Netiesioginių mokesčių palyginamoji analizė pabaltijo šalyse 2009m. - 2011m.

17 psl. / 3318 žod.

Ištrauka

Tyrimo aktualumas. Kiekviena valstybė atlieka labai daug skirtingų funkcijų, tokių kaip vystymo funkciją, užtikrina išorinę, socialinę bei vidaus apsaugą, atlieka administracinę, gamybinę bei komercinės veiklos funkcijas ir kt. Norint vykdyti šias funkcijas, šaliai reikia labai didelių finansinių išteklių, kurių pagrindinis šaltinis yra valstybės pajamos, surenkamos į valstybės biudžetą iš įvairių mokesčių. Atskirų valstybių mokesčių sistemą sudaro didelė įvairovė mokesčių, kurie skiriasi savo svoriu nacionaliniame biudžete. Būtent netiesioginiai mokesčiai užima didelę dalį Pabaltijo šalių biudžetuose, todėl jų svarba renkant mokestines pajamas nenuginčijama. Netiesioginiais mokesčiais yra vadinami tokie mokesčiai, kurie yra nustatomi per kainų sistemą, nėra susiję su mokėtojo pajamomis ir galutinis netiesioginio mokesčio mokėtojas yra vartotojas. Šiame tyrime bus nagrinėjami vieni iš reikšmingiausių netiesioginių mokesčių Pabaltijo šalyse - pridėtinės vertės mokestis bei akcizai. Tyrimo objektas - netiesioginiai mokesčiai Pabaltijo šalyse.Tyrimo tikslas - atlikti palyginamąją netiesioginių mokesčių analizę Pabaltijo šalyse 2009-2011 m.Tyrimo uždaviniai:1. Išanalizuoti ir palyginti pajamų iš netiesioginių mokesčių dinamiką tiriamu laikotarpiu Pabaltijo šalyse;2. Išskirti netiesioginių mokesčių dalį valstybės biudžeto mokestinėse pajamose ir palyginti jų kitimą tiriamuoju laikotarpiu.3. Atskleisti veiksnius, lemiančius Pabaltijo šalių pajamų iš netiesioginių mokesčių dinamiką ir atlikti jų koreliacinę bei regresinę analizę.Tyrime naudoti metodai: statistinių duomenų analizė, regresinė analizė, koreliacinė analizė. Numatomos išvados. Prieš atliekant tyrimą, galima numatyti, kad netiesioginiai mokesčiai sudarys itin didelę dalį Pabaltijo šalių mokestinėse pajamose. Nagrinėjant pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų statistinius 2009-2011 m. duomenis, galima iš anksto prognozuoti, kad kartu šie mokesčiai sudarys daugiau nei 50 % Pabaltijo šalių nacionalinių biudžetų mokestinių pajamų. Taip pat galima daryti prielaidą, kad šiuos netiesioginius mokesčius labiausiai įtakoja infliacijos lygis, vartojimo išlaidos, eksportas bei importas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. NETIESIOGINIŲ MOKESČIŲ STRUKTŪROS PALYGINIMAS TARP ŠALIŲ IR JOS KITIMAS4
 • 1.1. Pajamų iš akcizų struktūra ir kitimas 2009-2011 m…………………………….4
 • 1.2. Pajamų iš PVM struktūra ir kitimas 2009-2011 m……………………………5
 • 2. PAJAMŲ IŠ NETIESIOGINIŲ MOKESČIŲ DALIES VALSTYBĖS BIUDŽETO MOKESTINĖSE PAJAMOSE LYGINAMOJI ANALIZĖ7
 • 2.1. Pajamų iš akcizų dalies mokestinėse pajamose lyginamoji analizė7
 • 2.2. Pajamų iš PVM dalies mokestinėse pajamose lyginamoji analizė8
 • 3. VEIKSNIAI, LEMIANTYS PAJAMŲ IŠ NETIESIOGINIŲ MOKESČIŲ DINAMIKĄ, JŲ TARPUSAVIO RYŠYS10
 • 3.1. Veiksniai, lemiantys pajamų iš akcizų dinamiką, jų tarpusavio ryšys10
 • 3.1.1. Eksporto vaidmuo………………………………………………………10
 • 3.1.2. Importo vaidmuo10
 • 3.1.3. Vartojimo išlaidų vaidmuo11
 • 3.1.4. Infliacijos lygio vaidmuo11
 • 3.2. Veiksniai, lemiantys pajamų iš PVM dinamiką, jų tarpusavio ryšys12
 • 3.2.1. Vartojimo išlaidų vaidmuo12
 • 3.2.2. Infliacijos lygio vaidmuo12
 • 3.2.3. Importo vaidmuo13
 • 3.2.4. Eksporto vaidmuo14
 • IŠVADOS15
 • NAUDOTA LITERATŪRA16

Reziumė

Autorius
pekauskaite
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 8, 2015
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Netiesioginiai mokesčiai ir jų reikšmė valstybei

Finansai Referatas 2013 m. bastarda
Šiuolaikinį gyvenimą, ne tik ekonominį ar finansinį, neįmanoma įsivaizduoti be įvairiausių mokesčių. Valstybės mokesčių politika tiesiogiai veikia ne tik pajamų perskirstymą, bet ir...

AB "Rokiškio sūris" analizė 2009 - 2011m.

Finansai Referatas 2012 m. maslova
Nėra tobulai veikiančios įmonės. Visos jos susiduria su vienokiais ar kitokiais veiklos sutrikimais, įmonės valdymo problemomis. Labai svarbu analizuoti aplinką, kurioje veikia įmonė,...