Darbo užmokesčio apskaita ir jos organizavimas UAB „Officeday“ įmonėje

29 psl. / 5827 žod.

Ištrauka

Finansinės įmonės ataskaitos yra pagrindinis šaltinis apie įmonę, kuriuo remdamiesi vartotojai įvertina įmonės veiklą ir priima ekonominius svarbius sprendimus. Apskaita dažniausiai skirstoma į dvi rūšis : finansinę bei valdymo apskaitą. Finansinė apskaita teikia informaciją apie įmonės pajamas ir išlaidas, pateikia veiklos rezultatus (pelną, nuostolį, pinigų srautus). Finansiniai duomenys yra viešai prieinami ir leidžia įvertinti įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus. Tuo tarpu valdymo apskaita pateikia duomenys, kurie remiasi planuojama įmonės veikla, priimami valdymo sprendimai ir kontroliuojamas jų vykdymas. Finansinė apskaita apima darbo užmokesčio organizavimą įmonėje. Darbo užmokesčio organizavimas yra sudėtingas procesas, kurį gali paveikti sunkiai prognozuojamoji šiandieninė verslo aplinka, o nuo to priklauso darbuotojų našumas, lojalumas įmonei, pasitenkinimas darbu. Pagrindinis darbo užmokesčio tikslas – įgyvendinti įmonės strateginius siekius, tuo pačiu ugdant kvalifikuotus, kompetentingus darbuotojus. Darbo užmokesčio dydis priklauso nuo tam tikrų vidinių ir išorinių veiksnių, tokiu kaip darbo kokybė, išsilavinimas, kvalifikacija, vyriausybės darbo užmokesčio politika. Lietuvos įmonės ir organizacijos pačios gali reglamentuoti darbo apmokėjimo sąlygas, profesijų ir pareigų tarifinius kvalifikacinius reikalavimus. Darbo užmokestis žmogui turi didelę reikšmę, nes tai pagrindinis pragyvenimo šaltinis, pagrindinė jo pajamų dalis, išlikimo ir savo bei jo šeimos materialinės padėties pagerinimo priemonė. Šis aspektas lemia žmogaus darbo vietos pasirinkimą, atlieka materialinio bei moralinio pasitenkinimo funkciją.
Šiuolaikiniame pasaulyje ir tobulėjant technologijoms didėjant konkurencijai personalo vaidmuo tampa ypač svarbus. Kartu su darbo užmokesčio apskaitos valdymu glaudžiai siejasi personalo valdymas, kuomet gerinamas darbo organizavimas, įvertinami skirtingų darbuotojų rezultatai.
Savo darbą norėčiau skirti darbo užmokesčio apskaitai ir jos ypatybėms, nes teisingai įmonėje įvesta ir kontroliuojama darbo užmokesčio sistema padės pasiekti geresnių veiklos rezultatų.
Darbo problema – aiškios ir suprantamos darbuotojams darbo apmokėjimo sistemos organizavimas. Įmonės, kurios slepia darbo užmokesčio apmokėjimo principus, verčia darbuotojus nepasitenkinti darbu, bręsta konfliktinės situacijos ir mažėja darbo našumas, kuris turi poveikį veiklos rezultatams.
Darbo objektas – darbo užmokesčio apskaitos organizavimas įmonėje.
Darbo tikslas – įvertinti darbo užmokesčio apskaitos organizavimą įmonėje.
Darbo uždaviniai :
1) Išanalizuoti mokslinę literatūrą, pateikti darbo užmokesčio sampratą ir jo klasifikavimą;
2) Remiantis literatūros šaltiniais nurodyti darbo užmokesčio sistemas, modelius ir jų ypatumus;
3) Išanalizuoti veiksnius, darančius poveikį darbo užmokesčio dydžiui;
4) Išanalizuoti darbo užmokesčio apskaitos įmonėje realizavimą ir pateikti jo įvertinimą;
5) Nustatyti darbo užmokesčio išlaidas ir jas įvertinti.
Tyrimo metodai :
1) Mokslinės literatūros sisteminė analizė ir apibendrinimas;
2) Įmonės dokumentų analizė.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. DARBO UŽMOKESČIO APSKAITA TEORINIAIS ASPEKTAIS5
 • 1.1 Darbo užmokesčio sąvoka ir klasifikavimas5
 • 1.2 Darbo užmokesčio sistemos ir jų ypatumai8
 • 1.2.1. Darbo apmokėjimo posistemės11
 • 1.3. Darbo užmokesčio modeliai ir jų ypatumai14
 • 1.4. Darbo užmokesčio lygį veikiantys veiksniai15
 • 2. DARBO UŽMOKESČIO APSKAITOS UAB “OFFICEDAY” ĮMONĖJE REALIZAVIMAS16
 • 2.1. UAB “Officeday” įmonės veiklos ir aplinkos apžvalga16
 • 2.2. Darbo užmokesčio organizavimas UAB „Officeday“ įmonėje18
 • 2.3. Darbo užmokesčio apskaitos UAB „Officeday“ įmonėje vertinimas20
 • 2.4. Darbo užmokesčio išlaidų vertinimas21
 • 2.5. Darbo užmokesčio apskaitos gerinimo ir išlaidų mažinimo galimybės23
 • IŠVADOS25
 • LITERATŪRA IR KITI ŠALTINIAI27
 • PRIEDAI29

Reziumė

Autorius
meduolis
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 24, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
29 psl.

Susiję darbai

Verslo įmonių apskaitos namų darbas

Apskaita Referatas baltojipuga
UAB „Gyvybė“ įregistruota 200X m. sausio 20 d., registracijos Nr. 704932. Bendrovės registravimo vieta yra Kęstučio g. 16a-18, Kaunas. Nuo 200X m. sausio...

Darbo užmokesčio apskaita UAB „Meistras“

Apskaita Kursinis darbas vilma9602
Dauguma žmonių gauna savo gamybos produkto dalį „darbo užmokesčio“ forma. Šis terminas ekonomikos teorijoje vartojamas bet kokiam darbo arba paslaugos apmokėjimui apibūdinti. Dirbantys...

Darbo užmokesčio apskaita

Apskaita Referatas karolyte038
Šiais laikais žmogaus darbo jėga yra perkama ir parduodama. Nusipirkęs darbo jėgą, savininkas naudoja ją ūkinėje veikloje ir už tai moka samdomajam darbuotojui...