. Meidūno, V. Aleknevičienės, B. Martinkaus, V. Žilinsko, O. Būckūnienės, R. Urniežiaus, V. Vaškelaičio ir kt.


Probleminiai klausimai:
 1. Kodėl yra priimamas sprendimas kreditui gauti?
 2. Kokiais kriterijais vadovaudamiesi, bankai teikia kreditus juridiniams asmenims?
 3. Kaip juridiniai asmenys valdo gautą kreditą?
DARBO OBJEKTAS – Juridinių asmenų kreditavimas bankų sektoriuje 2006–2009 metų laikotarpyje.


DARBO TIKSLAS – Išnagrinėti įmonių kreditavimo procesą bei tendencijas bankuose, per pastaruosius 4 metus, nustatant jį įtakojančius veiksnius Lietuvoje.


DARBO UŽDAVINIAI:
 1. Atskleisti banko ūkio subjektų kreditavimo ypatumus bei su kreditu susijusius veiksnius.
 2. Parodyti su įmonių kreditavimo procesu susijusią riziką bei jos valdymo ypatumus.
 3. Įvertinti juridinių asmenų kreditavimo būklę ir ją įtakojančius veiksnius Lietuvoje.
 4. Palyginti AB „DnB Nord“ banko ir AB „Swedbank“ kreditavimo apimtis bei tendencijas Lietuvoje 2006-2009 metų laikotarpiu.
TYRIMO METODAI
 1. Duomenų rinkimas ir interpretavimas.
 2. Duomenų sisteminimas ir apibendrinimas.
 3. Grafinis vaizdavimas.
Darbo struktūra. Darbą sudaro trys dalys: pirmoje dalyje ,,Informacinių šaltinių apžvalga“ bus analizuojama mokslininkų teoretikų, praktikų darbai bei tyrimų rezultatai, ir viešai paskelbti jų pasisakymai apie kreditavimo ypatumus, procesą bei kitus su juo susijusius veiksnius. Antroje dalyje, „Darbo metoduose ir priemonėse“, bus trumpai supažindinama su trečiosios dalies tyrimo uždaviniais tikslais bei eiga. Trečiojoje dalyje, „Darbo rezultatai ir jų aptarimas“, bus analizuojami ir apibendrinami dviejų bankų AB „Swedbank“ ir AB „DnB Nord“ verslo subjektų kreditavimo statistiniai duomenys.


PROFESINĖS KOMPETENCIJOS
 1. Gebėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją
 2. Gebėti įvertinti verslo aplinką ir savo galimybes.
 3. Mokėti pateikti informaciją jos vartotojams
 4. Gebėti priimti sprendimus
 5. Mokėjimas valdyti ir kontroliuoti turimus materialinius ir finansinius išteklius.
 6. Mokėjimas užsienio kalbą.
 7. Vyriausybės vykdomos politikos teisinių, ekonominius ir finansinių aspektų žinojimas.
Turinys

 • TURINYS
 • ANOTACIJA LIETUVIŲ KALBA3
 • ANOTATION………………4
 • ĮVADAS5
 • INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ APŽVALGA7
 • 1.1. Banko ūkio subjektų kreditavimo ypatumai bei su kreditu susiję veiksniai7
 • 1.1 Banko samprata7
 • 1.2 Kredito samprata8
 • 1.3 Kredito būtinumas9
 • 1.4 Kredito principai ir funkcijos10
 • 1.5 Kredito formos ir rūšys12
 • 1.6 Paskolų grupavimas16
 • 1.7 Kreditų suteikimo tvarka įmonėms19
 • 1.2 Su įmonių kreditavimo procesu susijusi rizika bei jos valdymo ypatumai21
 •         1.2.1     Kredito rizika ir jos valdymas21
 •         1.2.2     Paskolų portfelio koncentracija ir jos keliama rizika24
 •         1.2.3     Kredito apdraudimo priemonės26
 • DARBO METODAI IR PRIEMONĖS29
 • DARBO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS30
 •                       3.1 AB “DnB Nord” ir AB “Swedbank” bankų, kredito rizikos
 • valdymo ypatumai 31   
 •                3.2   AB ,,Swedbank“ ir AB ,,DnB Nord“ bankų kreditų portfelio struktūros pagal ekonomines veiklos rūšis analizė34
 •                      3.3   AB „Swedbank“ ir AB „DnB Nord“ bankų, juridinių asmenų kredito portfelio
 • kaita 2006 - 2009 m.38
 • 4 AB “Swedbank”  ir AB „DnB Nord“ bankų, juridinių asmenų kredito portfelio
 •  struktūra pagal gražinimo terminus40
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS43
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS45
 • PRIEDAI47
 •  

