Uab „Irnukas“ planavimo sistemos tobulinimas

51 psl. / 10697 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Planavimą galėtume įsivaizduoti kaip garvežį, traukiantį organizavimo, vadovavimo ir kontrolės traukinį. Planavimas - prioritetinė vadybos funkcija. Jis nėra vienkartinis veiksmas, kurio pradžia ir pabaiga aiški. Tai nenutrūkstamas procesas, atspindintis aplinkos pokyčius bei prisitaikymą prie jų.
Planavimas organizacijose - tai tikslų nustatymas ir priemonių tiems tikslams pasiekti parinkimas. Be plano vadovai nežinotų, kaip efektyviai organizuoti žmones ir tvarkyti išteklius. Jie net negalėtų aiškiai įsivaizduoti, ko reikia organizacijai. Be plano jie negalėtų su pasitikėjimu vadovauti ar tikėtis, kad kiti jais seks. Neturėdami kokybiško plano, vadovai turi labai mažai galimybių pasiekti tikslą ar žinoti, kada ir kur nuklydo nuo kelio. Kontrolė taptų beprasmė. Labai dažnai netinkami planai veikia visos organizacijos būklę. Plano poreikis padidėja, kai vadovui tenka reaguoti į aplinkos pokyčius. Aplinkos pastovumas yra didelė prabanga, todėl planavimas tapo būtina organizacijos vadovų veikla.
Planuoti – vadinasi viską daryti sėkmingai. Pasikeitimai – nuolatinis veiksnys. Be jų nebūtų pažangos. Tačiau jeigu jūs nė nebandysite planuoti, manydami, kad neverta eikvoti jėgų, jūs vis prasčiau kontroliuosite situaciją. (Keenan, K. 1997).
Vadovai, kurie nesugeba sudaryti organizacijos veiklą koordinuojančių planų, padidina visos organizacijos nesėkmės galimybes. (Stoškus, S., Beržinskienė, D. 2005).

Darbo problema. Kaip yra tobulinama planavimo sistema UAB „IRNUKAS“? Kokia yra planavimo sistema UAB „IRNUKAS“? Kaip reikėtų tobulinti planavimo sistemą UAB „IRNUKAS“?

Darbo objektas. UAB „IRNUKAS“ planavimo sistema.

Darbo tikslas. Išsiaiškinti planavimo sistemą UAB „IRNUKAS“ bei jos tobulinimo galimybes.

Darbo uždaviniai.
1. Pateikti planavimo apibrėžimą, reikšmę bei sampratą;
2. Pateikti įvairių efektyvaus planavimo modelį, planavimo barjerus;
3. Išsiaiškinti ir įvertinti planavimo sistemą UAB „IRNUKAS“;
4. Pateikti planavimo sistemos tobulinimo galimybes UAB „IRNUKAS“.
Darbe taikomi tyrimo metodai.
 Mokslinės literatūros analizė.
 Dokumentų analizė.
 Anketinė apklausa.

Darbo struktūra.
Darbas sudaryta iš trijų dalių:
Pirmoje dalyje apžvelgiama mokslinė literatūra lietuvių bei rusų kalbomis. Buvo naudotasi šių autorių literatūra: Bagdonas, E.,Bagdonienė, L. (2000). Administravimo principai.; Bagdonas, E., Kazlauskienė E. (2001). Biznio įvadas.; Butkus, F.S. (2008). Vadyba kiekvienam.; Damašienė, V. (2002). Valdymo pagrindai.; Ginevičius, R. (1998). Įmonių veiklos diversifikacija.; Juozaitienė, L. (2003). Verslo ir vadybos įvadas. Keenan, K. (1997). Vadybos ABC. Kaip planuoti.; Martinkus, B., Žičkienė, S. (2006). Verslo organizavimas.; Ramanauskienė, J. (2007). Planavimo ir prognozavimo teorija.; Seilius, A. (1998). Organizacijų tobulinimo vadyba.; Лукичёва, Л. И. (2004). Управление организацией.; Попов, В.М. (2000). Бизнес-планирование.
Antroje dalyje pristatoma UAB „IRNUKAS“ bei jos veikla. Taip pat atliekamas tyrimas, kurio tikslas – Išsiaiškinti planavimo sistemą UAB „IRNUKAS“ bei jos tobulinimo galimybes. Šiam tikslui pasiekti atliekama anketinė apklausa.
Trečioje dalyje pateikiami tyrimo rezultatai, išvados bei rekomendacijos.

