Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Darbo rinka lietuvoje. Darbo apmokėjimas įmonėje

0 atsiliepimų
Autorius:
Kursiniame darbe nagrinėjama tema apie darbuotojų darbo apmokėjimą įtakojančius veiksnius ir atliekamas jų vertinimas. Darbas pradedamas nuo teorinės dalies, kurioje aptariama pati darbo sąvoka bei kiti su darbu susiję teiginiai, tokie kaip darbo užmokestis. Taigi darbas yra vienas iš gamybos veiksnių būtinų produkcijos gamybai, o jo užmokestį lemia daugelis išorinių ir vidinių veiksnių. Išoriniai veiksniai tai darbo rinkos sąlygos, darbo užmokesčio lygis regione, gyvenimo lygis, kolektyvinė sutartis, vyriausybės poveikis. Darbo rinkos sąlygos veikia darbo užmokesčio dydį, nes darbo rinka rodo kvalifikuotos darbo jėgos pasiūlos ir paklausos santykį. Darbo užmokesčio lygis regione orientuoja darbdavius mokėti tam tikros specialybės ir kvalifikacijos darbuotojams tokio lygio darbo užmokestį, koks mokamas šiame regione panašiems darbuotojams. Gyvenimo lygis yra taip pat svarbus darbo užmokesčio dydį reglamentuojantis veiksnys. Kolektyvinė sutartis užtikrina susitarimą tarp profesinių sąjungų ir darbdavių dėl darbo užmokesčio sąlygų , o Vyriausybės poveikis reiškiasi per įstatymus ir teisinius aktus tuo, kad daugelio šalių vyriausybės nustato minimalų darbo užmokestį. Kiti veiksniai – vidiniai. Juos sudaro konkreti darbo vertė, reliatyvi darbuotojo vertė, darbdavio išgalės mokėti, darbo užmokesčio formos ir darbo užmokesčio modeliai. Darbo rinkos sąlygos veikia darbo užmokesčio dydį, nes darbo rinka rodo kvalifikuotos darbo jėgos pasiūlos ir paklausos santykį. Reliatyvi darbuotojo vertė – užmokesčio dydį reglamentuojantis veiksnys, susijęs su darbo jėgos kvalifikacija. Darbdavio išgalės mokėti tam tikrą užmokestį priklauso nuo įmonės nuosavybės formos. Įmonių veikloje naudojamos šios darbo užmokesčio formos: laikinė, vienetinė, mišri. Darbo užmokesčio modeliai taip pat išsiskirsto i 3 grupes : Amerikietiškąjį, Japoniškajį ir Vakarų Europos.
Teorinėje – metodinėje dalyje pateikiamos įvairios diagramos ir statistikos departamento duomenys su pavyzdžiais, kurie atspindi esamą situaciją Lietuvoje bei kitose pasaulio šalyse. Aptariama bedarbių procento kaita Lietuvos darbo rinkoje 2010-2011 m. Minimalus darbo užmokestis Lietuvoje (išreikštas eurais) ir jo kitimas bei palyginimas su kitomis šalimis, Lietuva yra trečioje vietoje nuo galo. Minimalų atlyginimą šiuo metu sudaro 232 eurai.
Kūrybinis išsivysčiusiųjų industrinių šalių patirties taikymas organizuojant apmokėjimą už darbą mūsų Respublikos įmonėse įgalins greičiau pasiekti pageidaujamą efektą siekiant suinteresuoti darbuotojus įgyvendinti įmonių strateginius tikslus; užtikrins spartesnį ir tolygesnį visuomenės narių gyvenimo lygio kilimą ir socialinės įtampos mažinimą dėl nepagrįstai sparčios atskirų gyventojų sluoksnių pajamų diferenciacijos.
Darbo santykių šalys labai tiksliai aptaria darbuotojo vykdomas darbo funkcijas, jam keliamus kvalifikacijos bei darbo patirties reikalavimus, pavaldumo grandinę, privalomas asmenines savybes (sietinas su vykdomomis pareigomis). Atsižvelgiant į tokius reikalavimus bei į įmonėje taikomas darbų sudėtingumo bei darbuotojų kvalifikacijos ir tinkamumo vertinimo metodikas, darbuotojams nustatomi skirtingo dydžio darbo užmokesčiai.
Antroje dalyje pristatoma konkreti darbe nagrinėjama įmonė – tai baldų gamybos įmonė. Pateikiama įmonės situacija remiantis teoriniais teiginiais, su darbo apmokėjimu susijusiomis sąvokomis, aptariami DU vidiniai ir išoriniai veiksniai, kaip jie įtakoja atlyginimų mokėjimą UAB„NS3“ įmonėje. Tai analitinio tiriamojo pobūdžio dalis.
Trečioje – praktinėje dalyje analizuojama problema, kokia ji ir jos galimi sprendimo būdai. Šioje dalyje iškeliama konkreti problema – ar įmonėje teisingai įvertinta darbo jėgą? Ar pakankamai motyvuojami darbuotojai? Kaip spręsti šias problemas, kokie būtų šių problemų sprendimo būdai?
Toliau pateikiamos išvados, kurios apibendrina kursinį darbą.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
9327 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas3
 • Teorinė įvadinė dalis4
 • 1.1. Darbo samprata. Darbo užmokestis4
 • 1.2. Veiksniai lemiantys darbo užmokesčio lygį6
 • 1.3. Darbo užmokesčio formos (sistemos)9
 • 1.4. Darbo užmokesčio modeliai15
 • Terinė – metodinė dalis17
 • Įmonės pristatymas. Įmonės situacija24
 • Kaip viskas yra UAB„NS3“ įmonėje30
 • Įmonės problema ir jos sprendimo būdai32
 • Išvados37
 • Literatūros sąrašas38

