Kainodara ir jos tobulinimo galimybės prekybos įmonėje UAB "X"

52 psl. / 12164 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Šiuo metu pasaulinėje rinkoje veikia begalė įvairių prekybinių organizacijų, tarp kurių jaučiama itin arši konkurencinė kova, kur dažniausiai sėkmę garantuoja tinkamos kainodaros strategijos pasirinkimas. Kaina yra ne tik vienas svarbiausių konkurencinės padėties veiksnių, tiesiogiai veikiančių organizacijos pardavimų ir pelningumo rodiklius, bet ir lanksčiausias rinkodaros komplekso elementas, kurį galima greitai priderinti prie aplinkos pokyčių. Tuo tarpu kainodaros sprendimai organizacijose yra svarbiausi, kadangi jie generuoja pajamas bei yra vartotojų pasitenkinimo ir lojalumo veiksnys.

Tyrimais nustatyta, kad kainodaros formavimui turi būti skiriamas itin didelis dėmesys, kadangi kainodara lemia prekybinės organizacijos galimybę įsiskverbti į rinką ir užtikrinti pelningą jos veiklą. Lankstus, nuolat kintantis, rinkos sąlygas atitinkantis kainodaros procesas, akcentuojant darnaus ekonominio vystymosi prielaidas Lietuvoje, lemia organizacijos užimamą rinkos dalį, gaunamas pajamas, pelną, pagerina priimamų kainodaros sprendimų kokybę, padeda kryptingai didinti įmonės gebėjimą sėkmingai konkuruoti tarptautinėje rinkoje.

Kiekviena organizacija susiduria su kainodaros strategijų pasirinkimo problemomis ir ypač kainodaros sprendimus apsunkina nuolat besikeičianti dinamiška rinkos aplinka. Kainų nustatymo procesas, vadinamas kainodara, yra sudėtingas, reikalaujantis daug išteklių ir nuolatinės koordinacijos procesas. Tačiau, mokslinėje literatūroje organizacijoms patariama kainas nustatyti atsižvelgiant į vartotojų lankstumą, konkurentų kainas ir norimą gauti pelną, t. y. taikyti įvairius kainos nustatymo metodus.

Temos ištirtumas. Rinkos sąlygomis kainų teorijos ir praktikos plėtojimo klausimai itin svarbūs. Kainodaros problemos ekonomikoje visada buvo gana sudėtingos ir nepakankamai ištirtos, o kainos - labai svarbus socialinių ir ekonominių santykių elementas. Kainodara - sudėtingas procesas, todėl labai svarbu jį ištirti. Kainodaros problemos prekybinėse organizacijose yra plačiai analizuojamos tiek užsienio, tiek ir Lietuvos autorių. Žymiausi Lietuvos it užsienio autoriai, nagrinėję kainodaros problemas organizacijose yra: R. Virvilaitė (2000); D. Kiyak (2013); H. Forman, J. M. Hunt (2005); B. Barzdenytė (2000); J. Rastenis (2000); V. Sūdžius (2002); P. Kotler, K. L. Keller (2007); S. Allen (2006); A. Andrijauskienė (2004); G. Snieškienė, T. Stravinskas (2007); A. Davidson, M. Simonetto (2005); J. S. Grant (2006); B. Hernan(2012); E. Karalienė (2007); V. Kaziliūnaitė (2005); K. B. Monroe (2003); J. Munnukka (2005); A. Miečinskienė (2009); T. Nagle, R. K., Holden (2002); J. Rastenis (2000); A. Bakanauskas, V. Darškuvienė (2000) ir kt.

Darbo problema. Dauguma baldais prekiaujančių įmonių savo veiklos efektyvumą matuoja pelnu, bet tai nėra pats tinkamiausias būdas. Didžiausia problema, su kuria yra susiduriama matuojant baldais prekiaujančių įmonių veiklos efektyvumą – tai tinkamiausių pelningumo rodiklių, kurių pagalba yra nustatoma teisinga ir objektyvi parduodamų prekių ir paslaugų kaina, parinkimas. UAB „Bramita“ savo veikloje dar niekada neatliko ir neanalizavo savo kainodaros strategijos. Todėl kyla poreikis išanalizuoti bei įvertinti realią kainodaros strategijos padėtį UAB „Bramita“, kurios vertinimas gali numatyti įmonės veiklos efektyvumo gerinimo galimybes.

Darbo objektas – UAB „Bramita“ kainodara.

Darbo tikslas – išanalizuoti UAB „Bramita“ kainodarą bei jos tobulinimo perspektyvas.

