Reklamos priemonių įtaka vartotojų elgsenai renkantis kompiuterį "Apple"

65 psl. / 12600 žod.

Ištrauka

Darbo aktualumas. Reklama yra svarbi tiek verslo įmonėms, tiek vartotojams. Gerai apgalvota ir pateikta reklama patraukia daugelio žmonių dėmesį ir didina įmonės pardavimus. Papildoma prekės vertė, kurią sukuria reklama, dažnai yra nemateriali, net neapibūdinama – tik reklamos žinutė iš kitų komunikacijos būdų išsiskiria ne­konkrečiu turiniu, vaizdingumu, jausmin­gumu, įtaiga, apeliacija į asmeninę žinutės gavėjo patirtį ir kt. (Vaišvilienė, 2008). Įmonės verslo sėkmę lemia vartotojų elgseną įtakojančių veiksnių žinojimas ir rinkodaros sprendimų taikymas, siekiant patenkinti vartotojų poreikius. Reklamos priemonių įtakos vartotojų elgsenai įvertinimas yra ypač svarbus, nes jei reklama nepaskatina vartotojų pirkti prekę, reklamą reikia sustabdyti arba koreguoti. Kaip pažymi J. Stankevičienė I. Skeivienė, L. Bivainienė (2008), gaminant reklamą aktualūs vartotojų psichikos pažinimo procesų tyrimai, nes tai sudaro sąlygas sukurti psichologiškai ir komerciškai efektyvesnę reklamą. Anot I. Pikturienės ir I. Grod (2007), perpratusi ir numačiusi vartotojų elgsenos kaitą įmonė, gali pirmoji nustatyti paslėptus ir atvirai rodomus jų poreikius, pirmoji gali pradėti gaminti ar prekiauti naujomis poreikius tenkinančiomis prekėmis, kurti visuomenei ir savo vartotojams patraukliausius marketingo kompleksus ir įvaizdžius. Ilgainiui tai neabejotinai virsta stipriais konkurenciniais pranašumais. Todėl kiekviena organizacija reklamos kampanijos metu turi numatyti ir vykdyti reklamos poveikio kontrolę.

Reklamos rinka Lietuvoje nuosekliai plečiasi, derindamasi prie vartotojo porei­kių, ji keičiasi ir tobulėja – įmonės ir orga­nizacijos sumaniau naudoja reklamos sklei­dimo priemones, atsiranda specifiniai tam tikrų verslo sričių ir prekių grupių reklamos būdai. Kompiuterinių technologijų versle reklama taip pat turi įtakos vartotojo suvokimui ir nuostatoms, skatina domėtis reklamuojama preke ir netgi ją nusipirkti.

Problematika. Įmonės susiduria su reklamos efektyvumo problemomis dėl nepakankamo dėmesio reklamos poveikio vartotojų elgsenai studijoms. Taip pat ir mokslinėje literatūroje dažniausiai analizuojami reklamos ir jos kampanijos planavimo, reklamos priemonių įvairovės ir jų ypatumų klausimai, o reklamos poveikis vartotojų elgsenai analizuojami epizodiškai, pasigendama išsamių reklamos poveikio vartotojų elgsenai tyrimo metodų, sistemiškumo.

Tyrimo objektas – reklamos priemonių įtaka vartotojų elgsenai.

Darbo tikslas – nustatyti reklamos priemonių įtaką Apple kompiuterio vartotojams.

Darbo uždaviniai:

 1. Apžvelgti reklamos įtakos vartotojų elgsenai ypatybes;
 2. Išsiaiškinti kokia yra naudojama Apple kompiuterių reklama;
 3. Nustatyti kokios reklamos priemonės daro įtaką Apple kompiuterių vartotojams priimant sprendimą pirkti;
 4. Apskaičiuoti ir išanalizuoti Apple kompiuterių efektyvumą.

Darbe taikyti metodai:

 1. Teoriniai: metodinės literatūros, susijusios su investicijų projektais, analizė, vertinimas, lyginimas ir apibendrinimas.
 2. Empiriniai: Apple kompiuterių vartotojų anketinė apklausa.