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Jaunimo nedarbo mažinimas Lietuvoje bei jaunimo integracija į darbo rinką
Kursinis darbas Jaunimo nedarbo mažinimas Lietuvoje bei jaunimo integracija į darbo rinką

Temos aktualumas. Kaip žinia viena didžiausių šendienos Lietuvos problemų yra jaunimo nedarbas. Jaunimo nedarbo mąstą [...]

Darbo rinka ir jos reguliavimas Lietuvoje
Referatas Darbo rinka ir jos reguliavimas Lietuvoje

Darbo rinka yra rinkos ekonomikos dalis, išreiškianti žmonių santykius, susijusius su darbo jėgos pasiūla ir [...]

Emigracija ir jos įtaka Lietuvos darbo rinkai
Referatas Emigracija ir jos įtaka Lietuvos darbo rinkai

  Pastaruoju metu visuomenėje emigracija dažnai laikoma didžiausia nekarine grėsme Lietuvai – jos demografinei plėtrai, ūkio [...]

Darbo apmokėjimo sistemos „Nordnet Logistics“ įmonėje
Kursinis darbas Darbo apmokėjimo sistemos „Nordnet Logistics“ įmonėje

Kiekvienai įmonei svarbu tinkamai parinkti konkretaus darbo apmokėjimą. Nuo to priklauso darbuotojų suinteresuotumas dirbti našiai [...]

Darbo apmokėjimas
Prezentacija Darbo apmokėjimas

Išsamus ir konkretus darbas, jame nagrinėjami pagrindiniai darbo apmokėjimo bruožai. Informacija pateikta struktūrizuotai, aiškiai. 19 skaidrių.

Lietuvos ir ES šalių darbo rinkų analizė: vystymosi tendencjos, prognozės, perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos ir ES šalių darbo rinkų analizė: vystymosi tendencjos, prognozės, perspektyvos

Paprastai darbo rinka suvokiama kaip politikos sritis, apsprendžiama konkrečiais socialiniais ir visuomeniniais – politiniais sprendimais [...]

Darbo organizavimas, normavimas ir apmokėjimas (1 dalis)
Konspektas Darbo organizavimas, normavimas ir apmokėjimas (1 dalis)

Nei viena organizacija negali funkcionuoti be kompetentingų, motyvuotų darbuotojų. Žmogiškoji veikla yra pagrindas organizacijos [...]

Darbo organizavimas, normavimas ir apmokėjimas (2 dalis)
Konspektas Darbo organizavimas, normavimas ir apmokėjimas (2 dalis)

• Žmogus gyvena laike, jo gyvenimas matuojamas laiku. Apie žmogų sprendžiama iš to, kiek ir kaip [...]

Vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje
Kursinis darbas Vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje

Pastaruoju metu Lietuvoje itin aktualia tematika tampa vidutinis darbo užmokestis, siekiant ne tik darbo kokybės [...]

Žmogiškųjų išteklių valdymas: darbo rinka
Referatas Žmogiškųjų išteklių valdymas: darbo rinka

Terminas “ darbo rinka” siaurąja prasme reiškia vietą, kurioje perkama ir parduodama žmogaus darbo jėga.

Lietuvos darbo užmokesčio skirtumai ES kontekste
Referatas Lietuvos darbo užmokesčio skirtumai ES kontekste

Žmonės dirba skatinami įvairių motyvų: norėdami gauti pajamų, siekdami karjeros, pripažinimo, norėdami bendrauti su kitais [...]

Darbo užmokesčio apskaita ir jos organizavimas UAB „Officeday“ įmonėje
Kursinis darbas Darbo užmokesčio apskaita ir jos organizavimas UAB „Officeday“ įmonėje

Finansinės įmonės ataskaitos yra pagrindinis šaltinis apie įmonę, kuriuo remdamiesi vartotojai įvertina įmonės veiklą ir [...]

Darbo rinka ir jos funkcionavimo ypatybės
Referatas Darbo rinka ir jos funkcionavimo ypatybės

Šalyse, atsisakiusiose centralizuoto ūkio valdymo ir kuriančiose rinkos ekonomikos santykius, darbo rinka pasirodo kaip reiškinys [...]

Darbo saugos ir sveikatos organizavimas X įmonėje
Referatas Darbo saugos ir sveikatos organizavimas X įmonėje

Darbuotojų sauga ir sveikata – visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir [...]

Darbo užmokesčio analizė įmonėje X
Kursinis darbas Darbo užmokesčio analizė įmonėje X

Kalbant apie atlygį už darbą, vartojamos kelios sąvokos: darbo užmokestis, apmokėjimas už darbą, atlyginimas už [...]