Darbo uždaviniai:

Atlikti kainų nustatymo metodų analizę teoriniu aspektu.Atlikti įmonės UAB „Bramita“ vykdomų kainodaros sprendimų analizę.Įvertinti UAB „Bramita“ kainodarą klientų nuomonės aspektu.Pasiūlyti UAB „Bramita“ kainodaros tobulinimo perspektyvas.

Darbo tyrimo metodai. Atsižvelgiant į darbo problematiką ir jame keliamus uždavinius bei siekiant visapusiškai išnagrinėti tyrimo objektą, šiame darbe taikomi tokie tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, kompiuterinis duomenų apdorojimas, anketinė apklaus, lyginimas, grupavimas bei anketinė apklausa raštu.

Darbo struktūra. Darbą sudaro trys dalys:

Konceptualioji dalis: Analizuojama kainos svarba bei samprata, nagrinėjami pagrindiniai kainų politikos ir kainų nustatymo metodai, išskiriami kainos lygį ir kainos strategiją lemiantys veiksniai. Atliekama pagrindinių kainodaros strategijų analizė.

Analitinė dalis: Trumpai pristatoma įmonė UAB „Bramita”. Atliekama UAB „Bramita“ kainodaros situacijos analizė, analizuojami UAB „Bramita“ marketingo, rinkodaros strateginiai ir taktiniai sprendimai. Atliekama UAB „Bramita“ klientų apklausa, siekiant išsiaiškinti klientų nuomonę kainodaros aspektu.

Konstruktyvioji dalis: Remiantis atlikta analize, siūlomos UAB „Bramita“ kainodaros tobulinimo perspektyvos bei patvirtinama diplominio darbo hipotezė.

Darbo apimtis. 47 psl, 4 lentelės, 25 paveikslai, 1 priedas (anketa).


Turinys

 • 1. TEORINIAI KAINODAROS FORMAVIMO PAGRINDAI
 • 1.1. Kainos svarba ekonomikos teorijos ir rinkodaros požiūriu
 • 1.2. Kainų politikos ir kainų strategijų analizė
 • 1.2.1. Į kaštus orientuota kainodara
 • 1.2.2. Į paklausą orientuota kainodara
 • 1.2.3. Į konkurentus orientuota kainodara
 • 1.3.Kainos lygį ir kainodaros strategiją lemiantys veiksniai
 • 1.4. Kainų nustatymo metodai
 • 2. UAB „BRAMITA“ KAINODAROS ANALIZĖ
 • 2.1. Trumpa prekybos įmonės UAB „Bramita“ charakteristika
 • 2.2. Prekybos įmonės UAB „Bramita“ vykdomų kainodaros sprendimų analizė
 • 2.2.1. Prekybos įmonės UAB „Bramita“ marketingo strateginiai sprendimai
 • 2.2.2. Prekybinės įmonės UAB „Bramita“ kainodaros strateginiai ir taktiniai sprendimai
 • 2.3. UAB „Bramita“ kainodaros analizė klientų nuomonės aspektu
 • 2.3.1. Tyrimo metodų aprašymas
 • 2.3.2. Respondentų demografinės charakteristikos
 • 2.3.3 UAB „Bramita“ kainodaros strategijos vertinimas
 • 2.3.4. UAB „Bramita“ organizuojamų nuolaidų sistemos vertinimas
 • 3. UAB „BRAMITA“ SIŪLOMI KAINODAROS SPRENDIMAI
 • 3.1. UAB „Bramita“ kainos tikslų patikslinimas
 • 3.2. UAB „Bramita“ vertės vartotojui nustatymas
 • 3.3. UAB „Bramita“ tinkamos kainos strategijos parinkimas
 • 3.4. UAB „Bramita“ komunikavimo ir pozicionavimo strategijų numatymas
 • 3.5. UAB „Bramita“ prekės savikainos ir atskirų kainos lygių (bazinės, didmeninės, mažmeninės ir vartojimo kainos) perskaičiavimas
 • 3.6. UAB „Bramita“ kainos diferenciacijos būdų ir nuolaidų rūšių parinkimas
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI
 • LITERATŪRA
 • Priedai
 • 1 priedas. Anketa

Reziumė

Autorius
linakla
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€10.68
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 23, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
52 psl.

Susiję darbai

UAB „Junaja“ plėtros galimybių vertinimas

Vadyba Kursinis darbas 2013 m. m.avdejenkov
Šiuolaikiniame verslo pasaulyje dirbančios įmonės susiduria su ekonomikos nuosmukiu, didele konkurencija, o tai verčia ieškoti naujų būdų išsilaikyti rinkoje. Būtent skirtingos verslo situacijos,...