Darbo apmokėjimo ir darbo efektyvumo suderinimas IĮ “X”

45 psl. / 10342 žod.

Ištrauka

Aktualumas. Darbo organizavimas, normavimas ir atlyginimas už darbą yra ypač svarbus darbo produktyvumo didinimo veiksnys, lemiantis veiklos pelningumą, kartu ir įmonės konkurencingumą. (P. Vanagas, 2009, p.11). Kokios priežastys gali paskatinti darbuotojus dirbti produktyviai?
Apmokėjimo už darbą formas ir dydį reglamentuoja Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas ir Kolektyvinės sutartys. Darbo užmokesčio organizavimas susijęs su kiekybine ir kokybine darbų analize, vidaus ir išorės darbo rinkose nusistovėjusiais atlyginimais, įvairiomis materialinio ir moralinio skatinimo programomis.
Dabartinėmis sąlygomis išsivysčiusios rinkos šalyse daug dėmesio skiriama darbo apmokėjimo priklausomybei nuo šalies ekonomikos plėtotės veiksnių, nuo darbo turinio kitimo, darbuotojų kvalifikacijos, darbo sąlygų, pamainingumo, įmonės specifikos.
Organizacijose vadovai kontroliuoja darbuotojų atrankos procesą, sprendžia, kaip darbuotojus reikėtų mokyti ir įvertinti jų darbą. Kadangi vadovų sprendimai daro įtaką organizacijos darbo jėgos kokybei ir darbuotojų elgesiui, vadovui svarbu pasirūpinti, kad organizacijoje vykdomas atrankos procesas, mokymo programos ir darbo įvertinimo sistema skatintų darbuotojus gerai dirbti.
Pagrindinė darbo įvertinimo problema – kaip teisingai suderinti darbo apmokėjimą ir darbo efektyvumo rodiklius. Jei darbo įvertinimo procese akcentuojami neteisingi kriterijai ar netiksliai įvertinami patys darbo rezultatai, darbuotojai gaus per didelį arba per mažą atlyginimą, o tai gali įtakoti atliekamo darbo kokybę bei įmonės veiklos efektyvumą.
Tyrimo tikslas – išnagrinėti darbo apmokėjimo ir darbo efektyvumo suderinimo būdus IĮ „Taksi paslaugos“.
Tyrimo uždaviniai:
1. Apibūdinti darbo apmokėjimo ir darbo efektyvumo teorinius aspektus.
2. Įvertinti IĮ „Taksi paslaugos“ darbo užmokesčio sistemos efektyvumą.
3. Parinkti ir pagrįsti optimalaus apmokėjimo už darbą organizavimo principus IĮ „Taksi paslaugos“.
Tyrimo objektas - IĮ „Taksi paslaugos“ įmonės darbo užmokestis.
Tyrimo metodika :
- mokslinės literatūros analizė;
- internetinių duomenų analizė;
- interviu.
Tyrimo sudėtis. Tyrimą sudaro du skyriai, kurių kiekvienas skirstomas į 3 poskyrius. Pirmajame skyriuje analizuojama darbo ir darbo užmokesčio esmė, darbo apmokėjimo formos, darbo užmokesčio veiksniai įtakojantys darbo užmokesčio efektyvumą teoriniu aspektu.
Antrajame skyriuje atliekama IĮ “Taksi paslaugos” charakteristika ir veiklos rezultatų analizė, įvertinamas darbo užmokesčio sistemos efektyvumas, pasiūlomas ir pagrindžiamas skaičiavimais sprendimas dėl darbo užmokesčio išlaidų optimizavimo įmonėje.
Pasiūlymus galima įgyvendinti įmonės veikloje. Įgyvendinusi pasiūlymus, įmonė padidintų pajamas, nedidindama darbo užmokesčio sąnaudų.
Tyrimo rezultatai. Atlikus tyrimą IĮ „Taksi paslaugos“ nustatyta, kad įmonėje taikoma laikinė darbo užmokesčio sistema. Įmonė negali didinti darbo užmokesčio be papildomų pajamų. Tačiau jei padidėtų darbo užmokestis, įmonei pritrūktų apyvartinių lėšų. Darbo užmokesčio sąnaudos auga greičiau nei pardavimai. Įmonė ir toliau gali naudotis LR Darbo biržos teikiamomis subsidijomis darbo užmokesčiui kompensuoti. Todėl darbo užmokesčio sistemos nėra pagrindo keisti, manau, kad ji efektyvi.


Turinys

 • SUMMARY2
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS4
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS5
 • ĮVADAS ……………………………………………………………………………………6
 • 1. DARBO APMOKĖJIMO FORMŲ IR DARBO EFEKTYVUMO TEORINĖ ANALIZĖ8
 • 1.1. Darbo ir darbo užmokesčio esmė8
 • 1.2. Darbo apmokėjimo formos12
 • 1.3. Darbo užmokesčio veiksniai įtakojantys darbo efektyvumą16
 • 2. IĮ „Taksi paslaugos“ TAIKOMOS DARBO APMOKĖJIMO FORMOS IR JŲ ĮTAKA DARBO EFEKTYVUMUI24
 • 2.1 IĮ „Taksi paslaugos“ charakteristika ir veiklos rezultatų analizė24
 • 2.2 IĮ „Taksi paslaugos“ darbo užmokesčio sistemos efektyvumo įvertinimas29
 • 2.3. IĮ „Taksi paslaugos“ optimalaus darbo užmokesčio organizavimo principų pagrindimas33
 • IŠVADOS36
 • PASIŪLYMAI37
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS38
 • PRIEDAI40
 • 1 priedas Vidutinio sąrašinio darbuotojo skaičiaus apskaičiavimas41
 • 2 priedas. Interviu su IĮ „Taksi paslaugos“ savininke42

Reziumė

Autorius
brigita99
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€11.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 20, 2014
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
45 psl.

Susiję darbai