Įmonės trumpalaikio turto analizė

25 psl. / 5348 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Trumpalaikis turtas – tai turtas, kurį įmonė sunaudoja ekonominei naudai gauti per vienerius metus arba per vieną įmonės veiklos ciklą. Trumpalaikiam turtui priskiriamos atsargos, išankstiniai apmokėjimai, nebaigtos vykdyti sutartys per vienus metus gautinos sumos, pinigai ir jų ekvivalentai, kurių naudojimo laikotarpis nėra ribotas, ir kitas turtas, kuris atitinka trumpalaikio turto apibrėžimą.

Darbo problema. Buhalterinių duomenų tikslumas priklauso nuo tinkamai įformintų pirminių dokumentų ir nuo teisingo fiksavimo pagal apskaitos principus. Norint pateikti teisingą informaciją apie įmonės būklę ir jos veiklos rezultatus, susiduriama su daugeliu problemų ir klausimų. Neteisingai suprasti įstatymai ar jų prieštaravimas iškreipia finansinius rezultatus. Naudojantis  Verslo apskaitos standartais (VAS) buhalteriai įmonėje turi sugebėti teisingai pritaikyti. Todėl darbe keliama problema – ar teisingai įmonė įvertina, pripažįsta ir įkainoja trumpalaikį turtą bei registruoja apskaitoje.

Darbo objektas: trumpalaikio turto apskaita.

Darbo tikslas: išanalizuoti įmonės „N“ trumpalaikio turto apskaitą.

Darbo uždaviniai:

 1. Teoriniu aspektu išnagrinėti trumpalaikio turto sampratą, klasifikavimą, pripažinimą bei apskaitą.
 2. Išanalizuoti Įmonės „N“ 2016-2017 m. trumpalaikio turto sudėtį, įkainojimą ir registravimą apskaitoje, bei pateikimą finansinėse ataskaitose.

Darbo metodai ir priemonės: norminių dokumentų, mokslinės literatūros ir kitų šaltinių analizė, įmonės apskaitos duomenų analizė, grafinis duomenų vaizdavimas.

Pagrindiniai darbo rezultatai ir jų praktinis reikšmingumas. Kursinį darbą sudaro dvi pagrindinės dalys: teorinė ir praktinė. Teorinėje dalyje nagrinėjama trumpalaikio turto samprata, bei aptariama, kaip turėtų būti įmonėse vykdoma trumpalaikio turto apskaita. Praktinėje dalyje išanalizuotas Įmonės „N“ trumpalaikis turtas bei atliktas trumpalaikio turto apskaitos analizė.


Turinys

 • LENTELIŲ SĄRAŠAS
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS
 • ĮVADAS
 • 1. TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITOS ANALIZĖS TEORINIS ASPEKTAS
 • 1.1. Trumpalaikio turto samprata ir klasifikacija
 • 1.2. Trumpalaikio turto apskaita
 • 1.2.1. Atsargų apskaita
 • 1.2.2.Piniginio turto apskaita
 • 1.2.3. Trumpalaikis finansinis turtas
 • 1.2.4.Per vienerius metus gautinų sumų apskaita
 • 2. ĮMONĖS „N“ 2016 - 2017 M. TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITOS ANALIZĖ.
 • 2.1. Įmonės „N“ veiklos apibūdinimas
 • 2.2. Įmonės „N“ trumpalaikio turto sudėtis
 • 2.3. Įmonės „N“ atsargų analizė
 • 2.4. Įmonės „N“ per vienerius metus gautinų sumų analizė
 • 2.5. Įmonės „N“ pinigų ir pinigų ekvivalentų analizė
 • 2.6. Įmonės „N“ trumpalaikio turto pateikimas finansinėse ataskaitose
 • IŠVADOS
 • BIBLIOGRAFINIŲ NUORODŲ SĄRAŠAS
 • PRIEDAI
 • 1. priedas. Pavyzdinio balanso trumpalaikio turto dalis
 • 2. priedas. Įmonės „N“ 2017 m balansas
 • 3. priedas. Įmonės „N“ 2016 m balansas
 • 4. priedas. Įmonės „N“ kasos išlaidų orderis
 • 5. priedas. Įmonės „N“ likučiai 2017 m.
 • 6. priedas. Įmonės „N“ kasos pajamų orderis
 • 7. priedas. Įmonės „N“ Swedbank banko išrašai
 • 8. priedas. Įmonės „N“ 2016 m. darbinės atskaitomybės lentelė
 • 9. priedas. Įmonės „N“ 2017 m. darbinės atskaitomybės lentelė

Reziumė

Autorius
simonadauk
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€7.56
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 1, 2020
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Įmonės 'X" trumpalaikio turto apskaita

Apskaita Diplominis darbas 2020 m. simonadauk
Baigiamąjį darbą sudaro dvi dalys. Pirmoje darbo dalyje yra pateikiamos skirtingų autorių interpretacijos trumpalaikio turto sampratos klausimu. Šioje dalyje taip pat aptariamas trumpalaikio...