UAB "X" ilgalaikio turto valdymo efektyvumo analizė

43 psl. / 2008 žod.

Ištrauka

TEMOS AKTUALUMAS: pelno siekimas, teikiant paslaugas ir gaminant produkciją bei ją parduodant vartotojams, yra visų įmonių pagrindinis veiklos tikslas. Šiam tikslui įgyvendinti bei ūkinei veiklai vykdyti įmonėms reikalingi įvairių rūšių ekonominiai ištekliai, t. y. turtas. Beveik kiekvienoje įmonėje reikšmingą vaidmenį vaidina ilgalaikis turtas, be kurio dažniausiai apskritai neįmanoma sėkminga kokia nors veikla. Ilgalaikis turtas – tai įmonės ekonominiai ištekliai, kuriais numatoma naudotis įmonės veikloje ir uždirbti pajamas ilgiau nei vienerius finansinius metus (Gronskas V., 2008, p. 39). Ilgalaikis turtas dėl jo santykinio brangumo ir didelės reikšmės kiekviename versle turi būti saugomas ir vertinamas. Daugelyje įmonių ilgalaikis turtas apima didžiąją viso turimo turto dalį. Kiekviena įmonė turi tiksliai žinoti, kokio dydžio turtu ji disponuoja.

TYRIMO PROBLEMA: apie ilgalaikio turto apskaitą rašo labai daug autorių. Lietuvos autoriai G. Kalčinskas (2007), A. Ivanauskienė (2006), S. Palubinskienė, K. Valužis (2005), J. Mackevičius (2003), O. Gudaitienė (2002) ir daugelis kitų išsamiai nagrinėja ilgalaikio turto rūšis, įkainojimą, nusidėvėjimo ir amortizacijos apskaitą, netekimą, perleidimą. Ilgalaikio turto apskaitos vedimo principai kinta, svarbu žinoti kaip taisyklingai apskaityti įmonės ilgalaikį turtą, nes efektyvus turto panaudojimas lemia įmonės veiklos sėkmę. Taigi, šia tema yra atlikta mažai tyrimų, todėl tyrimo problemą sudaro tokie probleminiai klausimai: kokios įmonėje yra ilgalaikio turto rūšys?; kaip įkainojamas įmonės ilgalaikis turtas?; kodėl apskaitos registruose reikia fiksuoti ilgalaikio turto nusidėvėjimą?

TYRIMO OBJEKTAS: UAB „X“ ilgalaikio turto apskaita.

TYRIMO TIKSLAS: išanalizuoti UAB „X“ ilgalaikio turto apskaitą.

TYRIMO UŽDAVINIAI:

1) paaiškinti ilgalaikio turto svarbą įmonės veiklai;

2) apibūdinti ir išanalizuoti ilgalaikio turto apskaitos pagrindinius principus;

3) apibūdinti UAB „X“ ilgalaikį turtą;

4) išnagrinėti UAB „X“ ilgalaikio turto apskaitos principus. .

TYRIMO METODAI: sisteminis, lyginamasis, literatūros šaltinių analizė, UAB „X“ dokumentų analizė, detalizavimas ir apibendrinimas, svarbiausių prioritetinių sričių išskyrimas, duomenų sisteminimo ir apdorojimo.

darbo struktūra: kursinio darbo struktūrinių dalių pristatymas.

Pirma dalis - literatūros šaltinių apžvalga. Šioje dalyje analizuojama įvairi mokslinė ir mokomoji literatūra: vadovėliai, moksliniai ir informaciniai straipsniai, įstatymai, verslo apskaitos standartai ir kiti norminiai aktai reglamentuojantys ir detalizuojantys ilgalaikio turto apskaitą. Išskiriamos prioritetinės ilgalaikio turto apskaitos sritys. Aprašoma ilgalaikio turto įvairovė ir klasifikavimas, atskirai aprašomos turto rūšys ir jų apskaita. Sugretinamos ir palyginamos įvairių autorių nuomonės, pasisakymai bei standartų nurodymai. Antroje dalyje, darbo metodai ir priemonės, pateikiamas UAB „X“ veiklos pristatymas, įvardijama tyrimo populiacija ir imtis, bei aprašomi duomenų rinkimo ir analizės metodai. Trečia dalis - darbo rezultatai ir jų aptarimas, kur aprašomi gauti tyrimo rezultatai. Detalizuojama ir apibendrinama UAB „X“ ilgalaikio turto apskaita.

PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ SĄRAŠAS:

1) gebėti įvertinti įmonių organizavimo ir veiklos ypatumus;

2) formuoti ir vertinti apskaitos informacijos vaidmenį įmonės ūkinėje ir finansinėje veikloje;

3) mokėti įvertinti ūkio subjektų ekonominius procesus, juos pavaizduoti apskaitoje;

4) gebėti atlikti ataskaitinio laikotarpio pabaigos procedūras;

5) mokėti tvarkyti ilgalaikio turto apskaitą;

6) gebėti apibendrinti, analizuoti apskaitos duomenis;

7) žinoti administracinės ir kanceliarinės kalbos ypatumus.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ APŽVALGA5
 • 1.1. Ilgalaikio turto įvairovė ir klasifikavimas5
 • 1.2. Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaita7
 • 1.3. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita11
 • 1.4. Ilgalaikio finansinio turto apskaita20
 • 2. DARBO METODAI IR PRIEMONĖS………………………………………23
 • 2.1. UAB „X“ veiklos pristatymas23
 • 2.2. Tyrimo metodų pristatymas24
 • 3. DARBO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS………………………………26
 • 3.1. UAB „X“ ilgalaikio turto sudėtis26
 • 3.2. Ilgalaikio turto įsigijimo savikaina, jos registravimas apskaitoje ir pateikimas finansinėje atskaitomybėje
 • 27
 • 3.3. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas ir nematerialiojo turto amortizacija29
 • 3.4. UAB „X“ materialiojo turto remonto apskaita31
 • 3.5. UAB „X“ materialiojo turto nurašymo apskaita32
 • IŠVADOS…………………………………………………………35
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS…………………………………………………………37
 • PRIEDAI…………………………………………………………………………………38

Reziumė

Autorius
loooretux
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 14, 2016
Publikuotas
2007 m.
Apimtis
43 psl.

Susiję darbai