Koncesijos įgyvendinimo teisinės problemos Lietuvoje

74 psl. / 18765 žod.

Ištrauka

Lietuvai, kaip daugeliui pasaulio valstybių, vis aktualesnė tampa viešosios infrastruktūros plėtros, įvairių viešųjų paslaugų teikimo ir jų kokybės poreikių užtikrinimo problema. Ši problema kyla dėl ribotų viešojo sektoriaus finansinių galimybių. Vienas iš galimų esamos problemos spredimų būdų – viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektai, kuriuos įgyvendinat viešojo sektoriaus poreikiams užtikrinti pritraukiamos privataus sektoriaus investicijos.
Lietuvoje populiariausia viešojo ir privataus sektorių partnerystės forma – koncesijos. Pagal Lietuvos teisę koncesija paprastai suprantama kaip valstybės ar savivaldybės institucijos privačiam subjektui suteiktiamas leidimas infrastruktūros sukūrimui arba viešųjų paslaugų teikimui, о atlyginimas yra teisė eksploatuoti sukurtus infrastruktūros objektus arba tokia teisė su atlyginimu.
Darbo tikslas – koncesijos projektų įgyvendinimo metu kylančių teisinio reglamentavimo problemų nustatymas ir pasiūlymų jų sprendimui pateikimas.
Darbo uždaviniai:
1. Atskleisti koncesijos, kaip viešojo ir privataus sektorių partnerystės formos, sampratą bei apibendrinti šiai partnerystės formai būdingus požymius;
2. Atlikti teisinio reglamentavimo bazės analizę, apžvelgiant ir apibendrinant tam tikriems teisinės bazės raidos etapams būdingas iš teisinio reglamentavimo kylančias koncesijos projektų įgyvendinimo problemas;
3. Remiantis įvairių šaltinių duomenimis identifikuoti kitas, galimai iš pirmo žvilgsnio tiesiogiai iš teisinio reguliavimo ir nekylančias koncesijos projektų įgyvendinimą lydinčiąsias problemas, kurios, autoriaus nuomone, gali būti išsprendžiamos teisinėmis priemonėmis;
4. Įvertinus tyrimo metu gautus duomenis apie koncesijos projektų įgyvendinimo problemas ir jų tendencijas, suformuluoti darbo išvadas ir pateikti rekomendacijas koncesijos projektų įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimui.
Hipotezė – sprendimais dėl teisinio koncesijų reglamentavimo nacionalinėje teisėje nepakankamai atsižvelgiama į koncesijos projektų įgyvendinimui aktualias problemas.
Atlikus literatūros ir teisminės praktikos analizę nustatyta, kad tiesiogiai su darbo tema susijusios teisinės literatūros ar aktualios teisminės praktikos nėra.
Sistemiškai išanalizavus koncesijos įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktus bei teisėkūros aspektus, identifikuotos pagrindinės koncesijos projektų įgyvendinimą lydinčios problemos:
1. Teisinis koncesijų reguliavimas nėra pakankamas koncesijos projektų įgyvendinimui, aktualių problemų šalinimui, kadangi įteisinto koncesijų įgyvendinimą užtikrinančio mechanizmo priemonės privalomąjį pobūdį turi tik centrinės valdžios institucijų inicijuotiems projektams;
2. Teisės aktai nenustato visuomenės ar atskirų interesų grupių (asmenų) dalyvavimo koncesijos suteikimo/įgyvendinimo procese.
3. Koncesijos projektų įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų pokyčiai nevisada grindžiami pasireiškusių problemų sprendimui, о priimti teisinio reguliavimo sprendimai nevisada yra adekvatūs siekiamams tikslams;
4. Koncesijos projektų įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų pokyčiai vyksta neišnaudojus teisėkūros mechanizmo galimybių, leidžiančių visapusiškai įvertinti neigiamus numatomo teisinio reglamentavimo pokyčių poveikio aspektus.
Atsižvelgiant į darbo rezultatus, darbe pateikiamos rekomendacijos koncesijų įgyvendinimo problematikai spręsti.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. KONCESIJOS, KAIP VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS FORMOS, SAMPRATA LIETUVOS TEISĖJE7
 • 1.1. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės Lietuvoje istorinė raida7
 • 1.2. Koncesijos sutarties samprata10
 • 1.3. Koncesijos sutarties požymiai Lietuvos teisėje12
 • 2. KONCESIJŲ ĮGYVENDINIMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ RAIDOS ASPEKTAI15
 • 2.1. Teisinių prielaidų koncesijos projektų įgyvendinimui sukūrimas. Teisinio koncesijų įgyvendinimo reglamentavimo 1996 – 2003 metais aspektai15
 • 2.2. Koncesijų įgyvendinimo teisinio reglamentavimo 2003 - 2006 metais aspektai: prielaidų praktiniam koncesijų įgyvendinimui sukūrimas18
 • 2.3. 2003 - 2006 metų teisinio koncesijų reglamentavimo aspektai21
 • 2.4. Naujausio koncesijų teisinio reglamentavimo tendencijos ir aspektai28
 • 2.5. Koncesijų teisinės aplinkos pokyčiai koncesijos projektų įgyvendinimo problemų šalinimo kontekste35
 • 3. KONCESIJOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO TEISINĖ PROBLEMATIKA37
 • 3.1. Viešojo sektoriaus administracinių gebėjimų ir kompetencijos problema viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo procese37
 • 3.2. Antikorupcinis koncesijų įgyvendinimo problematikos aspektas43
 • 3.3. Teisėkūros proceso reikalavimų įgyvendinimo įtaka koncesijų įgyvendinimo teisinio reglamentavimo problematikai47
 • 3.4. Koncesijos įgyvendinimo aplinkos stabilumo problema. Visuomenės iniciatyvos reikšmė koncesijos įgyvendinimui50
 • IŠVADOS56
 • REKOMENDACIJOS57
 • SANTRAUKA60
 • SUMMARY62
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS64
 • LENTELĖS69
 • DIAGRAMOS73

Reziumė

Autorius
dzinas
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€15.27
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 20, 2012
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
74 psl.

Susiję darbai

Privačios teisėsaugos įstaigos Lietuvoje

Teisė Referatas debesiux
Teisėtvarka – tai visuomeninių santykių padėtis, kuriai esant užtikrinama teisė bei įstatymų vykdymas. Teisėtvarka – visuomeninės santvarkos dalis. Nors siauresne prasme teisėtvarką reikėtų...