Darbo struktūra.

Baigiamajame darbe atskleistos šios profesinės kompetencijos:

 1. Gebėti įvertinti verslo aplinką ir savo galimybes.
 2. Gebėti suprasti verslą kaip sistemą.
 3. Mokėti naudotis informaciniais šaltiniais.
 4. Gebėti analizuoti, susisteminti ir vertinti tyrimų duomenis.
 5. Gebėti įvertinti esamą įmonės veiklą.
 6. Mokėti bendrauti ir bendradarbiauti.
 7. Gebėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją.
 8. Gebėti priimti sprendimus.
 9. Gebėti valdyti pokyčius.
 10. Išugdyti bendruosius gebėjimus.

Turinys

 • ĮVADAS1
 • 1. REKLAMOS PRIEMONIŲ ĮTAKA VARTOTOJŲ ELGSENAI TEORINIU ASPEKTU1
 • 1.1. Reklamos apibūdinimas2
 • 1.1.1. Reklamos samprata ir funkcijos3
 • 1.1.2. Reklamos priemonės3
 • 1.2. Vartotojų elgsenos rinkoje samprata ir ypatybės2
 • 1.3. Reklamos priemonių įtaka vartotojui2
 • 1.4. Reklamos įtakos vartotojams įvertinimas2
 • 2. REKLAMOS PRIEMONIŲ ĮTAKOS APPLE VARTOTOJŲ ELGSENAI TYRIMAS4
 • 2.1. Apie “Apple“5
 • 2.2. Tyrimo paskirtis ir organizavimas5
 • 2.3. Tyrimo metodų pagrindimas5
 • 2.4. Tiriamųjų demografinės charakteristikos ir imtis5
 • 2.5. Gautų rezultatų analizė5
 • IŠVADOS1
 • REKOMENDACIJOS1
 • SANTRAUKA LIETUVIŲ KALBA1
 • SANTRAUKA ANGLŲ KALBA1
 • LITERATŪRA1
 • PRIEDAI1
 • 1 priedas. Apklausos anketa5
 • 1 priedas. Apklausos rezultatai5

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€12.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 19, 2019
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
65 psl.

Susiję darbai

Reklamos įtaka kiekvienam žmogui

Rinkodara Rašinys larietata
Jean Baudrillard‘as, prancūzų sociologas ir filosofas, išskyrė du pagrindinius dalykus, kas skatina žmones pirkti reklamuojamus produktus: „1. Be menkiausio abejonės šešėlio ieškoti savo...

Reklamos įtaka vartotojų elgsenai analizė

Rinkodara Kursinis darbas 2012 m. nijole40
Prekių ar paslaugų marketingas yra neatsiejamas nuo reklamos. Pardavimo tikslams pasiekti yra naudojamos įvairios priemonės, kurios tam tikrais atvejais vartotojo sąmonėje net nėra...

Pieno produktų vartotojų elgsena

Rinkodara Tyrimas 2013 m. svajūnė
Darbo aktualumas: Jau seniai vartotojas ir jo poreikiai tapę vienu iš svarbiausių objektų kiekvienos įmonės veikloje. Svarbiausias verslo organizacijų tikslas – patenkinti vartotojų...

Reklamos įtaka vartotojams

Rinkodara Tyrimas loooretux
Reklama - tai informacija, skirta paveikti potencialius vartotojus ar tikslinę jų grupę, atlikti įvairius veiksmus, susijusius su prekės ar paslaugos pirkimu ir vartojimu....

Apple Iphone 7 pirkimo veiksnių įtaka

Rinkodara Laboratorinis darbas 2017 m. vtamluk
Pasirinkta Apple firma ir būtent Iphone 7 telefono modelis. Išanalizuota, kokie aplinkos poveikiai veikia žmogų prieš perkant, veiksnių įtaka, išanalizuotas pirkimo procesas. Šis...