Piliečių dalyvavimo viešajame valdyme principų raiškos viešojo valdymo tobulinimo dokumentuose vertinimas

9 psl. / 1629 žod.

Ištrauka

Viešojo valdymo tobulinimo dokumentai – priemonės, parengtos siekiant numatyti esminius viešojo valdymo pokyčius, viešojo valdymo tobulinimo ateities kryptis.

Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programa parengta „siekiant numatyti esminius viešojo valdymo pokyčius, kuriuos atlikti būtina, kad didėtų viešojo valdymo proceso efektyvumas ir geriau būtų tenkinami visuomenės poreikiai. Programa parengta atsižvelgiant į Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2030“ projekto nuostatas. Rengiant [šią] Programą vadovautasi atliktos viešojo valdymo srities aplinkos analizės išvadomis, kuriomis pagrįsti Programos tikslai ir uždaviniai“ (Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programa).

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“  – „tai valstybės vizija ir raidos prioritetai bei jų įgyvendinimo kryptys iki 2030 metų. Tai pagrindinis planavimo dokumentas, kuriuo turi būti vadovaujamasi priimant strateginius sprendimus ir rengiant valstybės planus ar programas“ Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“).

Septynioliktosios vyriausybės programa – vyriausybės parengtas dokumentas, kuriame kaip pagrindinis siekis įvardijamas darns, kaip pamatinio tikslo, kūrimas. Darna tiek individualiu – žmogiškuoju lygmeniu, tiek visuomenės, valstybės ar atskiros ūkinės veiklos srityje. Darnią Lietuvą kurti vyriausybė siūlo penkiais lygmenimis – darnaus žmogaus, darnios visuomenės, darnaus švietimo ir kultūros, darnios ekonomikos ir darnaus valstybės valdymo.

Darbo tikslas – įvertinti piliečių dalyvavimo viešajame valdyme principų raišką viešojo valdymo tobulinimo dokumentuose.

Šiam tikslui pasiekti išsikeliami tokie uždaviniai:

  1. Įvertinti piliečių dalyvavimo viešajame valdyme principų raišką Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programoje;
  2. Aptarti piliečių dalyvavimo viešajame valdyme principų raišką strategijoje „Lietuva 2030“;
  3. Išanalizuoti piliečių dalyvavimo viešajame valdyme principų raišką „Septynioliktosios vyriausybės programoje“.

.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. PILIEČIŲ DALYVAVIMO VIEŠAJAME VALDYME PRINCIPŲ RAIŠKOS VIEŠOJO VALDYMO TOBULINIMO DOKUMENTUOSE VERTINIMAS4
  • 1.1. Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programa4
  • 1.2. Lietuvos pažangos strategija "Lietuva 2030"5
  • 1.3. Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa7
  • IŠVADOS8
  • ŠALTINIAI9

Reziumė

Autorius
germintaa
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€1.55
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 28, 2019
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
9 psl.

Susiję darbai

Piliečių dalyvavimo viešajame valdyme galimybės

Viešasis administravimas Referatas 2006 m. milduxxx
Piliečių dalyvavimas valstybės valdyme – pagrindinė demokratijos išraiška. Piliečiai įvairiais būdais gali pareikšti savo nuomonę, turėti įtakos sprendimų priėmime. Šiuolaikiniame pasaulyje labai sunku...

Naujasis viešasis valdymas

Viešasis administravimas Referatas gin27
Naujasis viešasis valdymas, kuris dar kartais vadinamas naująja viešąja tarnyba, tampa naujuoju XXI a. pradžios viešojo administravimo modeliu. Yra dvi nuomonės dėl naujojo...