Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir analizė įmonėje

48 psl. / 11547 žod.

Ištrauka

Kiekviena įmonė rinkoje siekia sėkmingai konkuruoti ar bendradarbiauti su klientais, bei kitomis įmonėmis. Kiekvienos įmonės vadovas turi išmanyti verslo organizavimą, finansinę apskaitą, analizę bei kaip vadovauti. Siekiant kuo didesnių ir geresnių rezultatų reikia mokėti ir tiksliai įvertinti ekonominę būklę, perspektyvas, įvertinti savo bei kitos įmonės rezultatus ir jų paklausą rinkoje.

Veiklai vykdyti įmonėje reikalingos tam tikros sąlygos ir materialinės. Pagal tai, kaip planuojama panaudoti turtą įmonės veikloje, skiriamos dvi formos :ilgalaikis ir trumpalaikis. Ilgalaikiu turtu laikomas tas turtas, kuris naudojamas uždirbant pajamas ilgiau kaip vienerius metus. Kiekvienoje įmonėje didelį vaidmenį vaidina ilgalaikis materialusis turtas – pastatai, mašinos, transporto priemonės, įrankiai ir įrengimai, žemė, investicinis turtas bei kitas materialusis turtas. Kadangi įmonės skiriasi savo veiklos pobūdžiu, dydžiu, vieta bei kitais faktoriais todėl kiekvienoje įmonėje skiriasi ir jos turtas. Kiekviena įmonė savo ilgalaikį materialųjį turtą stengiasi išnaudoti ko efektyviau ir nori patirti ko didesnę ekonominę naudą.

Norint susipažinti su ilgalaikio materialaus turto apskaita, būtina įsigilinti į skirtingas operacijas, kurios atliekamos su šiuo turtu, jog būtų galima jas užregistruoti. Tinkamai užregistravus ūkines operacijas, vartotojai gaus aiškią ir išsamią informaciją apie įmonės ilgalaikį materialųjį turtą. Teisingai suvedant ilgalaikio materialaus turto apskaitą ir jos pagalba atliekant įmonės analizę, gauti duomenys turės įtakos įmonės veiklos efektyvumui. Kadangi, tik pagal teisingą apskaitos informaciją galima atlikti išsamią ir teisingą ilgalaikio materialaus turto būklės analizę, tai pirmiausiai privalu įsitikinti, jog turtas dokumentuose atvaizduotas tinkamai ir tik vėliau atlikti ilgalaikio materialaus turto analizę.

Temos aktualumas: daugelis šio meto įmonių savo veikloje naudoja ilgalaikį materialųjį turtą nepriklausomai nuo įmonės dydžio ar veiklos pobūdžio. Nuo tinkamo ir efektyvaus ilgalaikio materialiojo turto naudojimo priklauso daugumos įmonių veiklos rodiklių. Tik teisingai suvesta ilgalaikio materialaus turto apskaitą, galima ja pasinaudoti, nes ji turi nemažą įtaką svarbiems sprendimams priimant, kurie turi įtakos įmonės veiklos efektyvumui.

Darbo objektas – ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir analizė uždarojoje akcinėje bendrovėje „Martika“ (įmonės pavadinimas išgalvotas, kadangi jos apskaitą tvarkanti uždaroji akcinė bendrovė „Tavo finansininkas“ dėl konfidencialumo, kai kurių duomenų atskleisti neleidžia)

Darbo tikslas – Ištirti, išnagrinėti ilgalaikio materialaus turto apskaitos principus ir atlikti įmonės (papildyti) duomenųanalizę.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti ilgalaikio turto apskaitos teorinius principus
 2. Išanalizuoti įmonės ilgalaikio materialiojo turto savikainą
 3. Išanalizuoti svarbiausius įmonės finansinės analizės aspektus
 4. Išnagrinėti pasirinktos įmonės ilgalaikio materialaus turto apskaitą
 5. Įvertinti pasirinktos įmonės ilgalaikio materialiojo turto analizę

Darbo metodai:

 1. Mokslinės teorinės lietuvių ir užsienio literatūros šaltinių analizė
 2. Lietuvos Respublikos teisės aktų – Verslo apskaitos standartų, (papildyti)
 3. Pasirinktos įmonės duomenų bei kitų šaltinių analizė


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ILGALAIKIO MATERIALAUS TURTO APSKAITOS IR ANALIZĖS TEORINIAI ASPEKTAI5
 • 1.1 Ilgalaikio materialiojo turto priskyrimo kriterijai, šio turto klasifikavimas5
 • 1.2. Ilgalaikio materialaus turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainos nustatymas8
 • 1.3 Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas, likvidavimas ir perleidimas14
 • 1.4 Ilgalaikio materialaus turto remonto, eksploatavimo, rekonstravimo išlaidų apskaita17
 • 2 ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO APSKAITA UŽDAROJOJE AKCINĖJE BENDROVĖJE „MARTIKA“19
 • 2.1 Uždarosios akcinės bendrovės „Martika“ veiklos aprašymas19
 • 2.2 Uždarosios akcinės bendrovės „Martika“ apskaitos politika21
 • 2.3 Ilgalaikio materialaus turto įsigijimas, nusidėvėjimas uždarojoje akcinėje bendrovėje „Martika“24
 • 3.ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO ANALIZĖ UŽDAROJOJE AKCINĖJE BENDROVĖJE „MARTIKA“31
 • 3.1 Uždarosios akcinės bendrovės „Martika“ sudėties ir struktūros analizė31
 • 3.2 Ilgalaikio materialiojo turto dinamikos analizė34
 • 3.3 Ilgalaikio materialiojo turto techninės būklės analizė36
 • 3.4 Ilgalaikio materialiojo turto pelningumo rodiklių analizė ir prognozė38
 • 3.5 Ilgalaikio materialiojo turto apyvartumo rodiklių analizė ir prognozė41
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI45
 • LITERATŪRA46

Reziumė

Autorius
mmikalaviciute
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€11.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 7, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
48 psl.

Susiję darbai

Ilgalaikio materialiaus turto apskaita

Apskaita Kursinis darbas 2010 m. akvillina
Kiekvienoje įmonėje buhalterinė apskaita yra labai svarbi ir būtina. Su apskaitos procesais tiesiogiai ar netiesiogiai susiduriame kiekvieną dieną: pirkdami prekes, mokėdami mokesčius...

Ilgalaikio materialaus turto apskaita įmonėje

Apskaita Diplominis darbas 2016 m. gabrieleluk
diplominiame darbe vaizdžiai aprašyta IMT apskaita įmonėje, pasitelkiant įvairius paveikslus, diagramas ir lenteles. analizuoti galiojantys IMT apskaitos įstatymai, teisės aktai. Antroje dalyje išsamiai...