Ilgalaikio materialaus turto apskaita ir analizė Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro pavyzdžiu

42 psl. / 8355 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas ir svarba. Ilgalaikį materialųjį turtą turi ir naudoja visos įmonės, nepriklausomai nuo jų dydžio ar veiklos pobūdžio. Šio turto rūšis labai svarbi kiekvienai organizacijai, kadangi jis dažniausiai naudojamas prekių gamybai ar paslaugų teikimui, o tai iš esmės įtakoja tolimesnę įmonės finansinę būklę. Dažniausiai ilgalaikis materialusis turtas sudaro didžiausią viso įmonės turto santykinę dalį, taigi šis turtas gali būti laikomas vienu iš svarbiausių kiekvienos organizacijos finansinės būklės rodiklių.

Tinkamai vedama ilgalaikio materialiojo turto apskaita yra labai svarbi kiekvienai organizacijai, kadangi įmonėms yra tiesiog būtina turėti išsamią informaciją apie jų turimą ilgalaikį materialųjį turtą, šio turto būklę, jo nusidėvėjimo lygį, vertę ir pan., nes nuo to, kaip įmonė sugebės šį turtą valdyti, didžiąja dalimi priklausys ir tolimesnė jos veiklos sėkmė.

Problema. Lietuvoje veikiančios organizacijos ilgalaikio materialiojo turto apskaitą privalo tvarkyti pagal verslo apskaitos standartus arba tarptautinius apskaitos standartus. Taip pat organizacijos pačios turi nusistatyti, kokios vertės turtas turės būti laikomas ilgalaikiu materialiuoju turtu bei numatyti jo įkainojimo sąlygas, pirkimo, pasigaminimo, naudojimo, nurašymo tvarką ir kt. Taigi, ilgalaikio materialiojo turto apskaita yra problematiška dėl to, jog nėra vieno aiškaus apskaitos standarto, kuriame būtų nurodytos ne tik visos su šio turto apskaita susijusios procedūros, bet ir numatyta šio turto minimali vertė ar detalizuoti turto priskyrimo ilgalaikiam materialiajam turtui kriterijai.

Darbo tikslas – išanalizuoti praktinius ilgalaikio materialiojo turto apskaitos principus Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre.

Uždaviniai:

 1. Apibūdinti ilgalaikį materialųjį turtą;
 2. Išanalizuoti teorinius ilgalaikio materialiojo turto apskaitos aspektus;
 3. Atlikti Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro 2006-2010 metų ilgalaikio materialiojo turto apskaitos analizę.

Metodai: mokslinės literatūros bei teisės aktų analizė, antrinė statistinių duomenų analizė.

Darbo praktinė reikšmė. Šis darbas naudingas tuo, jog jame ne tik detaliai atskleidžiami teoriniai ilgalaikio materialiojo turto apskaitos aspektai, tačiau taip pat analizuojama praktinė šio turto apskaita Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre. Šiame darbe ne tik iliustruojama kaip Švietimo centre vedama ilgalaikio materialiojo turto apskaita, bet taip pat išanalizuojama šio turto sudėtis, struktūrinė analizė bei dinamika.

Darbų pasidalijimas. Darbą rengė dvi studentės - Viktorija Čepaitienė ir Šarūnė Pekauskaitė. Rašant darbą buvo bendrai tariamasi ir diskutuojama dėl darbo struktūros, kartu renkama medžiaga, bendromis jėgomis rengiamas įvadas bei išvados, tačiau už teorinės darbo dalies parengimą buvo atsakinga Viktorija Čepaitienė (rengtas pirmasis ir antrasis darbo skyrius), o Šarūnė Pekauskaitė buvo atsakinga už praktinės darbo dalies parengimą (trečiasis darbo skyrius).


Turinys

 • ĮVADAS6
 • 1. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO SAMPRATA7
 • 2. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO APSKAITOS TEORINIAI ASPEKTAI12
 • 2. 1. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo apskaita14
 • 2. 2. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaita15
 • 2. 3. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo, rekonstravimo ir remonto išlaidų apskaita18
 • 2. 4. Ilgalaikio materialiojo turto nurašymo apskaita19
 • 3. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO ANALIZĖ 2006-2010 M.21
 • 3. 1. Švietimo centro ilgalaikio materialiojo turto apskaita21
 • 3. 2. Švietimo centro ilgalaikio materialaus turto sudėtis ir struktūrinė analizė25
 • 3. 3. Švietimo centro ilgalaikio materialiojo turto dinamikos analizė28
 • 3. 4. Švietimo centro ilgalaikio materialiojo turto techninės būklės analizė29
 • IŠVADOS33
 • NAUDOTA LITERATŪRA34
 • 1 priedas36
 • 2 priedas37

Reziumė

Autorius
pekauskaite
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€9.00
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 8, 2015
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
42 psl.

Susiję darbai

Ilgalaikio materialaus turto apskaita įmonėje

Apskaita Diplominis darbas 2016 m. gabrieleluk
diplominiame darbe vaizdžiai aprašyta IMT apskaita įmonėje, pasitelkiant įvairius paveikslus, diagramas ir lenteles. analizuoti galiojantys IMT apskaitos įstatymai, teisės aktai. Antroje dalyje išsamiai...

Ilgalaikio materialaus turto apskaita

Apskaita Kursinis darbas 2010 m. mano_rugsėjis
Dėstytojo paskirtas darbo objektas – įmonės ilgalaikio materialaus turto apskaita. Pirmojoje kursinio dalyje apibūdinamas ilgalaikis materialus turtas, analizuojamas jo nusidėvėjimas. Taip pat aptariama...