Profesinės veiklos sritys, kuriose demonstruojamos profesinės kompetencijos:
Rinkos tyrimas:
 Mokėti naudotis informaciniais šaltiniais
 Gebėti analizuoti, sisteminti ir vertinti tyrimų duomenis
 Gebėti priimti sprendimus
Įmonės (padalinio) veiklos organizavimas pagal verslo pobūdį:
 Gebėti organizuoti nenutrūkstamą darbo procesą įmonėje ar jos padaliniuose
Gebėti užtikrinti veiklos kokybę
Verslo būklės kontrolė:
Gebėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją
Mokėti pateikti informaciją apskaitos vartotojams
Mokėti valdyti ir kontroliuoti materialinius ir finansinius šaltinius
Turizmo įmonės veiklos organizavimas:
Mokėti planuoti ir organizuoti turizmo paslaugų įmonės veiklą
Gebėti taikyti rinkos ekonomikos ir marketingo žinias turizmo paslaugų įmonės veikloje
Turizmo paslaugų įmonės veiklos kontrolė ir optimizavimas:
Gebėti atlikti turizmo paslaugų ekonominį įvertinimą
Gebėti sukurti turizmo įmonės kontrolės sistemą


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA6
 • 1.1. Planavimo apibrėžimas6
 • 1.2. Planavimo reikšmė ir samprata7
 • 1.3. Planavimo objektai ir uždaviniai8
 • 1.4. Planavimo principai9
 • 1.5. Įvairių autorių planavimo etapai9
 • 1.6. Planų hierarchija13
 • 1.7. Efektyvaus planavimo modelis14
 • 1.8. Planavimo barjerai16
 • 1.9. Valdymo struktūrinės schemos18
 • 1.9.1. Linijinė valdymo struktūrinė schema18
 • 1.9.2. Funkcinė valdymo struktūra18
 • 1.9.3. Štabinė struktūra19
 • 1.9.4. Matricinė struktūra19
 • 1.10. Strateginis planavimas20
 • 2. DARBO METODAI IR PRIEMONĖS22
 • 2.1. UAB „IRNUKAS“ planavimo sistema ir jos tobulinimas22
 • 2.1.1. UAB „IRNUKAS“ organizacinė struktūra22
 • 2.1.2. UAB „IRNUKAS“ įmonės valdymo struktūros charakteristika24
 • 2.1.3. Planavimo apibrėžimas25
 • 2.1.4. UAB „IRNUKAS“ veiklos planavimo specifiniai ypatumai25
 • 2.1.5. Projektinio planavimo taikymas ir jo privalumai27
 • 2.1.6. Tinkamiausias UAB „IRNUKAS“ veiklai įrankio aprašymas28
 • 2.2. UAB „IRNUKAS“ darbuotojų nuomonės apie planavimo sistemą tyrimo metodika29
 • 3. DARBO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS31
 • 3.1. UAB „IRNUKAS“ planavimo sistemos tyrimo metodologija31
 • 3.2. UAB „IRNUKAS“ darbuotojų nuomonės apie planavimo sistemą tyrimo metodologija32
 • 3.3. UAB „IRNUKAS“ darbuotojų nuomonės apie planavimo sistemą tyrimo analizė42
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS45
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS47
 • ANOTACIJA LIETUVIŲ KALBA49
 • ANOTACIJA ANGLŲ KALBA50
 • PRIEDAI51

Reziumė

Autorius
magnolija
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€11.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 13, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
51 psl.

Susiję darbai

Darbuotojų motyvavimo sistemos tobulinimas

Vadyba Diplominis darbas 2013 m. linmat
Dabartiniu metu Lietuvoje yra daug įvairių įmonių, kurios vykdo veiklą ir tikisi iš tos veiklos gauti pelną. Didžioji dalis gaunamų pajamų iš verslo...