Literatūros sąrašas

 1. Aleknevičienė, V. (2005). Finansai ir kreditas. Vilnius: Enciklopedija.
 2. Aleknevičienė V., Novošinskienė A., Žaltauskienė N.(1999). Žemės ūkio įmonių finansų valdymas. Vilnius: Žiburio leidykla.
 3. AB „Swedbank“ metinė finansinė ataskaita už 2005 m. [Žiūrėta 2010 m. kovo 10 d.]. Prieiga per internetą http://www.swedbank.lt/files/ataskaitos/2005f.pdf
 4. AB „Swedbank“ metinė finansinė ataskaita už 2006 m. [Žiūrėta 2010 m. kovo 13 d.]. Prieiga per internetą http://www.swedbank.lt/files/ataskaitos/2006f.pdf
 5. AB „Swedbank“ metinė finansinė ataskaita už 2007 m. [Žiūrėta 2010 m. kovo 19 d.]. Prieiga per internetą http://www.swedbank.lt/files/ataskaitos/2007f.pdf
 6. AB „Swedbank“ metinė finansinė ataskaita už 2008 m. [Žiūrėta 2010 m. kovo 27 d.]. Prieiga per internetą http://www.swedbank.lt/files/ataskaitos/2008f.pdf
 7. AB „DnB Nord“ banko metinė finansinė ataskaita už 2005 m. [Žiūrėta 2010 m. balandžio 12 d.]. Prieiga per internetą http://www.dnbnord.lt/files/2005%20Metine%20ataskaita.pdf
 8. AB „DnB Nord“ banko metinė finansinė ataskaita už 2006 m. [Žiūrėta 2010 m. balandžio 14 d.]. Prieiga per internetą http://www.dnbnord.lt/lt/apie-banka/ataskaitos-ir-reitingai/finansiniu-ataskaitu-archyvas/
 9. AB „DnB Nord“ banko metinė finansinė ataskaita už 2007 m. [Žiūrėta 2010 m. balandžio 16 d.]. Prieiga per internetą http://www.dnbnord.lt/lt/apie-banka/ataskaitos-ir-reitingai/2007/
 10. AB „DnB Nord“ banko metinė finansinė ataskaita už 2008 m. [Žiūrėta 2010 m. balandžio 19 d.]. Prieiga per internetą http://www.dnbnord.lt/lt/apie-banka/ataskaitos-ir-reitingai/2008/
 11. Buckūnienė, O. (2005). Ūkio subjektų finansai. Vilnius: Ciklonas.
 12. Buckūnienė, O. (2002). Finansai. Vilnius: Ciklonas.
 13. Bankų sistemos likvidumo būklė [Žiūrėta 2010 gegužės 05 d.]. Prieiga per internetą http://www.lb.lt/bliquidity/default.asp
 14. Jakutis, A., Petraškevičius, V., Stepanovas, A., Šečkutė, L., Zaicev, S. (2005). Ekonomikos teorija. Vilnius:Eugrimas.
 15. Komercinių bankų įstatymas [Žiūrėta 2010 balandžio 29 d.]. Prieiga per internetą http://skelbimas.lt/istatymai/banku_istatymas.htm
 16. Kreditavimo politika [Žiūrėta 2010 gegužės 18 d.]. Prieiga per internetą http://ekonomika.atn.lt/straipsnis/25537/premjeras-ragina-bankus-pergalvoti-savo-kreditavimo-politika
 17. Kredito įstaigų priežiūra [Žiūrėta 2010 gegužės 12 d.] Prieiga per internetą

http://www.lb.lt/lt/apie/prieziura.html

 1. 18. Lietuvoje veikiančių komercinių bankų finansinės ataskaitos [Žiūrėta 2010 gegužės 10 d.]. Prieiga per internetą http://www.lb.lt/lt/istaigos/ataskaitos.htm

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€11.91
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 27, 2023
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
49 psl.

Susiję darbai

Lietuva ir tarptautinė obligacijų rinka

Finansai Referatas 2014 m. brigita99
Obligacija - tai investuotojo paskola bendrovei ar vyriausybei. Obligacijų rinka (dar vadinama paskolų, kreditų ir pastovių įplaukų rinka) - finansų rinka, kurios dalyviai...

Investicinė aplinka Lietuvoje

Finansai Kursinis darbas 2012 m. donatag
Paskutiniaisiais dešimtmečiais tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje ekonominėje sistemoje vis didesnę reikšmę įgauna kapitalo judėjimas įvairiomis formomis. Užsienio investicijų pritraukimas tapo vienas svarbiausių...

E-verslo dinamika ir perspektyvos Lietuvoje

Finansai Referatas 2012 m. monikasil
Populiarėjant informacinėms technologijoms, internetas tampa ne tik komunikavimo ir informacijos paieškos priemonė, bet ir puiki vieta plėsti savo verslą. Vis daugiau Lietuvos įmonių...

Juridinių asmenų kreditavimas Lietuvoje

Finansai Diplominis darbas 2010 m. rasa13
Darbo tikslas yra išnagrinėti įmonių kreditavimo procesą bei kaitą bankuose, per pastaruosius 4 metus, nustatant jį įtakojančius veiksnius Lietuvoje.

Fizinių asmenų apmokestinimas Lietuvoje

Finansai Kursinis darbas 2015 m. gretavgreta
Mokesčiai – kiekvienos šalies biudžeto pagrindinė sudedamoji dalis, sudaranti beveik 90 proc. biudžeto įplaukų. Šalyje apmokestinami tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, tačiau vis...

Vartojimo mokesčiai Lietuvoje

Finansai Tyrimas 2016 m. laurencijus
Įvadas Mokesčiai – gyventojų bei ūkio subjektų privalomieji mokėjimai valstybei. Mokesčiai reikalingi tam, kad valstybė galėtų atlikti savo funkcijas. Tinkamai vykdoma apmokestinimo politika...